Bilete
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Yrkesskildring

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

Ein arkivar kan jobbe med arkiv og dokumenthandsaming i forvaltinga eller i ein arkivinstitusjon som bevarer historiske arkiv. Arbeidsoppgåvene avheng av arbeidsstaden. 

Arkivarar i arkivdanninga/forvaltninga

Arkivdanning handlar om å skape arkiv. Som arkivar her, jobbar du med dokumentforvaltning i verksemda du er tilsett i. Her kan du ha ulike stillingstitlar, som til dømes konsulent og rådgivar.

Vanlege arbeidsoppgåver kan være

 • journalføring og registrering
 • kvalitetssikring
 • gjenvinning av dokumentasjon
 • oppfølging av rutinar knytt til dokumenthandtering

Arkivarar i arkivinstitusjonar

Som arkivar i arkivinstitusjonar (også kalla depotinstitusjonar) jobbar du som arkivar med arkiv som er levert til arkivinstitusjonen. Det vil si arkiv som ikkje lenger er i aktiv bruk i ein verksemd.

Vanlege arbeidsoppgåver kan være

 • katalogisering og skildring av arkiva og deira historiske kontekst
 • gjere arkiv tilgjengeleg som kjelder for forskarar og andre
 • saksbehandling knytt til innsyn i arkiva
 • formidling av arkiv og historie til ulike målgrupper

Arkivarar må kunne ta i bruk ny teknologi slik at ein kan tilpasse arkivverksemda til utviklinga i faget. Det finst IT-arkivar-stillingar i dei fleste depotinstitusjonane, med krav om IT-fagleg kompetanse. 

For arkivaryrket blir det etterspurt høgare utdanning og for arkivarar i depotinstitusjonar krevjast ofte mastergrad eller liknande. 

Hvor jobber arkivarar ?

Ein arkivar kan arbeide både i offentleg og privat sektor. Det finst ulike arkivarstillingar innan til dømes Arkivverket, dei kommunale arkivordningane, museum og andre offentlege verksemder.

Stadig fleire private verksemder tilset òg arkivarar for å kunne ta vare på den veksande informasjonsmengda si. Her kan arkivaren gjerne kallast Records Information Manager eller Document Manager.

Personlege eigenskapar

Du bør vere strukturert og ryddig og kunne til ei kvar tid ha oversikt over store mengder informasjon. Du må like å vere rundt menneske, vere serviceinnstilt og kunne formidle kunnskap.

Utdanning

Arkivaren må ha høgare utdanning, gjerne arkivrelevante fag som arkivfag, historie, samfunnsvitskaplege fag, jus, økonomi og IT. Arkivar er ikkje ein beskytta tittel og det er mange måtar å skaffe seg arkivkompetanse på. 

Etter- og vidareutdanning

Norsk Arkivråd tilbyr kurs og seminar til arkivarar.

Kva jobbar arkiv- og historieutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 7131 - Historieutdanninger
 • 713909 - Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig
 • 713413 - Master, kultur- og idéstudier, toårig
 • 713412 - Master, kulturvitenskap, toårig
 • 613402 - Arkivkunnskap, lavere nivå

Kva er dei vanlegaste utdanningane for arkivarar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Arkivar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2531102 - ARKIVAR (MUSEUM, OFF.ARKIV. OL.)
 • 3492108 - FJERNSYNSARKIVAR
 • 2531109 - FYLKESARKIVAR
 • 2531107 - KOMMUNEARKIVAR
 • 1210177 - RIKSARKIVAR
 • 1227290 - STATSARKIVAR
 • 4141101 - ARKIVMEDARBEIDER
 • 4141112 - MEDARBEIDER (ARKIV)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 12. august 2021, av Arkivarforeningen