Image
Misjonær med bibelen i hånden
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Misjonær

Som misjonær forkynner du det kristne budskapet i andre land enn ditt eget. Du har et arbeid der denne formidlingen er hovedinnholdet, eller du arbeider innen helt andre fagområder, og kan ha mer praktisk orienterte oppgaver.

En kristen misjonær gjør den kristne troen kjent i andre land, på tvers av språk og kulturgrenser. Dette kan han eller hun gjøre både gjennom forkynnelse, undervisning og gjennom sin måte å leve på.

Misjonærer som vil starte nye menigheter arbeider helst i områder der det ikke finnes noen etablert kirke fra før. Andre jobber sammen med en lokal kirke for å styrke dens arbeid. Godt kvalifiserte teologer benyttes gjerne på bibelskoler og teologiske seminarer for å bidra til å utdanne prester, evangelister og menighetsarbeidere i de nasjonale kirkene. 

En misjonær arbeider gjerne med prosjekter som har til formål å:

 • bidra til lokalsamfunnets mobilisering av egne ressurser
 • forbedre helse- og ernæringssituasjonen
 • gi bedre tilgang på rent vann
 • forbedre rettighetssituasjonen til svake grupper (for eksempel barn med funksjonsnedsettelser)
 • styrke lokale organisasjoner
 • øke bærekraftig landbruksproduksjon
 • utbedre miljøskader og arbeide for grønne løsninger og klimatilpasninger

Slike prosjekter utføres som regel i samarbeid med lokale eller nasjonale partnere og bygger på deres ressurser og kunnskap. Misjonæren har da gjerne rollen som rådgiver, noe som krever høyere utdanning innen de aktuelle fagfeltene.

Mange unge velger å reise ut som misjonærer for å oppleve andre kulturer. Flere bibel- og misjonsskoler og folkehøgskoler legger til rette for slike korttidsengasjement, som ikke sjelden fører til lengre engasjement. 

Misjon er ikke en virksomhet som er begrenset til kristendommen. Du kan også jobbe som misjonær innen andre religioner.

Dersom du vil drive misjon i et land med annet språk enn ditt eget, bør du lære dette språket. Du må også ha god kunnskap om religionen du ønsker å forkynne om.

Hvor jobber misjonærer ?

De fleste norske misjonærer blir utsendt av en misjonsorganisasjon enten tilknyttet Den norske kirke eller en frikirke. Arbeidsstedet vil ofte være en lokal kirke eller menighet i det landet du reiser til. Som misjonær kan du jobbe over hele verden.

 

Personlige egenskaper

Som misjonær bør du ha forståelse og åpenhet for andre kulturer og religioner. Du bør være tålmodig og ha gode kommunikasjonsevner. En fleksibel innstilling kommer godt med i dette yrket, og du må kunne håndtere uforutsette hendelser og risiko.

Utdanning

Det kreves formelt sett ingen utdanning for å bli misjonær. Men de fleste misjonsorganisasjoner stiller likevel krav til utdanning, og mange land krever også høyere utdannelse, gjerne på mastergradsnivå, for å gi oppholds- og arbeidstillatelse. Noen vanlige utdanninger for misjonærer er teologi- eller religionsstudier. Du kan også for eksempel være utdannet lege, sykepleier, lærer, ingeniør, agronom eller innen administrasjon og ledelse. Å studere kultur og kulturforskjeller, kommunikasjon og språk vil også være nyttig for en misjonær. Ikke minst vil det være aktuelt for bibeloversettere. Blant misjonærer finner vi også mennesker som er utdannede sosionomer, fysioterapeuter, barnepleiere, vernepleiere. 

Du kan også ta et forberedende misjonærkurs der hovedtemaet er å flytte til et annet land med en annen og ukjent kultur. For å få en god start på et arbeidsopphold som misjonær i et annet land, er det viktig å være godt forberedt og ha realistiske forventninger om hva som venter deg. 

 

 

 

 

Hva jobber denne yrkesgruppen som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 5141 - Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid
 • 514113 - Fagskoleutdanning, menighets- og misjonsarbeid, ettårig
 • 514105 - Misjonsskole, fireårig
 • 514104 - Misjonær- og predikantutdanning, ettårig
 • 614110 - Misjonsutdanning, lavere nivå
 • 614111 - Videreutdanning, bibel-, misjonær- og menighetsarbeid
 • 614207 - Bachelor, teologi og kristendom, treårig

Bedrifter

Misjonær i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3480102 - MISJONÆR
 • 3480107 - EVANGELIST
 • 3480126 - FORKYNNER

Sist kvalitetssikret den 01. november 2022, av Norsk Luthersk Misjonssamband