Gjennomgått i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband 01. november 2022

Misjonær

Som misjonær forkynner du det kristne budskapet i andre land enn ditt eget. Du har et arbeid der denne formidlingen er hovedinnholdet, eller du arbeider innen helt andre fagområder, og kan ha mer praktisk orienterte oppgaver.

Arbeidsoppgaver

En kristen misjonær gjør den kristne troen kjent i andre land, på tvers av språk og kulturgrenser. Dette kan han eller hun gjøre både gjennom forkynnelse, undervisning og gjennom sin måte å leve på.

Misjonærer som vil starte nye menigheter arbeider helst i områder der det ikke finnes noen etablert kirke fra før. Andre jobber sammen med en lokal kirke for å styrke dens arbeid. Godt kvalifiserte teologer benyttes gjerne på bibelskoler og teologiske seminarer for å bidra til å utdanne prester, evangelister og menighetsarbeidere i de nasjonale kirkene. 

En misjonær arbeider gjerne med prosjekter som har til formål å:

 • bidra til lokalsamfunnets mobilisering av egne ressurser
 • forbedre helse- og ernæringssituasjonen
 • gi bedre tilgang på rent vann
 • forbedre rettighetssituasjonen til svake grupper (for eksempel barn med funksjonsnedsettelser)
 • styrke lokale organisasjoner
 • øke bærekraftig landbruksproduksjon
 • utbedre miljøskader og arbeide for grønne løsninger og klimatilpasninger

Slike prosjekter utføres som regel i samarbeid med lokale eller nasjonale partnere og bygger på deres ressurser og kunnskap. Misjonæren har da gjerne rollen som rådgiver, noe som krever høyere utdanning innen de aktuelle fagfeltene.

Mange unge velger å reise ut som misjonærer for å oppleve andre kulturer. Flere bibel- og misjonsskoler og folkehøgskoler legger til rette for slike korttidsengasjement, som ikke sjelden fører til lengre engasjement. 

Misjon er ikke en virksomhet som er begrenset til kristendommen. Du kan også jobbe som misjonær innen andre religioner.

Dersom du vil drive misjon i et land med annet språk enn ditt eget, bør du lære dette språket. Du må også ha god kunnskap om religionen du ønsker å forkynne om.

Hvor jobber misjonærer?

De fleste norske misjonærer blir utsendt av en misjonsorganisasjon enten tilknyttet Den norske kirke eller en frikirke. Arbeidsstedet vil ofte være en lokal kirke eller menighet i det landet du reiser til. Som misjonær kan du jobbe over hele verden.

Hvordan er det å jobbe som misjonær?

Intervjuer

Portrettbilde av misjonær Gunnar. Han har brunt hår, blå øyne og ser smilende inn i kamera

Misjonær

Gunnar Svanholm Skogesal

Bare det å bo i et annet land åpner opp for mye spennende, i hvert fall hvis man er misjonær i en kultur som er veldig ulik din egen, sier Gunnar Svanholm Skogesal.

Passer jeg til å bli misjonær?

Som misjonær bør du ha forståelse og åpenhet for andre kulturer og religioner. Du bør være tålmodig og ha gode kommunikasjonsevner. En fleksibel innstilling kommer godt med i dette yrket, og du må kunne håndtere uforutsette hendelser og risiko.

Hva tjener misjonærer?

Hvordan utdanner du deg til misjonær?

Det kreves formelt sett ingen utdanning for å bli misjonær. Men de fleste misjonsorganisasjoner stiller likevel krav til utdanning, og mange land krever også høyere utdannelse, gjerne på mastergradsnivå, for å gi oppholds- og arbeidstillatelse. Noen vanlige utdanninger for misjonærer er teologi- eller religionsstudier. Du kan også for eksempel være utdannet lege, sykepleier, lærer, ingeniør, agronom eller innen administrasjon og ledelse. Å studere kultur og kulturforskjeller, kommunikasjon og språk vil også være nyttig for en misjonær. Ikke minst vil det være aktuelt for bibeloversettere. Blant misjonærer finner vi også mennesker som er utdannede sosionomer, fysioterapeuter, barnepleiere, vernepleiere. 

Du kan også ta et forberedende misjonærkurs der hovedtemaet er å flytte til et annet land med en annen og ukjent kultur. For å få en god start på et arbeidsopphold som misjonær i et annet land, er det viktig å være godt forberedt og ha realistiske forventninger om hva som venter deg. 

Hva jobber denne yrkesgruppen med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 614207 - Bachelor, teologi og kristendom, treårig
 • 614111 - Videreutdanning, bibel-, misjonær- og menighetsarbeid
 • 614110 - Misjonsutdanning, lavere nivå
 • 514113 - Fagskoleutdanning, menighets- og misjonsarbeid, ettårig
 • 514105 - Misjonsskole, fireårig
 • 514104 - Misjonær- og predikantutdanning, ettårig
 • 5141 - Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid

Bedrifter: Hvor jobber misjonærer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med misjonærer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3480102 - MISJONÆR
 • 3480126 - FORKYNNER
 • 3480107 - EVANGELIST
 • 3480101 - PREDIKANT

Andre yrker

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Diakon snakker med medlem av menigheten

Diakon

En diakon arbeider med sosialt arbeid, fellesskapsbyggende tiltak, og klima- og miljøengasjement ut fra Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.
En gruppe ungdommer på sitterputer, snakker sammen

Diakonimedarbeider

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferdskonsulent

En gravferdskonsulent hjelper etterlatte i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferdskonsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for etterlatte ved dødsfall.
En naturguide peker på noe til turfølget

Guide

Som guide leder du omvisninger for besøkende.
Kabinansatt og passasjerer.

Kabinpersonale fly

Som kabinpersonale har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.
Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.