Image
Jordbrukssjef gir råd om avling
Lenke
iStock.com/stevanovicigor

Yrkesbeskrivelse

Jordbrukssjef

Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i en kommune.

En jordbrukssjef gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk, bidrar til jordbruksrettet næringsutvikling i kommunen, behandler saker etter eiendomslovgivningen for landbruket og er den jordbruksfaglige representanten for kommunen i saker etter plan- og bygningsloven.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordbrukssjefen:

  • administrere konsesjoner (tillatelser) for landbrukseiendommer og bo- og driveplikt
  • behandle saker og sørge for at jordlov, konsesjonslov og andre relaterte lover følges
  • administrere løyver til omdisponering av landbruksareal
  • behandle landbruksrelaterte plan- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
  • delta i kommunens kommuneplanarbeid og i arbeidet med relevante reguleringsplaner
  • behandle landbruksrelaterte saker etter naturmangfoldloven, vassdragslovgivning med mer
  • behandle saker knyttet til beitebruk, utmark, naturbasert reiseliv og behandle søknader om motorferdsel i utmark
  • planlegge og gjennomføre tiltak i kulturlandskapet (det landskapet som helt eller delvis er blitt omformet av menneskers virksomhet)

Arbeidsoppgavene kan variere mye fra kommune til kommune. 

En jordbrukssjef må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved jordbruket, både det praktiske og det administrative.

Jordbrukssjefen vil samarbeide tett med annet fagpersonell. Dette kan eksempelvis være rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving, representanter fra andre kommuner, Mattilsynet, Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Stillingen kalles også landbrukssjef. I noen kommuner er stillingen slått sammen med stillingen som skogbrukssjef.

Hvor jobber jordbrukssjefer ?

Jordbrukssjefen arbeider i en kommune.

Personlige egenskaper

Som jordbrukssjef må du ha evnen til å ta beslutninger. Du må være ansvarsbevisst, ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide systematisk.

Utdanning

Ansettelse som jordbrukssjef krever gjerne høyere utdanning innen et relevant fagfelt. Det er ingen formelle krav til hva en jordbrukssjef skal være utdannet innenfor, men fagområder som jordbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag er vanlige.

Etter- og videreutdanning
Jordbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike jordbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Bedrifter

Jordbrukssjef i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 1227175 - JORDBRUKSSJEF
  • 1227161 - LANDBRUKSSJEF

Sist kvalitetsikret den 29. oktober 2019, av Naturviterne