Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært interessert i å jobbe innen sikkerhet, og ville gjerne ha en jobb som var med på å gjøre samfunnet til et tryggere sted og der jeg kan hjelpe andre. I førstegangstjenesten var jeg vekter og vaktsoldat, og tenkte at dette var et fagfelt jeg ønsket å fortsette med.

Min inngang til Kriminalomsorgen, var at en i familien min tidligere hadde jobbet i fengsel og anbefalte meg å søke om sommerjobb på mitt lokale fengsel i Trondheim. Jeg hadde vært nysgjerrig en stund på hva jobben som fengselsbetjent gikk ut på samt at det virket som et yrke med god jobbsikkerhet på lang sikt, derfor var det en fin mulighet til å finne ut om det var et yrke for meg.

Det viste seg at jeg trivdes i jobben svært godt, og søkte derfor på fengselsskolen på høsten. Jeg har nå jobbet i tre forskjellige fengsel over snart seks år, og trives fortsatt veldig godt i jobben min.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber til daglig i Bodø fengsel, som er en del av Nordland kriminalomsorg – avdeling høy sikkerhet. Fengselet har en kapasitet på 58 celler og huser domfelte med både korte og lange dommer, samt innsatte i varetekt.

Et dagskift starter med et møte med alle betjentene, der vi gjennomgår status for avdelingene og gjøremål for dagen. Deretter låser man opp cellene til de innsatte og sjekker at de er der de skal være og at de har det bra. Så fortsetter dagen med følging av innsatte til forskjellige steder på fengselet, utdeling av medisin, visitering av celler, vakthold og andre ting.

På ettermiddagsskiftet er de innsatte stort sett ute av cellene sine, og fokuset for betjentene er på kontroll av diverse aktiviteter på fengselet. Aktiviteter er blant annet når det serveres middag, gjennomføres lufting og når de innsatte har mulighet til å trene. Betjentene har da mulighet til å sosialisere sammen med de innsatte, samt at de har kontroll på hva som foregår i fellesskapet.

Når kveldsvakten går mot slutten, låses de innsatte inn på cellene sine og betjentene kontrollerer at alle dører er låst og at dagens gjøremål er gjennomført før nattskiftet kommer på jobb.

Å jobbe som fengselsbetjent på natt er noe annerledes enn det er på dagtid. De innsatte skal i utgangspunktet ikke ut av cellene sine før dagskiftet kommer på jobb, men de har ved behov mulighet til å snakke med de innsatte gjennom luker i celledørene. Oppgavene til betjentene på nattskiftet er blant annet å dele ut medisin, sjekke at alt er lukket og låst etter dagskiftet og selvfølgelig å gripe inn hvis det skulle oppstå en nødssituasjon om natten, som for eksempel ved brann eller personskade.

Som fengselsbetjent har man gjerne en todelt rolle ovenfor de innsatte, både som vokter og som hjelper. Vokterrollen er kanskje det de fleste tenker på når de forestiller seg en fengselsbetjent. Det er ikke så rart med tanke på at arbeidsdagen til en fengselsbetjent består blant annet av å jobbe med mennesker som kan ha rusproblematikk, personlighetsforstyrrelser, dårlig impulskontroll, aggresjonsproblemer og alt imellom. Når man samler mange personer med ulike utfordringer under ett tak og setter grenser for deres oppførsel, så vil det høyst sannsynlig bli konflikter.
Som fengselsbetjenter er det vår oppgave å begrense og kontrollere disse konfliktene ved å bruke den makten vi er gitt, samtidig som vi sørger for at fengselet er et sikkerhetsmessig forsvarlig miljø – både for de ansatte og de innsatte. De fleste konflikter kan løses med god kommunikasjon, men vi er også alltid forberedt på at noen konflikter kan kreve bruk av fysisk makt.

Hjelperrollen til en betjent handler om at man fungerer på mange måter som et bindeledd mellom de innsatte og andre ansatte på fengselet.

Andre ansatte i Bodø fengsel er blant annet fengselsledelsen, intern arbeidsdrift, helseavdeling, sosialkonsulenter, fengselsprest, kjøkken, og skoleavdeling. Alle spiller en rolle i de innsattes progresjon frem mot endt soning, og målet om at den innsatte ikke skal havne tilbake i fengsel etter endt soning.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv begynte jeg å jobbe i fengsel uten utdanning. Jeg tok et forkurs som gjorde at jeg kunne jobbe som det vi kaller "ekstrabetjent". Dette innebærer at man kan jobbe som fengselsbetjent, men får mindre i lønn – samt at man er unntatt diverse oppgaver som er forbeholdt de som har gjennomført fengselsbetjentutdanningen.

Ekstrabetjenter brukes fortsatt, men bruken har gått kraftig ned.

For å kunne jobbe som fengselsbetjent må man gjennomføre utdanning ved Kriminalomsorgens utdanningssenter i Lillestrøm. Fengselsbetjentutdanningen har flere formelle krav som må oppfylles for å kunne komme inn. For å kunne starte utdanningen må man ha generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, førerkort klasse B, tilfredsstillende vandelsattest, god helse, i tillegg til å være i god nok form til å gjennomføre noen fysiske tester som går på styrke og kondisjon.

Opptaksprosessen er todelt med en skriftlig del på internett først. Hvis man blir med videre derfra, må man møte på intervju samt gjennomføre de fysiske testene sammen med andre søkere.

Utdanningen gjennomføres ett semester på skolen, to semester i praksis på et opplæringsfengsel, før man avslutter med et siste semester tilbake på skolen i Lillestrøm.

Man mottar lønn under hele studiet og derfor forplikter man seg til et års arbeid i Kriminalomsorgen etter fullført utdanning. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– For å kunne jobbe som fengselsbetjent bør man like å jobbe med folk, og man bør ha en god dose tålmodighet.

Å jobbe med kriminelle kan være frustrerende, og det er viktig at man opptrer profesjonelt på tross av dette.

Man bør i utgangspunktet være i grei form og ikke ha noen skader som vil begrense tjenesteutførelsen. Ved for eksempel en fysisk konfrontasjon med en innsatt, eller hvis man skal bevege seg raskt et sted for å gi førstehjelp.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg uten tvil setter mest pris på med yrket mitt, er det unike arbeidsmiljøet som skapes innad i et fengsel. Fordi vi jobber med det vi gjør og fordi vi er såpass adskilt fra resten av samfunnet, så blir miljøet noe helt eget. Jeg er sikker på at dette er et fenomen som skjer i alle yrkesgrupper hvor man jevnlig står i ekstreme og uvanlige situasjoner.

Noe annet jeg synes er spennende er at man får et innblikk inn i en verden som de aller fleste ikke vet noe særlig om. Som fengselsbetjent får man en større forståelse av den kriminelle underverdenen.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er selvsagt krevende å jobbe med vanskelige innsatte over tid. Det er ikke en hyggelig dag på jobb når du får ting kastet etter deg, får trusler, blir utsatt for vold, opplever selvskading eller å må stå i andre krevende situasjoner. Dette er heldigvis ikke hverdagslig, men det er en del av jobben og vi må takle den så godt vi kan.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må ha gode holdninger, være samarbeidsvillig, være glad i å jobbe med folk, kunne takle å stå i krevende situasjoner samt ha en god dose humor og selvironi.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Fengselsbetjentutdanningen er ganske snever, men den åpner de fleste dører innenfor Kriminalomsorgen. De aller fleste fengselsbetjenter jobber i vanlige fengsel med enten høyt eller lavt sikkerhetsnivå, men det er også noen andre retninger man kan gå.

Fengselsbetjenter kan også jobbe ved en overgangsbolig eller frigangshjem. Dette er soningsinstitusjoner for innsatte som nærmer seg endt soning. Der får de mulighet til å gå ut om dagen, og jobbe i det fri før de kommer tilbake på ettermiddagen.

Man kan også få seg jobb innenfor en relativt ny type straffegjennomføring som heter EK, eller "elektronisk kontroll" som det egentlig heter. Dette er en soningsform for domfelte med korte dommer hvor de kan sone straffen sin i sitt eget hjem med en elektronisk fotlenke som sier fra når den domfelte forlater boligen sin. En fengselsbetjents oppgave vil da være å kontrollere at den domfelte kun oppholder seg der han har lov til å være og ikke bryter vilkårene som er tilknyttet det å sone med EK, som for eksempel å ikke ruse seg under soning.

Kriminalomsorgen har også en egen transporttjeneste for transport av innsatte, men denne er foreløpig kun på det sentrale Østlandet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Med tillegg man får for å jobbe kveld, natt, helger og helligdager, kan en nyutdannet fengselsbetjent forvente å tjene 400 000–450 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Når man kommer inn på skolen er man formelt sett en ansatt, siden man mottar lønn under utdanningen. Ettersom man forplikter seg til et års arbeids etter endt utdanning så kan man i praksis si at man har sikret seg arbeid for tre år, dersom man kommer inn på utdanningen.

Hva som skjer etter endt pliktår er en annen sak. Man kan ikke forvente å gå til en 100 prosent fast jobb etter utdanningen, spesielt ikke om man kun ønsker å jobbe på et spesifikt sted i landet. Mange må nok ta til takke med et vikariat eller jobbe som tilkallingsvikar for en periode, men om man er fleksibel på hvor i landet man kan jobbe er sjansen for å få seg jobb mye større.

De fleste konflikter kan løses med god kommunikasjon, men vi er også alltid forberedt på at noen konflikter potensielt kan kreve bruk av fysisk makt.
For å kunne jobbe som fengselsbetjent bør man like å jobbe med folk, og man bør ha en god dose tålmodighet.
Utdanningsbeskrivelser