Image
Byggdrifter gjør målinger i kjelleren

Yrkesbeskrivelse

Byggdrifter / vaktmester

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Yrket het tidligere vaktmester. I 2014 fikk man på på plass en utdanning og fagbrev for byggdrift. Fortsatt brukes vaktmester som stillingstittel mange steder, men de som er fagutdannede kalles gjerne byggdriftere. 

Som byggdrifter har du ansvar for at bygninger og anlegg holdes vedlike på bærekraftig vis slik at systemene fungerer for de som skal benytte dem.

Vanlige arbeidsoppgaver for en byggdrifter:

 • sørge for at ventilasjon, varmeanlegg, heiser, brannvarsling, låssystemer og andre tekniske anlegg inne og ute fungerer som de skal
 • overvåke datasystemer for å kontrollere driften av anleggene og finne avvik i energiforbruk og drift
 • kontakte eksterne bedrifter hvis det er store feil i anlegg og bestille utstyr og materialer til bygning og prosjekter
 • ansvar for at vannings- eller kjøleanlegg til uteområder, som for eksempel grøntarealer og isbaner, fungerer som de skal
 • håndtere avfall– kildesortere vanlig avfall og farlig avfall
 • gjøre reparasjoner og vedlikeholde bygningen både innen- og utendørs.

Jobben som byggdrifter er i sterk endring. I dag innebærer yrket et betydelig større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere. Det er oppgaver som blant annet krever gode IKT-kunnskaper. En byggdrifter får i dag ofte hjelp av sensorer til å overvåke at tekniske anlegg i byggene fungerer. Flere steder har man også takk i bruk droner for å gjennomføre kontroll på tak og høye bygninger.

Moderne bygg har et økt fokus på HMS, ENØK, klimautslipp og miljø, som også er med på å endre arbeidet som byggdrifter.

Hvor jobber byggdriftere/vaktmestere ?

De fleste skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg og hoteller har egen byggdrifter. Det gjelder også mange private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner. Kommunene har ofte byggdriftere tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører slike tjenester for kunder ansetter også byggdriftere.

Personlige egenskaper

Du bør være praktisk anlagt og kunne løse små og store oppgaver på en rasjonell måte. Som byggdrifter må du kunne arbeide selvstendig, men også ha evnen til å samarbeide med andre.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Praksiskandidater:
Personer med mer enn fem års relevant praksis, såkalt praksiskandidater, kan også melde seg opp til fagprøven. Før fagprøven må du bestå en yrkesteoretisk eksamen. NooA og Folkeuniversitetet tilbyr teorikurs for byggdrifterfaget.

NKI tilbyr også et nettstudium på 30 studiepoeng - vaktmesterskolen

Etter- og videreutdanning
Det finnes ulike kurs for dem som ønsker å øke sin formalkompetanse, for eksempel kurs innen avfallsbehandling, økonomi, HMS, førstehjelp, brannvern eller stillas- og sikkerhetskurs. 

Du kan også ta fagskoleutdanning som tekniker i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen tekniker FDV. Tar du to år til, blir du fagskole­ingeniør FDVU og kvalifisert til ledende stillinger.

Hva jobber Byggdrifterutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 457136 - Byggdrifterfaget, Vg2 og Vg3, særløp

Hva er de vanligste utdanningene for byggdriftere/vaktmestere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Byggdrifter / vaktmester i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5163118 - AMBULERENDE VAKTMESTER
 • 5163107 - ASSISTERENDE VAKTMESTER
 • 5163110 - DRIFTSTEKNIKER (VAKTMESTER)
 • 5163121 - VAKTMESTER
 • 5163109 - VAKTMESTER I
 • 5163122 - VAKTMESTERASSISTENT
 • 5163130 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (VAKTMESTERARBEID)
 • 5163111 - DRIFTSLEDER (VAKTMESTER)
 • 5163112 - DRIFTSASSISTENT (VAKTMESTER)
 • 5163133 - TEAMLEDER (DRIFT/VEDLIKEHOLD)
 • 5163114 - BETJENT
 • 5163131 - DRIFTSOPERATØR (BOLIGDRIFT)
 • 5163125 - VEDLIKEHOLDSLEDER
 • 5163104 - KIRKEVAKTMESTER
 • 5163134 - FORVALTNINGSASSISTENT (VAKTMESTERARBEID)
 • 5163135 - FORVALTNINGSKONSULENT (VAKTMESTERARBEID)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk