To personer diskuterer over en bok
Yrkesskildring

Filosof

favoritt ikon

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.

Filosofien si oppgåver er å stille abstrakte, grunnleggande og sanningssøkande spørsmål, og freiste å finne universelle svar på desse. Filosofane kan bruke kunnskapen sin innan ulike fagområde.

Filosofi betyr kjærleik til visdom. Omgrepet kjem frå greske filosofar i antikken. Dei ville forstå og forklare verda og korleis menneske burde leve. 

Arbeidskvardagen for filosofar kan variere ein del etter kvar ein arbeider.

Vanlege arbeidsoppgåver for filosofar er:

  • Undervising og forsking: Filosofar kan vere undervisarar, vitskapleg tilsette eller ha administrative oppgåver på ein utdanningsstad. Dette kan til dømes vere sakshandsaming, utgreiingsarbeid, forsking eller rettleiing av studentar.
  • Media og informasjonsformidling: Filosofar kan arbeide med formidling, til dømes som journalistar, informasjonskonsulentar, marknadsførarar eller andre typar stillingar der redaksjonelt arbeid er viktig. Det finst òg filosofar i forlagsbransjen.
  • Offentleg administrasjon: Her kan ein arbeide med sakshandsaming, utgreiingar, analysar eller ulike typar prosjekt i regi av den offentlege forvaltinga, til dømes kommunar, direktorat eller departement.
  • Leiing og organisasjonsarbeid: Filosofar kan arbeide som leiarar av verksemder, prosjektleiarar eller anna organisasjonsarbeid, som til dømes personalleiing og HR.

Ein del filosofar arbeider òg som konsulentar i ulike bransjar, til dømes arbeider ein del filosofar som samtalepartnarar, leiarar av gruppediskusjonar og føredragshaldarar. Denne måten å bruke akademisk kunnskap innan filosofi i det daglege virket sitt blir gjerne kalla filosofisk praksis. Filosofer blir ofte tilsette med andre stillingstitlar enn "filosof".

Kvar arbeider filosofar?

Mange filosofar arbeider som lærarar ved skolar og høgskolar/universitet. Andre arbeider i ulike offentlege administrasjonar eller i private verksemder som konsulentar. Filosofar arbeider òg innan leiaropplæring eller relasjonsbygging. Stadig fleire filosofar arbeider med filosofisk praksis og personleg rettleiing. Filosofar er gjerne sjølvstendig næringsdrivande.

Personlege eigenskapar

Som filosof må du like å ta opp spørsmål som verkar vanskelege å svare eintydig på, til dømes spørsmålet om kva som er rett og gale. Du bør ha interesse for å sjå saker og sanningar frå fleire sider og for å lære ulike teoriar.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar filosofiutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomar spår den økonomiske utviklinga og gir råd basert på dette.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer menneske, samfunn og natur, og ser på samanhengen mellom desse.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og om mennesket som ein del av ei gruppe. Som sosiolog brukar du denne kunnskapen til å forstå korleis menneske fungerer.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Journalist intervjuer kvinne

Journalist

Ein journalist samlar inn informasjon som formidlar vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.

Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.