Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.
Yrkesskildring

Fengselsbetjent

favoritt ikon

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

Målet med arbeidet til ein fengselsbetjent er å motverke nye straffbare handlingar ved å gjere opphaldet i fengselet meiningsfullt, tankevekkande og rehabiliterande for dei dømde. Som fengselsbetjent skal du også legge til rette for ulike program som skal bidra til meistring og bevisstgjering, og organisere aktivitetar og sosiale arrangement.

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjonar på ein måte som er tryggande for samfunnet og som motverkar straffbare handlingar. Det skal leggjast til rette for at lovbrytarar kan gjere ein egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Fengselsbetjenten møter mange ulike typar menneske. Nokre er skuldige i alvorlege kriminelle handlingar, medan andre slit med psykiske problem eller åtferdsvanskar av ulik art. Du må derfor vere førebudd på arbeidsdagar der sikkerheit, grensesetting og konfliktløysing står sentralt.

Jobben som fengselsbetjent stiller store krav til mognad og det å vere personleg egna, og inneber myndigheitsutøving og makt over menneske i ein vanskeleg situasjon. Samtidig krevjast det grunnleggande gode haldningar og verdiar, og trua på at menneske kan forandre sitt handlingsmønster.

Kvar arbeider fengselsbetjentar?

Som fengselsbetjent er du tilsett i eit fengsel og jobbar der. Det kan vere ein lukka anstalt, eller ein anstalt med open soning. Fengselsbetjentar jobbar også i friomsorgen med elektronisk kontroll (fotlenkesoning).

Personlege eigenskapar

Som fengselsbetjent må du vere ansvarsbevisst og kunne jobbe sjølvstendig. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne takle krisesituasjonar, truslar og fysisk risiko.

 

Utdanning

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdannar fengselsbetjentar i Noreg. Utdanningsløpet er toårig.

Utdanninga er lønna. Ein er forplikta til eitt år teneste ved eit eller fleire fengsel. Søknadsfristen for opptak blir kunngjord på Fengselsskolens nettsider.

Opptakskrav
Det finst ei rekke opptakskrav for å bli aspirant:

  • generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • du må vere 20 år eller eldre
  • plettfri vandel
  • førarkort klasse B
  • god fysisk og psykisk helse
  • bestått funksjonstest med styrkeøvingar og uthaldsprøve

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fengselsbetjent
Heltid
Alle sektorer
3 527 personer
1 379 personer
2 148 personer
Ca 272 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
44 120 kr
43 120 kr
44 800 kr
529 440 kr
517 440 kr
537 600 kr
Ca 272 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
44 480 kr
43 330 kr
45 250 kr
533 760 kr
519 960 kr
543 000 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 272 kr
43 090 kr
41 660 kr
44 000 kr
517 080 kr
499 920 kr
528 000 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 272 kr
44 130 kr
42 510 kr
45 160 kr
529 560 kr
510 120 kr
541 920 kr
Fengselsbetjent
Deltid
Alle sektorer
663 personer
309 personer
354 personer
Ca 197 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
31 940 kr
31 520 kr
32 370 kr
383 280 kr
378 240 kr
388 440 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
32 030 kr
31 580 kr
32 540 kr
384 360 kr
378 960 kr
390 480 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 820 kr
35 630 kr
36 000 kr
429 840 kr
427 560 kr
432 000 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 460 kr
36 120 kr
36 770 kr
437 520 kr
433 440 kr
441 240 kr
Fengselsbetjent
Heltid
Statlig
3 525 personer
1 378 personer
2 147 personer
Ca 272 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
44 120 kr
43 110 kr
44 790 kr
529 440 kr
517 320 kr
537 480 kr
Ca 272 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
44 480 kr
43 320 kr
45 250 kr
533 760 kr
519 840 kr
543 000 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 272 kr
43 080 kr
41 660 kr
44 000 kr
516 960 kr
499 920 kr
528 000 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 272 kr
44 120 kr
42 510 kr
45 160 kr
529 440 kr
510 120 kr
541 920 kr
Fengselsbetjent
Deltid
Statlig
661 personer
309 personer
352 personer
Ca 197 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
31 920 kr
31 520 kr
32 180 kr
383 040 kr
378 240 kr
386 160 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
32 020 kr
31 580 kr
32 350 kr
384 240 kr
378 960 kr
388 200 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 800 kr
35 630 kr
35 960 kr
429 600 kr
427 560 kr
431 520 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 440 kr
36 120 kr
36 740 kr
437 280 kr
433 440 kr
440 880 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Tollar

Som tollar kan du mellom anna arbeide med å kontrollere reisande og reisegods, eller køyretøy og båtar.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjentar jobbar for å skapa tryggleik i samfunnet, og kan arbeida med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Ein advokat­sekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar ut­fører arbeid under vatn.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.