Bilete
Brønnoperatør jobber offshore

Yrkesbeskrivelse

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.

Komplettering er ein viktig reiskap for å optimalisere og gjere ein brønn klar for produksjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein brønnoperatør i komplettering:

  • operere utstyr som skal installerast i oljebrønnen
  • montere, teste, installere, vedlikehalde og reparere delar til brønnkompletteringa
  • planlegge og utføre arbeid på ein måte som tar omsyn til egen og andres helse og tryggleik
  • dokumentere arbeidet

Etter at boringa er gjort, skal brønnen gjerast klar til produksjon. Arbeidet må utførast etter strenge retningsliner, og på ein måte som tek vare på helse, miljø og tryggleik (HMS).

Brønnoperatøren har direkte kontakt med boreleiaren, som er den øvste ansvarlege.

Som regel arbeider du 14 dagar i eitt strekk på båt, rigg eller plattform. Du må derfor rekne med lange arbeidsdagar og du må vere innstilt på å jobbe turnus.

Etter som arbeidet blir utført i eit internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskapar ein fordel.

Det blir stilt krav til helse og funksjonsdyktigheit.

 

 

 

Hvor jobber brønnoperatører komplettering ?

Ein kompletteringsoperatør arbeider offshore innan olje- og gassutvinning for blant anna brønnserviceselskap over heile verda. Kompletteringsoperatøren jobbar på flyttbar eller fast plattform, båt eller rigg.

Personlige egenskaper

Som brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarleg. Samarbeid er ein viktig del av jobben for å vareta eigen og andres sikkerheit under krevjande og kritiske operasjonar. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også vere fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metodar og nytt utstyr.

Utdanning

Med dette fagbrevet er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Hva jobber kompletteringsoperatøren som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 458405 - Brønnfaget, komplettering, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for brønnoperatører komplettering ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Brønnoperatør komplettering i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Sist kvalitetsikret den 21. september 2020, av Norsk olje og gass