× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Skriftgransking
Yrkesskildring

Skriftgransker

favoritt ikon

En skriftgransker jobber med skriftundersøkelser, ofte innen kriminalteknikk.

En skriftgransker jobber med undersøkelser av skriftstykker.

Dette kan være alt fra falske kontrakter til anonyme trusselbrev. En skriftgransker i Kripos jobber primært med straffesaker, på oppdrag fra politi og rettsvesen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for skriftgranskeren:

  • skriftundersøkelser: skriftsammenligninger (granskning av ulike skriftstykker for å se om de er skrevet av samme person), ekthetsundersøkelser (finne ut om skriften er original eller en kopi) og avdekking av manipulering eller endring av dokumenter
  • rettsoppmøter (møte fram som ekspert i rettsaker)
  • undervisning
  • samarbeid med andre fagfelt innen kriminalteknikk

Skriftgranskere som jobber i Kripos jobber også ofte med andre dokumenttekniske undersøkelser. Det kan for eksempel være undersøkelse av pass, ID-dokumenter og penger for å avdekke om de er ekte eller falske, undersøkelse av brann- eller vannskadd materiale og lignende.

Som skriftgransker bruker du blant annet lysbord, mikroskop og ulik belysning/bestråling når du undersøker skrift og dokumenter. 

Yrkestittelen skriftgransker er ikke beskyttet, men bakgrunn og erfaring fra politi- og rettsvesenet er ofte en forutsetning for å få oppdrag. De fleste som engasjerer skriftgranskere stiller strenge krav til dokumentert kunnskap, spesielt innen politi- og rettsvesen.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

De fleste skriftgranskere arbeider i Kripos eller som selvstendig næringsdrivende. Som selvstendig næringsdrivende kan du få oppdrag fra en rekke bransjer som bank, forsikring, inkasso, offentlige institusjoner, advokatfirmaer og privatpersoner.

Personlege eigenskapar

Som skriftgransker må du ha evne til å arbeide detaljert, systematisk og grundig. Du må ha evnen til å bruke teoretisk kunnskap i det praktiske arbeidet.

Utdanning

Skriftgransker er ikke en beskyttet tittel og det kreves ingen spesifikk utdanning for å arbeide som skriftgransker.

Du kan utdanne deg til skriftgransker i Kripos. Det er opp til fire år med et internt opplæringsprogram. Det er ingen krav til spesifikk utdanning, men det er et minimumskrav at du har treårig høyere utdanning på høyskole- og universitetsnivå. Opplæringsprogrammet foregår kun når det er ledige stillinger i fagfeltet.

Kripos kan gi mer informasjon om utdanning for å bli skriftgransker.

Etter- og videreutdanning
Arbeid som skriftgransker krever kontinuerlig etter- og videreutdanning, fordypning og oppdatering. Tilbud og tilrettelegging for videreopplæring står som regel arbeidsgiver for, i dette tilfellet gjerne Kripos.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Tollar

Som tollar kan du mellom anna arbeide med å kontrollere reisande og reisegods, eller køyretøy og båtar.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjentar gjer samfunnet trygt, og kan arbeide med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Ein advokat­sekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.