Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Advokatsekretær på kontoret.

Yrkesbeskrivelse

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

Som advokatsekretær har du spesialisert deg til å jobbe med advokatar og juristar.

Advokatsekretæren har gode kunnskapar om lover og forskrifter, og legg til rette for det daglege arbeidet på eit advokatkontor.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein advokatsekretær:

  • tekstbehandling og rekneskap
  • ta imot og svare på førespurnader frå klientar
  • økonomistyring og kontorrutinar

Det er viktig å beherske framandspråk, spesielt engelsk. God kommunikasjon, både munnleg og skriftleg, er ein viktig del av jobben.

Hvor jobber advokatsekretærar ?

Som advokatsekretær jobbar du på advokatkontor, i næringslivsføretak, eller på kontor innanfor offentleg forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune. Advokatsekretærutdanning opnar også for ulike oppgåver innanfor politiet og domstolane.

Personlige egenskaper

Som advokatsekretær jobbar du med menneske, og diskresjon er viktig. Du må vere rask og nøyaktig, og du må til ei kvar tid ha oversikt. God skriftleg og munnleg framstillingsevne er ein føresetnad for å vere advokatsekretær.

Utdanning

Det er mogleg å ta utdanning som advokatsekretær i vidaregåande opplæring og på fagskole.

Etter- og vidareutdanning

Dersom du allereie er utdanna advokatsekretær, kan du vidareutdanne deg til advokatassistent ved å ta 1,5 år med vidareutdanning. 

Hva jobber sekretærutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 543104 - Fagskoleutdanning, advokatassistent, ettårig
  • 543102 - Fagskoleutdanning, sekretærutdanning, UTGÅTT KODE, SE NY
  • 543101 - Sekretærutdanning, ettårig
  • 543199 - Sekretærutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning

Bedrifter

Advokatsekretær i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3342 - Advokatsekretær

Sist kvalitetsikret den 03. juni 2019, av Advokatforeningen