Advokat på kontoret.
Yrkesskildring

Advokat

favoritt ikon

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.

Jobben til ein advokat handlar ofte om å vurdere ei sak som klienten kjem med og gi råd om korleis ein kan følge opp saka. Viss advokaten har privatpersonar som klientar kan sakene gjelde til dømes spørsmål om arv, skilsmisse eller nabokonfliktar.

Advokatar som arbeider med forretningsjuss og har verksemder og store selskap som kundar, blir mellom anna brukt som rådgjevarar i forhandlingar og når ein skriv avtalar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein advokat kan vere:

  • gi rettslege råd om kva som er lov og ikkje lov
  • føre forhandlingar med ein motpart
  • forme juridiske dokument, som til dømes testament, ektepakter, kontraktar o.l.
  • representere klientar i sivile rettssaker
  • forsvare tiltala i straffesaker
  • representere ofra i straffesaker (støtteadvokat)

Nokre advokatar arbeider med strafferett, anten som forsvarsadvokatar eller som støtteadvokatar. Desse oppdraga er betalte av det offentlege, men advokatane arbeider i eigne firma og er ikkje tilsette i staten.

Du kan også jobbe som bedriftsadvokat, det vil seie at du er tilsett i bedrifta du jobbar for. Som organisasjonsadvokat er du tilsett i ein organisasjon, og utfører oppdrag for medlemmene i organisasjonen.

Advokatar i offentleg sektor kan til dømes arbeide som politiadvokat, statsadvokat, riksadvokat eller som ein annan type advokat for staten. Då vil ein representere staten og staten sine interesser.

Ofte kan ein løyse klienten si sak utan å gå til ein domstol. Nokre gonger skjer dette gjennom mekling, og mange advokatar har etterutdanning innan advokatmekling.

Dersom ei konflikt berre let seg løyse ved å ta ho til retten, vil det vere ein advokat som fører saka. Båe partar i ei konflikt vil da ha ein advokat til å representere seg, og advokaten sin jobb er å framføre dei beste argumenta for sin klient.

Nokre advokatar er allmennpraktikarar og tek saker innan dei fleste rettsområde, til dømes innan familierett, pengekrav, kontraktsrett, fast eigedom og strafferett. Andre arbeider spesialisert med einskilde rettsområde, som til dømes EØS-rett, patentrett eller selskapsrett. 

Kvar arbeider advokatar?

Som advokat kan du jobbe både i privat og offentleg sektor. Advokatar i privat sektor arbeider i advokatfirma, i private verksemder eller organisasjonar. Mange startar òg si eiga advokatverksemd og driv denne anten åleine eller i fellesskap med andre advokatar.

I det offentlege arbeider advokatar til dømes hjå Regjeringsadvokaten eller som advokatar i store kommunar.

Personlege eigenskapar

Som advokat er det viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftleg og munnleg, samt ha ei god evne til å forstå skriftleg og munnleg framstilling. Det hjelper òg å vere kritisk og sjølvstendig. Ein advokat bør dessutan ha gode mellommenneskelege evner, sidan yrket inneber mykje kontakt med andre menneske. I tillegg må du ha grunnleggande respekt for rettssystemet og å overhalde lover og reglar.

Utdanning

Når du er ferdig utdanna som jurist, kan du velje å gå vidare for å bli advokat. Det vanlegaste vil da vere å søke jobb som advokatfullmektig. Dette er ei læretid der du utfører mange av dei same arbeidsoppgåvene som ein advokat gjer, under rettleiing av ein advokat (prinsipal). 

For å få tittelen advokat treng du eit advokatløyve. I tillegg til fullført juristutdanning, det vil seie bestått juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitskap, er det fleire formelle krav før du kan få advokatløyve. Les meir hos Advokatforeningen

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Alle advokatar som er medlem i Advokatforeininga, må ta etterutdanning i form av kurs. Det blir stilt krav om eit visst tal timar med etterutdanning i løpet av ein femårsperiode, og nokre av kurstimane må handle om yrkesetikk. 

 

Kva jobbar juristutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jurist eller advokat
Deltid
Alle sektorer
614 personer
337 personer
277 personer
Ca 342 kr
Ca 326 kr
Ca 380 kr
55 420 kr
52 810 kr
61 580 kr
665 040 kr
633 720 kr
738 960 kr
Ca 342 kr
Ca 326 kr
Ca 380 kr
55 420 kr
52 810 kr
61 580 kr
665 040 kr
633 720 kr
738 960 kr
Ca 391 kr
Ca 359 kr
Ca 438 kr
63 380 kr
58 160 kr
70 940 kr
760 560 kr
697 920 kr
851 280 kr
Ca 391 kr
Ca 359 kr
Ca 438 kr
63 480 kr
58 240 kr
71 060 kr
761 760 kr
698 880 kr
852 720 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Alle sektorer
7 905 personer
4 102 personer
3 803 personer
Ca 369 kr
Ca 346 kr
Ca 403 kr
59 840 kr
56 060 kr
65 230 kr
718 080 kr
672 720 kr
782 760 kr
Ca 369 kr
Ca 346 kr
Ca 403 kr
59 840 kr
56 060 kr
65 230 kr
718 080 kr
672 720 kr
782 760 kr
Ca 414 kr
Ca 381 kr
Ca 449 kr
67 000 kr
61 720 kr
72 690 kr
804 000 kr
740 640 kr
872 280 kr
Ca 414 kr
Ca 381 kr
Ca 449 kr
67 700 kr
62 450 kr
73 370 kr
812 400 kr
749 400 kr
880 440 kr
Jurist eller advokat
Kommunal
307 personer
186 personer
121 personer
Ca 384 kr
Ca 367 kr
Ca 401 kr
62 180 kr
59 500 kr
65 000 kr
746 160 kr
714 000 kr
780 000 kr
Ca 384 kr
Ca 367 kr
Ca 401 kr
62 180 kr
59 500 kr
65 000 kr
746 160 kr
714 000 kr
780 000 kr
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 406 kr
61 930 kr
59 490 kr
65 740 kr
743 160 kr
713 880 kr
788 880 kr
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 406 kr
62 360 kr
60 040 kr
65 970 kr
748 320 kr
720 480 kr
791 640 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Kommunal
286 personer
176 personer
110 personer
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 401 kr
62 340 kr
59 540 kr
65 040 kr
748 080 kr
714 480 kr
780 480 kr
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 401 kr
62 340 kr
59 540 kr
65 040 kr
748 080 kr
714 480 kr
780 480 kr
Ca 383 kr
Ca 367 kr
Ca 408 kr
62 030 kr
59 480 kr
66 100 kr
744 360 kr
713 760 kr
793 200 kr
Ca 383 kr
Ca 367 kr
Ca 408 kr
62 470 kr
60 040 kr
66 350 kr
749 640 kr
720 480 kr
796 200 kr
Jurist eller advokat
Privat
6 237 personer
3 062 personer
3 175 personer
Ca 398 kr
Ca 364 kr
Ca 432 kr
64 440 kr
59 040 kr
70 000 kr
773 280 kr
708 480 kr
840 000 kr
Ca 398 kr
Ca 364 kr
Ca 432 kr
64 440 kr
59 040 kr
70 000 kr
773 280 kr
708 480 kr
840 000 kr
Ca 437 kr
Ca 400 kr
Ca 473 kr
70 820 kr
64 820 kr
76 610 kr
849 840 kr
777 840 kr
919 320 kr
Ca 437 kr
Ca 400 kr
Ca 473 kr
71 240 kr
65 230 kr
77 030 kr
854 880 kr
782 760 kr
924 360 kr
Jurist eller advokat
Deltid
Privat
519 personer
269 personer
250 personer
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 394 kr
58 100 kr
54 660 kr
63 840 kr
697 200 kr
655 920 kr
766 080 kr
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 394 kr
58 100 kr
54 660 kr
63 840 kr
697 200 kr
655 920 kr
766 080 kr
Ca 408 kr
Ca 372 kr
Ca 453 kr
66 090 kr
60 290 kr
73 420 kr
793 080 kr
723 480 kr
881 040 kr
Ca 408 kr
Ca 372 kr
Ca 453 kr
66 160 kr
60 370 kr
73 480 kr
793 920 kr
724 440 kr
881 760 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Privat
5 718 personer
2 793 personer
2 925 personer
Ca 401 kr
Ca 365 kr
Ca 432 kr
65 000 kr
59 170 kr
70 000 kr
780 000 kr
710 040 kr
840 000 kr
Ca 401 kr
Ca 365 kr
Ca 432 kr
65 000 kr
59 170 kr
70 000 kr
780 000 kr
710 040 kr
840 000 kr
Ca 438 kr
Ca 402 kr
Ca 474 kr
71 030 kr
65 050 kr
76 730 kr
852 360 kr
780 600 kr
920 760 kr
Ca 438 kr
Ca 402 kr
Ca 474 kr
71 460 kr
65 480 kr
77 170 kr
857 520 kr
785 760 kr
926 040 kr
Jurist eller advokat
Statlig
1 975 personer
1 191 personer
784 personer
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 343 kr
52 840 kr
51 580 kr
55 530 kr
634 080 kr
618 960 kr
666 360 kr
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 343 kr
52 840 kr
51 580 kr
55 680 kr
634 080 kr
618 960 kr
668 160 kr
Ca 343 kr
Ca 332 kr
Ca 359 kr
55 500 kr
53 750 kr
58 130 kr
666 000 kr
645 000 kr
697 560 kr
Ca 343 kr
Ca 332 kr
Ca 359 kr
57 030 kr
55 210 kr
59 760 kr
684 360 kr
662 520 kr
717 120 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Statlig
1 901 personer
1 133 personer
768 personer
Ca 327 kr
Ca 319 kr
Ca 343 kr
52 990 kr
51 620 kr
55 550 kr
635 880 kr
619 440 kr
666 600 kr
Ca 327 kr
Ca 319 kr
Ca 343 kr
53 060 kr
51 620 kr
55 720 kr
636 720 kr
619 440 kr
668 640 kr
Ca 343 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
55 620 kr
53 870 kr
58 210 kr
667 440 kr
646 440 kr
698 520 kr
Ca 343 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
57 180 kr
55 380 kr
59 850 kr
686 160 kr
664 560 kr
718 200 kr
Jurist eller advokat
Alle sektorer
8 519 personer
4 439 personer
4 080 personer
Ca 368 kr
Ca 345 kr
Ca 402 kr
59 580 kr
55 830 kr
65 130 kr
714 960 kr
669 960 kr
781 560 kr
Ca 368 kr
Ca 345 kr
Ca 402 kr
59 580 kr
55 830 kr
65 130 kr
714 960 kr
669 960 kr
781 560 kr
Ca 413 kr
Ca 380 kr
Ca 448 kr
66 860 kr
61 570 kr
72 630 kr
802 320 kr
738 840 kr
871 560 kr
Ca 413 kr
Ca 380 kr
Ca 448 kr
67 540 kr
62 270 kr
73 290 kr
810 480 kr
747 240 kr
879 480 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken