Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".
Yrkesskildring

Kriminolog

favoritt ikon

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Som kriminolog analyserer du ei rekke sosiale fenomen knytt til kriminalitet, for eksempel narkotikakontroll, vald, rus, gjengkriminalitet, psykiatri og straff.

Det er vanleg at kriminologar spesialiserer seg innan eitt eller fleire tema. Du får då svært detaljert kunnskap om eitt samfunnsproblem eller -fenomen, og mange kriminologar deltek aktivt i den kriminalpolitiske debatten.

Arbeidsoppgåvene for ein kriminolog vil variere mykje avhengig av arbeidsplass. Nokre døme på arbeidsoppgåver kan vera:

  • saksbehandlar
  • forsking 
  • offentlege prosjekt, for eksempel å senke ungdomskriminaliteten i ein kommune, hindre at tidlegare innsette gjer nye lovbrot etter dei er lauslatne og liknande.
  • arbeid innan helse og omsorg, mellom anna med kriminalomsorg og rusproblematikk.

Kriminologar arbeider gjerne tett saman med andre yrkesgrupper, mellom andre statsvitarar, sosiologar, juristar og sosionomar.

Kvar arbeider kriminologar?

Mange kriminologar arbeider i sosialsektoren, kriminalomsorga og offentleg forvalting. Dei siste åra har det vore stadig fleire tilbod på arbeidsmarknaden for nyutdanna kriminologar, særleg i stillingar som prosjektleiarar og rådgivarar. Kriminologar kan arbeide i for eksempel i Politiet, fengselsvesenet, ideelle organisasjonar eller krisesenter.

Personlege eigenskapar

Du må vere samfunnsengasjert. Som kriminolog må du vere ansvarsmedviten og ha evne til å setje seg inn i andre sine problem. Du bør ha empati, men òg vere i stand til å sjå på situasjonar objektivt.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar kriminologiutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rådgiver/forsker, samfunnsvitenskap
Heltid
Alle sektorer
777 personer
444 personer
333 personer
Ca 343 kr
Ca 329 kr
Ca 367 kr
55 570 kr
53 350 kr
59 510 kr
666 840 kr
640 200 kr
714 120 kr
Ca 343 kr
Ca 329 kr
Ca 367 kr
55 570 kr
53 350 kr
59 510 kr
666 840 kr
640 200 kr
714 120 kr
Ca 359 kr
Ca 344 kr
Ca 379 kr
58 140 kr
55 720 kr
61 360 kr
697 680 kr
668 640 kr
736 320 kr
Ca 359 kr
Ca 344 kr
Ca 379 kr
58 370 kr
55 930 kr
61 610 kr
700 440 kr
671 160 kr
739 320 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsvitenskap
Deltid
Alle sektorer
176 personer
Ca 345 kr
Ca
Ca
55 830 kr
669 960 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca
55 830 kr
669 960 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 810 kr
657 720 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 860 kr
658 320 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsvitenskap
Heltid
Privat
686 personer
393 personer
293 personer
Ca 343 kr
Ca 329 kr
Ca 367 kr
55 580 kr
53 350 kr
59 510 kr
666 960 kr
640 200 kr
714 120 kr
Ca 343 kr
Ca 329 kr
Ca 367 kr
55 580 kr
53 350 kr
59 510 kr
666 960 kr
640 200 kr
714 120 kr
Ca 359 kr
Ca 346 kr
Ca 376 kr
58 140 kr
56 080 kr
60 910 kr
697 680 kr
672 960 kr
730 920 kr
Ca 359 kr
Ca 346 kr
Ca 376 kr
58 280 kr
56 200 kr
61 060 kr
699 360 kr
674 400 kr
732 720 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsvitenskap
Deltid
Privat
142 personer
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 260 kr
699 120 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 260 kr
699 120 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 370 kr
688 440 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 420 kr
689 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

Ein idretts­konsulent legg til rette for idrett og fysiske aktivitetar i samfunnet.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Ein advokat­sekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.