Politijurist i rettssak.
Yrkesskildring

Politijurist

favoritt ikon

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Som politijurist er du utdanna jurist, og arbeider for politi- og påtalemakta. Ein politijurist har i tillegg til politimakt også påtalemakt, det vil seie rett til å reise tiltale i ei straffesak.

Hovudoppgåva er å vere etterforskingsleiar, ha ansvar for straffesaker og føre straffesaker for tingrett og lagmannsrett. Det er politijuristen som vurderer om ei sak skal takast til retten eller ikkje. Politijuristar er leiarar, og avgjerdene deira kan ikkje overprøvast av andre i politiet. Politijuristar tek del i vaktordningar for påtalemakta i politiet, såkalla jourvakt. Som jourhavande tek du avgjerder om tvangsmiddelbruk, som til dømes pågripingar og ransaking.

Politijuristar kan vere tilsette som politifullmektig, politiadvokat eller politiadvokat 2.

Politifullmektig er ei opplæringsstilling du normalt har i 1 til 2 år, inntil du får tildelt utvida påtalekompetanse. Som politifullmektig har du ein rettleiar som har ansvar for opplæringa i arbeidet. Stilling som politiadvokat kan du søkje når du har fått utvida påtalekompetanse. I nokre tilfelle kan du søkje stilling som politiadvokat utan påtalekompetanse, dersom du har advokatløyve. Personar med spesiell kompetanse eller lang røynsle kan søkje stilling som politiadvokat 2.

Som politijurist samarbeider du med andre yrkesgrupper i politi- og påtalemakta, deriblant politibetjentar og advokatar. Du har også kontakt med andre yrkesgrupper, som helsepersonell og personar i offentleg forvalting.

Juristar kan også ha andre stillingar i politiet, til dømes lensmann, politiinspektør, politimeister og politioverbetjent.

Nokre juriststillingar i politiet har ikkje politi- og/eller påtalemakt. Dette kan vere namsmenn med namsmyndigheit, namsfullmektigar og tilsette i forliksrådssekretariata. Juristar kan også ha stillingar innan administrasjon og forvaltningsgjeremål. For eksempel skal kvart politidistrikt ha ein eller fleire personvernrådgjevarar, som helst skal ha juridisk utdanning. 

Kvar arbeider politijuristar?

Politijuristar er tilsette i eit av politidistrikta i landet eller i eit av særorgana i politiet.

Personlege eigenskapar

Som politijurist må du ha gode leiareigenskapar, vere avgjerdsdyktig og kunne takle stress. Du er etterforskingsleiar og må kunne analysere store mengder informasjon hurtig for å avgjere vegen vidare i etterforskinga. Sjølv om jobben i stor grad er sjølvstendig, bør du ha gode samarbeidseigenskapar. Høg grad av integritet er også viktig for å kunne fatte tøffe avgjerder. Du bør ha høge etiske standardar, ha evne til å motivere medarbeidarar og å kunne planleggje og prioritere.

Utdanning

Politijuristar er utdanna juristar. Dei har med andre ord ei mastergrad i rettsvitskap (juss). Enkelte utdanningsinstitusjonar tilbyr fordjupingsemne i politi- og påtalerett. Du utdannar deg altså ikkje til politibetjent.

Når du er ferdig utdanna og skal tilsettast i Politiet vil du gå gjennom eit kurs for politijuristar. Dette kurset tek du på Politihøgskolen.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar juristar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jurist eller advokat
Heltid
Alle sektorer
8 459 personer
4 486 personer
3 973 personer
Ca 380 kr
Ca 360 kr
Ca 413 kr
61 480 kr
58 330 kr
66 900 kr
737 760 kr
699 960 kr
802 800 kr
Ca 380 kr
Ca 360 kr
Ca 413 kr
61 480 kr
58 330 kr
66 900 kr
737 760 kr
699 960 kr
802 800 kr
Ca 425 kr
Ca 395 kr
Ca 460 kr
68 880 kr
63 910 kr
74 500 kr
826 560 kr
766 920 kr
894 000 kr
Ca 425 kr
Ca 395 kr
Ca 460 kr
69 660 kr
64 740 kr
75 230 kr
835 920 kr
776 880 kr
902 760 kr
Jurist eller advokat
Deltid
Alle sektorer
593 personer
328 personer
265 personer
Ca 368 kr
Ca 338 kr
Ca 406 kr
59 610 kr
54 790 kr
65 790 kr
715 320 kr
657 480 kr
789 480 kr
Ca 368 kr
Ca 338 kr
Ca 406 kr
59 610 kr
54 790 kr
65 790 kr
715 320 kr
657 480 kr
789 480 kr
Ca 416 kr
Ca 381 kr
Ca 464 kr
67 410 kr
61 750 kr
75 130 kr
808 920 kr
741 000 kr
901 560 kr
Ca 416 kr
Ca 381 kr
Ca 464 kr
67 590 kr
61 890 kr
75 360 kr
811 080 kr
742 680 kr
904 320 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Kommunal
368 personer
235 personer
133 personer
Ca 383 kr
Ca 376 kr
Ca 410 kr
61 980 kr
60 920 kr
66 420 kr
743 760 kr
731 040 kr
797 040 kr
Ca 383 kr
Ca 376 kr
Ca 410 kr
61 980 kr
60 920 kr
66 420 kr
743 760 kr
731 040 kr
797 040 kr
Ca 391 kr
Ca 379 kr
Ca 411 kr
63 310 kr
61 420 kr
66 660 kr
759 720 kr
737 040 kr
799 920 kr
Ca 391 kr
Ca 379 kr
Ca 411 kr
64 020 kr
62 270 kr
67 110 kr
768 240 kr
747 240 kr
805 320 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Privat
6 127 personer
3 069 personer
3 058 personer
Ca 411 kr
Ca 375 kr
Ca 442 kr
66 620 kr
60 830 kr
71 670 kr
799 440 kr
729 960 kr
860 040 kr
Ca 411 kr
Ca 375 kr
Ca 442 kr
66 620 kr
60 830 kr
71 670 kr
799 440 kr
729 960 kr
860 040 kr
Ca 449 kr
Ca 415 kr
Ca 483 kr
72 720 kr
67 200 kr
78 260 kr
872 640 kr
806 400 kr
939 120 kr
Ca 449 kr
Ca 415 kr
Ca 483 kr
73 250 kr
67 780 kr
78 750 kr
879 000 kr
813 360 kr
945 000 kr
Jurist eller advokat
Deltid
Privat
502 personer
263 personer
239 personer
Ca 386 kr
Ca 366 kr
Ca 429 kr
62 500 kr
59 320 kr
69 440 kr
750 000 kr
711 840 kr
833 280 kr
Ca 386 kr
Ca 366 kr
Ca 429 kr
62 500 kr
59 320 kr
69 440 kr
750 000 kr
711 840 kr
833 280 kr
Ca 434 kr
Ca 399 kr
Ca 476 kr
70 340 kr
64 650 kr
77 190 kr
844 080 kr
775 800 kr
926 280 kr
Ca 434 kr
Ca 399 kr
Ca 476 kr
70 500 kr
64 820 kr
77 350 kr
846 000 kr
777 840 kr
928 200 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Statlig
1 964 personer
1 182 personer
782 personer
Ca 342 kr
Ca 333 kr
Ca 360 kr
55 380 kr
54 010 kr
58 300 kr
664 560 kr
648 120 kr
699 600 kr
Ca 342 kr
Ca 333 kr
Ca 360 kr
55 380 kr
54 050 kr
58 300 kr
664 560 kr
648 600 kr
699 600 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 378 kr
57 960 kr
55 840 kr
61 160 kr
695 520 kr
670 080 kr
733 920 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 378 kr
59 530 kr
57 310 kr
62 880 kr
714 360 kr
687 720 kr
754 560 kr
Juridisk rådgiver
Heltid
Alle sektorer
779 personer
491 personer
288 personer
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 365 kr
54 620 kr
52 080 kr
59 170 kr
655 440 kr
624 960 kr
710 040 kr
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 365 kr
54 620 kr
52 080 kr
59 170 kr
655 440 kr
624 960 kr
710 040 kr
Ca 389 kr
Ca 368 kr
Ca 423 kr
62 950 kr
59 690 kr
68 490 kr
755 400 kr
716 280 kr
821 880 kr
Ca 389 kr
Ca 368 kr
Ca 423 kr
63 780 kr
60 550 kr
69 270 kr
765 360 kr
726 600 kr
831 240 kr
Juridisk rådgiver
Deltid
Alle sektorer
171 personer
105 personer
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca
49 130 kr
48 580 kr
589 560 kr
582 960 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca
49 130 kr
48 580 kr
589 560 kr
582 960 kr
Ca 339 kr
Ca 329 kr
Ca
54 840 kr
53 270 kr
658 080 kr
639 240 kr
Ca 339 kr
Ca 329 kr
Ca
55 060 kr
53 590 kr
660 720 kr
643 080 kr
Juridisk rådgiver
Heltid
Privat
513 personer
314 personer
199 personer
Ca 373 kr
Ca 360 kr
Ca 404 kr
60 420 kr
58 330 kr
65 520 kr
725 040 kr
699 960 kr
786 240 kr
Ca 373 kr
Ca 360 kr
Ca 404 kr
60 420 kr
58 330 kr
65 520 kr
725 040 kr
699 960 kr
786 240 kr
Ca 418 kr
Ca 394 kr
Ca 454 kr
67 640 kr
63 850 kr
73 610 kr
811 680 kr
766 200 kr
883 320 kr
Ca 418 kr
Ca 394 kr
Ca 454 kr
68 720 kr
65 030 kr
74 540 kr
824 640 kr
780 360 kr
894 480 kr
Juridisk rådgiver
Deltid
Privat
165 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 710 kr
584 520 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 710 kr
584 520 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca
54 060 kr
648 720 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca
54 290 kr
651 480 kr
Juridisk rådgiver
Heltid
Statlig
197 personer
127 personer
Ca 309 kr
Ca 290 kr
Ca
49 990 kr
46 940 kr
599 880 kr
563 280 kr
Ca 309 kr
Ca 290 kr
Ca
49 990 kr
46 940 kr
599 880 kr
563 280 kr
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca
54 350 kr
52 680 kr
652 200 kr
632 160 kr
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca
54 790 kr
53 050 kr
657 480 kr
636 600 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvaret for stabiliteten til skip, samt lasting og lossing.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

Ein idretts­konsulent legg til rette for idrett og fysiske aktivitetar i samfunnet.

Diplomatar på arbeid i FN.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.