Politijurist i rettssak.
Yrkesskildring

Politijurist

favoritt ikon

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Som politijurist er du utdanna jurist, og arbeider for politi- og påtalemakta. Ein politijurist har i tillegg til politimakt også påtalemakt, det vil seie rett til å reise tiltale i ei straffesak.

Hovudoppgåva er å vere etterforskingsleiar, ha ansvar for straffesaker og føre straffesaker for tingrett og lagmannsrett. Det er politijuristen som vurderer om ei sak skal takast til retten eller ikkje. Politijuristar er leiarar, og avgjerdene deira kan ikkje overprøvast av andre i politiet. Politijuristar tek del i vaktordningar for påtalemakta i politiet, såkalla jourvakt. Som jourhavande tek du avgjerder om tvangsmiddelbruk, som til dømes pågripingar og ransaking.

Politijuristar kan vere tilsette som politifullmektig, politiadvokat eller politiadvokat 2.

Politifullmektig er ei opplæringsstilling du normalt har i 1 til 2 år, inntil du får tildelt utvida påtalekompetanse. Som politifullmektig har du ein rettleiar som har ansvar for opplæringa i arbeidet. Stilling som politiadvokat kan du søkje når du har fått utvida påtalekompetanse. I nokre tilfelle kan du søkje stilling som politiadvokat utan påtalekompetanse, dersom du har advokatløyve. Personar med spesiell kompetanse eller lang røynsle kan søkje stilling som politiadvokat 2.

Som politijurist samarbeider du med andre yrkesgrupper i politi- og påtalemakta, deriblant politibetjentar og advokatar. Du har også kontakt med andre yrkesgrupper, som helsepersonell og personar i offentleg forvalting.

Juristar kan også ha andre stillingar i politiet, til dømes lensmann, politiinspektør, politimeister og politioverbetjent.

Nokre juriststillingar i politiet har ikkje politi- og/eller påtalemakt. Dette kan vere namsmenn med namsmyndigheit, namsfullmektigar og tilsette i forliksrådssekretariata. Juristar kan også ha stillingar innan administrasjon og forvaltningsgjeremål. For eksempel skal kvart politidistrikt ha ein eller fleire personvernrådgjevarar, som helst skal ha juridisk utdanning. 

Kvar arbeider politijuristar?

Politijuristar er tilsette i eit av politidistrikta i landet eller i eit av særorgana i politiet.

Personlege eigenskapar

Som politijurist må du ha gode leiareigenskapar, vere avgjerdsdyktig og kunne takle stress. Du er etterforskingsleiar og må kunne analysere store mengder informasjon hurtig for å avgjere vegen vidare i etterforskinga. Sjølv om jobben i stor grad er sjølvstendig, bør du ha gode samarbeidseigenskapar. Høg grad av integritet er også viktig for å kunne fatte tøffe avgjerder. Du bør ha høge etiske standardar, ha evne til å motivere medarbeidarar og å kunne planleggje og prioritere.

Utdanning

Politijuristar er utdanna juristar. Dei har med andre ord ei mastergrad i rettsvitskap (juss). Enkelte utdanningsinstitusjonar tilbyr fordjupingsemne i politi- og påtalerett. Du utdannar deg altså ikkje til politibetjent.

Når du er ferdig utdanna og skal tilsettast i Politiet vil du gå gjennom eit kurs for politijuristar. Dette kurset tek du på Politihøgskolen.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar juristar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jurist eller advokat
Deltid
Alle sektorer
614 personer
337 personer
277 personer
Ca 342 kr
Ca 326 kr
Ca 380 kr
55 420 kr
52 810 kr
61 580 kr
665 040 kr
633 720 kr
738 960 kr
Ca 342 kr
Ca 326 kr
Ca 380 kr
55 420 kr
52 810 kr
61 580 kr
665 040 kr
633 720 kr
738 960 kr
Ca 391 kr
Ca 359 kr
Ca 438 kr
63 380 kr
58 160 kr
70 940 kr
760 560 kr
697 920 kr
851 280 kr
Ca 391 kr
Ca 359 kr
Ca 438 kr
63 480 kr
58 240 kr
71 060 kr
761 760 kr
698 880 kr
852 720 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Alle sektorer
7 905 personer
4 102 personer
3 803 personer
Ca 369 kr
Ca 346 kr
Ca 403 kr
59 840 kr
56 060 kr
65 230 kr
718 080 kr
672 720 kr
782 760 kr
Ca 369 kr
Ca 346 kr
Ca 403 kr
59 840 kr
56 060 kr
65 230 kr
718 080 kr
672 720 kr
782 760 kr
Ca 414 kr
Ca 381 kr
Ca 449 kr
67 000 kr
61 720 kr
72 690 kr
804 000 kr
740 640 kr
872 280 kr
Ca 414 kr
Ca 381 kr
Ca 449 kr
67 700 kr
62 450 kr
73 370 kr
812 400 kr
749 400 kr
880 440 kr
Jurist eller advokat
Kommunal
307 personer
186 personer
121 personer
Ca 384 kr
Ca 367 kr
Ca 401 kr
62 180 kr
59 500 kr
65 000 kr
746 160 kr
714 000 kr
780 000 kr
Ca 384 kr
Ca 367 kr
Ca 401 kr
62 180 kr
59 500 kr
65 000 kr
746 160 kr
714 000 kr
780 000 kr
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 406 kr
61 930 kr
59 490 kr
65 740 kr
743 160 kr
713 880 kr
788 880 kr
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 406 kr
62 360 kr
60 040 kr
65 970 kr
748 320 kr
720 480 kr
791 640 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Kommunal
286 personer
176 personer
110 personer
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 401 kr
62 340 kr
59 540 kr
65 040 kr
748 080 kr
714 480 kr
780 480 kr
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 401 kr
62 340 kr
59 540 kr
65 040 kr
748 080 kr
714 480 kr
780 480 kr
Ca 383 kr
Ca 367 kr
Ca 408 kr
62 030 kr
59 480 kr
66 100 kr
744 360 kr
713 760 kr
793 200 kr
Ca 383 kr
Ca 367 kr
Ca 408 kr
62 470 kr
60 040 kr
66 350 kr
749 640 kr
720 480 kr
796 200 kr
Jurist eller advokat
Privat
6 237 personer
3 062 personer
3 175 personer
Ca 398 kr
Ca 364 kr
Ca 432 kr
64 440 kr
59 040 kr
70 000 kr
773 280 kr
708 480 kr
840 000 kr
Ca 398 kr
Ca 364 kr
Ca 432 kr
64 440 kr
59 040 kr
70 000 kr
773 280 kr
708 480 kr
840 000 kr
Ca 437 kr
Ca 400 kr
Ca 473 kr
70 820 kr
64 820 kr
76 610 kr
849 840 kr
777 840 kr
919 320 kr
Ca 437 kr
Ca 400 kr
Ca 473 kr
71 240 kr
65 230 kr
77 030 kr
854 880 kr
782 760 kr
924 360 kr
Jurist eller advokat
Deltid
Privat
519 personer
269 personer
250 personer
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 394 kr
58 100 kr
54 660 kr
63 840 kr
697 200 kr
655 920 kr
766 080 kr
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 394 kr
58 100 kr
54 660 kr
63 840 kr
697 200 kr
655 920 kr
766 080 kr
Ca 408 kr
Ca 372 kr
Ca 453 kr
66 090 kr
60 290 kr
73 420 kr
793 080 kr
723 480 kr
881 040 kr
Ca 408 kr
Ca 372 kr
Ca 453 kr
66 160 kr
60 370 kr
73 480 kr
793 920 kr
724 440 kr
881 760 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Privat
5 718 personer
2 793 personer
2 925 personer
Ca 401 kr
Ca 365 kr
Ca 432 kr
65 000 kr
59 170 kr
70 000 kr
780 000 kr
710 040 kr
840 000 kr
Ca 401 kr
Ca 365 kr
Ca 432 kr
65 000 kr
59 170 kr
70 000 kr
780 000 kr
710 040 kr
840 000 kr
Ca 438 kr
Ca 402 kr
Ca 474 kr
71 030 kr
65 050 kr
76 730 kr
852 360 kr
780 600 kr
920 760 kr
Ca 438 kr
Ca 402 kr
Ca 474 kr
71 460 kr
65 480 kr
77 170 kr
857 520 kr
785 760 kr
926 040 kr
Jurist eller advokat
Statlig
1 975 personer
1 191 personer
784 personer
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 343 kr
52 840 kr
51 580 kr
55 530 kr
634 080 kr
618 960 kr
666 360 kr
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 343 kr
52 840 kr
51 580 kr
55 680 kr
634 080 kr
618 960 kr
668 160 kr
Ca 343 kr
Ca 332 kr
Ca 359 kr
55 500 kr
53 750 kr
58 130 kr
666 000 kr
645 000 kr
697 560 kr
Ca 343 kr
Ca 332 kr
Ca 359 kr
57 030 kr
55 210 kr
59 760 kr
684 360 kr
662 520 kr
717 120 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Statlig
1 901 personer
1 133 personer
768 personer
Ca 327 kr
Ca 319 kr
Ca 343 kr
52 990 kr
51 620 kr
55 550 kr
635 880 kr
619 440 kr
666 600 kr
Ca 327 kr
Ca 319 kr
Ca 343 kr
53 060 kr
51 620 kr
55 720 kr
636 720 kr
619 440 kr
668 640 kr
Ca 343 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
55 620 kr
53 870 kr
58 210 kr
667 440 kr
646 440 kr
698 520 kr
Ca 343 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
57 180 kr
55 380 kr
59 850 kr
686 160 kr
664 560 kr
718 200 kr
Jurist eller advokat
Alle sektorer
8 519 personer
4 439 personer
4 080 personer
Ca 368 kr
Ca 345 kr
Ca 402 kr
59 580 kr
55 830 kr
65 130 kr
714 960 kr
669 960 kr
781 560 kr
Ca 368 kr
Ca 345 kr
Ca 402 kr
59 580 kr
55 830 kr
65 130 kr
714 960 kr
669 960 kr
781 560 kr
Ca 413 kr
Ca 380 kr
Ca 448 kr
66 860 kr
61 570 kr
72 630 kr
802 320 kr
738 840 kr
871 560 kr
Ca 413 kr
Ca 380 kr
Ca 448 kr
67 540 kr
62 270 kr
73 290 kr
810 480 kr
747 240 kr
879 480 kr
Juridisk rådgiver
Deltid
Alle sektorer
172 personer
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 100 kr
553 200 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 100 kr
553 200 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca
52 550 kr
630 600 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca
52 600 kr
631 200 kr
Juridisk rådgiver
Heltid
Alle sektorer
676 personer
414 personer
262 personer
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 377 kr
54 830 kr
51 630 kr
61 080 kr
657 960 kr
619 560 kr
732 960 kr
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 377 kr
54 830 kr
51 630 kr
61 080 kr
657 960 kr
619 560 kr
732 960 kr
Ca 390 kr
Ca 368 kr
Ca 425 kr
63 190 kr
59 660 kr
68 770 kr
758 280 kr
715 920 kr
825 240 kr
Ca 390 kr
Ca 368 kr
Ca 425 kr
64 010 kr
60 500 kr
69 570 kr
768 120 kr
726 000 kr
834 840 kr
Juridisk rådgiver
Privat
635 personer
375 personer
260 personer
Ca 363 kr
Ca 344 kr
Ca 388 kr
58 740 kr
55 650 kr
62 910 kr
704 880 kr
667 800 kr
754 920 kr
Ca 363 kr
Ca 344 kr
Ca 388 kr
58 740 kr
55 650 kr
62 910 kr
704 880 kr
667 800 kr
754 920 kr
Ca 406 kr
Ca 385 kr
Ca 436 kr
65 770 kr
62 450 kr
70 700 kr
789 240 kr
749 400 kr
848 400 kr
Ca 406 kr
Ca 385 kr
Ca 436 kr
66 650 kr
63 380 kr
71 520 kr
799 800 kr
760 560 kr
858 240 kr
Juridisk rådgiver
Deltid
Privat
163 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 550 kr
558 600 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 550 kr
558 600 kr
Ca 328 kr
Ca
Ca
53 110 kr
637 320 kr
Ca 328 kr
Ca
Ca
53 170 kr
638 040 kr
Juridisk rådgiver
Heltid
Privat
472 personer
279 personer
193 personer
Ca 383 kr
Ca 360 kr
Ca 412 kr
62 030 kr
58 330 kr
66 670 kr
744 360 kr
699 960 kr
800 040 kr
Ca 383 kr
Ca 360 kr
Ca 412 kr
62 030 kr
58 330 kr
66 670 kr
744 360 kr
699 960 kr
800 040 kr
Ca 418 kr
Ca 397 kr
Ca 448 kr
67 690 kr
64 270 kr
72 650 kr
812 280 kr
771 240 kr
871 800 kr
Ca 418 kr
Ca 397 kr
Ca 448 kr
68 700 kr
65 340 kr
73 580 kr
824 400 kr
784 080 kr
882 960 kr
Juridisk rådgiver
Statlig
148 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 510 kr
558 120 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 510 kr
558 120 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca
54 020 kr
648 240 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca
54 460 kr
653 520 kr
Juridisk rådgiver
Heltid
Statlig
141 personer
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 630 kr
559 560 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 630 kr
559 560 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca
54 290 kr
651 480 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca
54 750 kr
657 000 kr
Juridisk rådgiver
Alle sektorer
848 personer
515 personer
333 personer
Ca 335 kr
Ca 315 kr
Ca 372 kr
54 310 kr
50 990 kr
60 210 kr
651 720 kr
611 880 kr
722 520 kr
Ca 335 kr
Ca 315 kr
Ca 372 kr
54 310 kr
50 990 kr
60 210 kr
651 720 kr
611 880 kr
722 520 kr
Ca 383 kr
Ca 363 kr
Ca 416 kr
62 090 kr
58 790 kr
67 390 kr
745 080 kr
705 480 kr
808 680 kr
Ca 383 kr
Ca 363 kr
Ca 416 kr
62 840 kr
59 550 kr
68 120 kr
754 080 kr
714 600 kr
817 440 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold