Lønn under utdanning

For noen yrker kan du få betalt for å ta utdanningen. Ofte blir du ansatt i bedriften og får opplæring, eller du binder deg til å arbeide for bedriften i etterkant.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig jobber i tårnet eller tårnsenteret på flyplassene i Norge. De gir informasjon om trafikken til fly- og helikoptre, og har oversikt over trafikken på bakken. AFIS-elever ansettes midlertidig i Avinor, og de mottar lønn under utdanningen. Lønnen er ment til å dekke alle utgifter i forbindelse med utdanningen. Utdanningen tar omtrent 10 måneder. Etter ferdig utdanning har du 18 måneders plikttjeneste. Det vil si at du forplikter deg til å jobbe i 18 måneder på en tjenesteenhet i lufttrafikken, på lokasjon som er bestemt av Avinor.

Les mer om utdanninga og yrket AFIS-fullmektig

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet. For å bli brannkonstabel må du først ansettes som aspirant i et brann- og redningsvesen. Der får du toårig internopplæring som avsluttes med et 8-ukers kurs på Norges brannskole. Dette kurset kalles ofte "grunnkurset". I hele perioden er du i jobb og vil motta lønn. Lønnen varierer mellom kommuner. Direktoratet for sikkerhet og beredskap jobber med en ny opplæringsmodell for utdanningen med en egen fagskoleutdanning for brann, redning og samfunnssikkerhet. 

Les mer om utdanninga og yrket brannkonstabel

Diplomat

Diplomater jobber for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i. Utenriksdepartementets aspirantkurs er en vanlig måte å bli rekruttert til utenrikstjenesten på. Aspirantkurset er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Kurset er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og utenlands. Årlig tas det opp om lag 15 aspiranter. Som aspirant i Utenriksdepartementet mottar du lønn. Det er ikke et krav å gjennomføre aspirantkurset for å jobbe i utenrikstjenesten. Du kan også bli ansatt i Utenriksdepartementet ved å søke på ledige stillinger.

Les mer om utdanninga og yrket diplomat

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff. Det er Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) som utdanner fengselsbetjenter i Norge. Utdanningen er en toårig høgskolekandidat utdanning, og du får lønn gjennom hele studietiden. Aspirantlønnen er på omtrent 300 000 kroner. Når du er ferdig med utdanningen er du pliktig til å jobbe i ett år ved ett eller flere fengsler. 

Les mer om utdanninga og yrket fengselsbetjent

Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge. For å bli flygeleder må du ta flygelederutdanningen som tar cirka to år. Avinor dekker utdanningskostnadene, mens flygelederelevene selv må dekke utgifter til boplass og mat under grunnopplæringen. Under den praktiske treningen i Norge blir elevene gitt et lønnet engasjement som flygelederelev. Lønnen under utdanningen ligger på omtrent 350 000 kroner i året. Etter at du er sertifisert som flygeleder binder du deg til tre års tjeneste som flygeleder på lokasjon bestemt av Avinor.

Les mer om utdanninga og yrket flygeleder

Førerhundtrener

Førerhundtrenere trener opp førerhunder til blinde og svaksynte. Du kan utdanne deg til førerhundtrener på tre ulike skoler i Norge. For å bli førerhundtrener må du jobbe på skolen i tre år som aspirant. Etter denne perioden går du rett ut i jobben som trener. Utdanningen er lønnet. 

Les mer om utdanninga og yrket førerhundtrener

Industrimaster

Dersom du tar en industrimaster studerer du 50 %, og jobber 50 % i en relevant bedrift. Du kan selv finne en bedrift eller velge mellom partnerbedriftene til skolen. Du tar mastergraden din over tre år. Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr seks industrimasterprogram: 

Les mer om industrimasterne 

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet om bord i toget, og ved av- og påstigning. For å bli konduktør må du søke på konduktøraspirantstillingene hos Vy. Dersom du blir ansatt, får du internopplæring i omtrent 18 uker. Du mottar lønn under hele opplæringen. 

Konduktører jobber i Vy (tidligere NSB), Go-Ahead Norge, SJ Norge , Flåm AS, Arctic Train og andre togselskaper. Ombordsansvarlig på Flytoget (flytogvert) har mange av de samme oppgavene som en konduktør, men ikke samme utdanning. 

Her kan du lese om ulike utdanninger i Flytoget.

Les mer om utdanninga og yrket konduktør

Lærling

Mange yrkesfaglige utdanninger har læretid som del av opplæringen. Som lærling får du lønn mens du utdanner deg. Lønnen du får som lærling er en prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen øker jo lenger ut i læretiden du kommer. 

Se alle yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående skole   

Slik kan du finne lærebedrift selv 

Pilot – flygerutdanning ved Luftforsvaret

Det er flere måter å bli pilot på, men gjennom en militær utdanning får du lønn gjennom hele utdanningen. Militær utdanning foregår i Luftforsvaret, i Norge og USA. All kost og losji blir dekket og du får i tillegg lønn. Etter endt utdanning vender du tilbake til Norge for å starte din flygende tjeneste i Luftforsvaret, og avtjene plikttjenesten på 12 år. 

Les mer om utdanningsmulighetene og yrket pilot

Stipendiatstillinger

Stipendiater jobber som oftest med en konkret forskningsoppgave, og følger et forskerutdanningsprogram på et universitet eller en høgskole, også kjent som Ph.d.-utdanning. Det er universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner som utlyser stipendiatstillinger som du kan søke til. Blir du tatt opp som stipendiat, blir du ansatt ved institusjonen. Målet med en stipendiatstilling er å avlegge doktorgrad og varigheten på stipendiatstillingen er som regel mellom tre og fire år.   

Les mer om utdanninga og yrket stipendiat

Togekspeditør

Som togekspeditør kontrollerer og styrer du togtrafikken, slik at togene kjører på en sikker og effektiv måte. For å bli togekspeditør må du først søke på en ledig aspirantstilling i Bane NOR. Om du får et jobbtilbud kan du starte på togekspeditørutdanningen ved Norsk jernbaneskole. Den varer i ni måneder, og er lønnet.

Les mer om utdanninga og yrket togekspeditør

Trikkefører

Som trikkefører fører du en trikk i passasjertrafikk langs oppsatte ruter og spor. Det finnes trikk i Oslo, Bergen og Trondheim. Utdanningen gis av trikkeselskapene, og varer i omtrent 11 uker. Utdanningen er lønnet.

Les mer om utdanninga og yrket trikkefører

Utdanning i Forsvaret

I forsvaret har du mange utdanningsmuligheter. I hovedsak er det to utdanningsveier du kan gå. Den første veien er gjennom å avtjene førstegangstjeneste og deretter fortsette som spesialist. Da kan du også etter hvert bygge på med befalsutdanning. Velger du denne veien blir du ansatt i forsvaret og vil få lønn. Den andre veien er gjennom å søke en utdanning ved Forsvarets høgskole, som gir en bachelorgrad, og kvalifiserer til fast ansettelse som offiser. Du får dekket kost og losji under utdanningen, og får et lite tjenestetillegg (lønn), men du må også utføre plikttjeneste etterpå. Plikttjenesten tilsvarer utdanningens lengde. Dersom du for eksempel tar utdanning i tre år, må du jobbe i Forsvaret i tre år etter endt utdanning.

Les mer om utdanninga og yrket ansatt i Forsvaret på Utdanning.no

Les mer om utdanning i Forsvaret på Forsvarets nettsider

 

Mangler det noe? Dette er ikke en komplett oversikt. Send gjerne en e-post til hei@utdanning.no om du kjenner til flere lønnede utdanninger. 

Sist oppdatert: 29. februar 2024