Teknisk forfattar
Yrkesskildring

Teknisk forfattar

favoritt ikon

Tekniske forfattarar utarbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

Ein teknisk forfattar, også kalla dokumentar eller informasjonsutviklar, jobbar med å gjere vitskapeleg og teknisk informasjon forståeleg.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein teknisk forfattar:

  • skrive og utarbeide brukarrettleiingar, handbøker, katalogar, instruksjonsbøker, videoproduksjonar, nettbaserte hjelpefiler og kursmateriale
  • omsette eksisterande materiale
  • korrekturlese arbeid
  • teste programvare
  • halde ved like lister over fagterminologi
  • planlegge og redigere tekniske rapportar, og legg til rette for bruk av illustrasjonar, bilete og andre nødvendige element

Målet er å presentere vanskeleg og avansert informasjon på ein enkel og lettfatteleg måte. Både ekspertar innanfor dei ulike fagområda og personar med liten førehandskunnskap skal kunne lese og forstå informasjonen.

Tekniske forfattarar kan jobbe innanfor ei rekke forskjellige felt. Mange produksjonsbedrifter har behov for tekniske forfattarar til å lage bruksrettleiingar for til dømes hyller, senger og liknande. Andre tekniske forfattarar kan til dømes jobbe med å lage brukarmanualar for IT-programvare. I alle høve er det viktig med nøyaktigheit og forståing for brukarbehova.

Med stadig utvikling av ny teknologi og nye produkt er behovet for tekniske forfattarar stort. Det er få bedrifter som har eigne tekniske forfattarar. Mange produksjonsbedrifter vel å leie dei inn, enten frilansarar eller frå firma som tilbyr denne tenesta.

Kvar arbeider tekniske forfattarar?

Tekniske forfattarar jobbar enten i verksemder som leverer fysiske produkt eller programvare, eller i verksemder som sel dokumentasjonstenester. Du kan arbeide på eige kontor, eller på arbeidsplassen til dei du skal dokumentere for. Ofte arbeider du i samarbeid med eit team. Det er også mogeleg å arbeide som frilansar.

Personlege eigenskapar

Som teknisk forfattar må du vere i stand til å legge fram informasjon på ein presis og logisk måte. Nysgjerrigheit, kreativitet og generelt god allmennkunnskap kjem godt med. Du bør ha høg kompetanse innanfor det fagområde du skriv om, eller eventuelt god evne til å sette deg inn i nye fagområde. Det er viktig å ha god evne til å formidle informasjon på ein lettfatteleg måte.

Du bør også like å arbeide saman med andre, sidan mykje av jobben består av å samle informasjon frå fagekspertar.

Den tekniske dokumentasjonen blir ofte skriven på engelsk. Du bør difor vere god i engelsk og ha god digital innsikt.

Utdanning

Det finst inga utdanning innan teknisk kommunikasjon i Noreg. Mange andre land tilbyr derimot denne utdanninga.

I Noreg kan det vere verdt å vurdere ei utdanning innanfor til dømes kommunikasjon, journalistikk eller språk. Det er også svært viktig å ha høg kompetanse innan spesialfelt, noko du får ved å ta ei fag innan ingeniørfag eller IT. Mange tekniske forfattarar har utdanning innan enten kommunikasjon eller ingeniørfag, attpå ei stor interesse for, eller også utdanning i, det andre faget.

Etter- og vidareutdanning
Ei kvar form for kompetanseutvikling er nyttig for tekniske forfattarar. Kurs og tilbod om vidareutdanning kan derfor vere av interesse. 

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Tekstforfatter

Tekstforfattar

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til føretaket i sosiale medium, på nettsider, i pressa og i andre typer medium.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren brukar datamaskiner til å køyre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.