Teknisk forfattar
Yrkesskildring

Teknisk forfattar

favoritt ikon

Tekniske forfattarar utarbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

Ein teknisk forfattar, eller dokumentør /informasjonsutvikler, jobbar med å gjere vitskapeleg og teknisk informasjon forståeleg.

Ein teknisk forfattar  jobbar med å utarbeide mellom anna:

  • brukarrettleiingar
  • handbøker
  • katalogar
  • instruksjonsbøker
  • videoproduksjonar
  • nettbaserte hjelpefiler
  • kursmateriale

Ein del av arbeidet går ut på å omsette eksisterande materiale frå andre språk. Som teknisk forfattar kan du også vere ansvarleg for å korrekturlese arbeid utført av andre. Vidare kan du ha i oppgåve å teste programvare og vedlikehalde lister over fagterminologiar.

Målet er å presentere vanskeleg og avansert informasjon på ein enkel og lettfatteleg måte, enten det handlar om tenester som skal lesast av kundar med liten førehandskunnskap eller tenester som skal brukast av ekspertar innanfor dei ulike fagområda.

Ofte er det også dei tekniske forfattarane som planlegg og redigerer tekniske rapportar, og legg til rette for bruk av illustrasjonar, bilete og andre nødvendige element.

Tekniske forfattarar kan jobbe innanfor ei rekke forskjellige felt. Mange produksjonsbedrifter har behov for tekniske forfattarar til å lage bruksrettleiingar for til dømes hyller, senger og liknande. I slike tilfelle er det særleg viktig å ta omsyn til sikkerheit. Andre tekniske forfattarar kan til dømes jobbe med å lage brukarmanualar for IT-programvare. I alle høve er det viktig med nøyaktigheit og forståing for brukarbehova.

Med stadig utvikling av ny teknologi og nye produkt er behovet for tekniske forfattarar stort. Det er få bedrifter som har eigne tekniske forfattarar. Mange produksjonsbedrifter vel å leie dei inn, enten frilansarar eller frå firma som tilbyr denne tenesta.

Kvar arbeider tekniske forfattarar?

Tekniske forfattarar jobbar enten i verksemder som leverer fysiske produkt eller programvare, eller i verksemder som sel dokumentasjonstenester. Du kan arbeide på eige kontor, eller på arbeidsplassen til dei du skal dokumentere for. Ofte arbeider du i samarbeid med eit team. Det er også mogeleg å arbeide som frilansar.

Personlege eigenskapar

Som teknisk forfattar må du vere i stand til å legge fram informasjon på ein presis og logisk måte. Kreativitet og generelt god allmennkunnskap kjem godt med. Du bør ha høg kompetanse innanfor det fagområde du skriv om, og god evne til å formidle informasjon på ein lettfatteleg måte.

Den tekniske dokumentasjonen blir ofte skriven på engelsk. Du bør difor vere god i engelsk og ha god digital innsikt.

Utdanning

Det finst inga utdanning innan teknisk kommunikasjon i Noreg. Mange andre land tilbyr derimot denne utdanninga.

I Noreg kan det vere verdt å vurdere ei utdanning innanfor til dømes kommunikasjon, journalistikk eller språk. Det er også svært viktig å ha høg kompetanse innan spesialfelt, noko du får ved å ta ei  bachelorgrad innan ingeniørfag eller IT. Mange tekniske forfattarar har utdanning innan enten kommunikasjon eller ingeniørfag, attpå ei stor interesse for, eller også utdanning i, det andre faget.

Etter- og vidareutdanning
Ei kvar form for kompetanseutvikling er nyttig for tekniske forfattarar. Kurs og tilbod om vidareutdanning kan derfor vere av interesse. 

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Andre yrker