Teknisk forfattar
Yrkesskildring

Teknisk forfattar

favoritt ikon

Tekniske forfattarar utarbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

Ein teknisk forfattar, eller dokumentør /informasjonsutvikler, jobbar med å gjere vitskapeleg og teknisk informasjon forståeleg.

Ein teknisk forfattar  jobbar med å utarbeide mellom anna:

  • brukarrettleiingar
  • handbøker
  • katalogar
  • instruksjonsbøker
  • videoproduksjonar
  • nettbaserte hjelpefiler
  • kursmateriale

Ein del av arbeidet går ut på å omsette eksisterande materiale frå andre språk. Som teknisk forfattar kan du også vere ansvarleg for å korrekturlese arbeid utført av andre. Vidare kan du ha i oppgåve å teste programvare og vedlikehalde lister over fagterminologiar.

Målet er å presentere vanskeleg og avansert informasjon på ein enkel og lettfatteleg måte, enten det handlar om tenester som skal lesast av kundar med liten førehandskunnskap eller tenester som skal brukast av ekspertar innanfor dei ulike fagområda.

Ofte er det også dei tekniske forfattarane som planlegg og redigerer tekniske rapportar, og legg til rette for bruk av illustrasjonar, bilete og andre nødvendige element.

Tekniske forfattarar kan jobbe innanfor ei rekke forskjellige felt. Mange produksjonsbedrifter har behov for tekniske forfattarar til å lage bruksrettleiingar for til dømes hyller, senger og liknande. I slike tilfelle er det særleg viktig å ta omsyn til sikkerheit. Andre tekniske forfattarar kan til dømes jobbe med å lage brukarmanualar for IT-programvare. I alle høve er det viktig med nøyaktigheit og forståing for brukarbehova.

Med stadig utvikling av ny teknologi og nye produkt er behovet for tekniske forfattarar stort. Det er få bedrifter som har eigne tekniske forfattarar. Mange produksjonsbedrifter vel å leie dei inn, enten frilansarar eller frå firma som tilbyr denne tenesta.

Kvar arbeider tekniske forfattarar?

Tekniske forfattarar jobbar enten i verksemder som leverer fysiske produkt eller programvare, eller i verksemder som sel dokumentasjonstenester. Du kan arbeide på eige kontor, eller på arbeidsplassen til dei du skal dokumentere for. Ofte arbeider du i samarbeid med eit team. Det er også mogeleg å arbeide som frilansar.

Personlege eigenskapar

Som teknisk forfattar må du vere i stand til å legge fram informasjon på ein presis og logisk måte. Kreativitet og generelt god allmennkunnskap kjem godt med. Du bør ha høg kompetanse innanfor det fagområde du skriv om, og god evne til å formidle informasjon på ein lettfatteleg måte.

Den tekniske dokumentasjonen blir ofte skriven på engelsk. Du bør difor vere god i engelsk og ha god digital innsikt.

Utdanning

Det finst inga utdanning innan teknisk kommunikasjon i Noreg. Mange andre land tilbyr derimot denne utdanninga.

I Noreg kan det vere verdt å vurdere ei utdanning innanfor til dømes kommunikasjon, journalistikk eller språk. Det er også svært viktig å ha høg kompetanse innan spesialfelt, noko du får ved å ta ei  bachelorgrad innan ingeniørfag eller IT. Mange tekniske forfattarar har utdanning innan enten kommunikasjon eller ingeniørfag, attpå ei stor interesse for, eller også utdanning i, det andre faget.

Etter- og vidareutdanning
Ei kvar form for kompetanseutvikling er nyttig for tekniske forfattarar. Kurs og tilbod om vidareutdanning kan derfor vere av interesse. 

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Andre yrker

Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til føretaket i sosiale medium, på nettsider, i pressa og i andre typer medium.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Tekstforfatter

Tekstforfattar

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

Journalist intervjuer kvinne

Journalist

Ein journalist samlar inn informasjon som formidlar vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.

Logistikkoperatører henter varer på et lager

Logistikk­operatør

Ein logistikk­operatør arbeider med varetransport. Arbeidsoppgåvene inneber mellom anna å laste, losse og klargjere frakt av gods.

En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for TV og radio.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønn­operatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.

Diplomatar på arbeid i FN.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.

Mediedesignere diskuterer tegning

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.