Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • 49.50 (primær)
  • 52.20 (ordinær)
Studieplasser: 22
Søknadskode (SO): 184765

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. juli 2023.

Om studiet

Videreutvikling og innovativ bruk av eksisterende marin teknologi er svært viktig for Norges marine fremtid. Den marine nærings- og forskningsaktiviteten i Norge har derfor behov for kandidater som har inngående kunnskap om utfordringene i den marine næringen i tillegg til avansert teknologisk kunnskap innen ett eller flere sentrale tema i havteknologi som kan nyttiggjøres både på eksisterende og nye anvendelsesområder. Studieprogrammet i havteknologi gir deg bred kompetanse innen sentrale tema i havteknologi med spesiell fokus på marin måle- og styringsteknologi og marine installasjoner. Studieprogrammet er bygd opp slik at du skal kunne utvikle evnen til å forstå nåværende og videreutvikle fremtidig havteknologi i sammenheng med tilliggende teknologi og samfunnsbehov. Videreutvikling av havteknologi har grunnleggende betydning for blant annet: * overvåking av marine miljø (havstrømmer, biomasse, økosystem, havbunnstopografi og havbunnsegenskaper) * fiskeri- og havbruk * klima (havtemperatur, ismasse i nordområdene) * utforskning av nye mineral- og bioressurser i dyphavene * fornybar energi (bølge- og offshore vindkraft) * sjøforsvaret (aktive og passive overvåkingsteknikker) * petroleumsutvinning Studiets faglige profil baserer seg på anvendt fysikk og teknologi med sentrale tema som fysikk, matematikk, statistikk, dataprogrammering, måleteknologi og instrumentering, robotikk og styringssystem, materialer for undervannsteknologi samt marine operasjoner. Studiet gir deg også kunnskap i teknologiledelse, økonomi og nyskaping. Studieprogrammet i havteknologi er et faglig samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Sjøkrigsskolen. Næringsliv og forkningsinstitusjoner i nærområdet bidrar med eksterne lærerkrefter, praksisplasser og masterprosjekter til studentene.

Mål

Utforsking, kartlegging og overvaking av marine miljø og ressursar er basert på teknologi framstilt for bruk i havet og avhengig av at denne stadig utviklast vidare.

Dette har grunnleggjande betyding for fiskeri- og havbruksnæringen, for overvaking av marine miljø (havstraumar, biomasse, økosystem, havbotntopografi og havbotnseigenskaper), for klima (havtemperatur, og ismasse i nordområda), for fornybar energi (bølgje- og offshore vindkraft), for aktive og passive overvakingsteknikkar som nyttast i forsvarssamanheng, for petroleumsnæringa, samt ved utforsking av nye mineral- og bio-ressursar i djuphava.

Studieprogrammet har som mål å gje studentane avanserte kunnskapar innan sentrale tema i havteknologi. Programmet er bygd opp slik at kandidatane skal utvikle evne til å forstå eksisterande havteknologi samtidig som det er fokus på moglegheiter for vidareutvikling mot framtidig havteknologi. Innovasjon og nytenking vektleggjast.

Studiets faglege profil baserer seg på anvendt fysikk og teknologi med sentrale tema som marin akustikk og optikk, måleteknologi og marin instrumentering.

Verdiskapinga i den marine næringen i Noreg er sterkt vaksande og sentral for næringsutviklinga i åra framover. For å sikre ei god og framtidsretta utvikling treng den marine næringa tilsette med avanserte kunnskapar i sentrale tema i havteknologi, som er kjernen i studieprogrammet i havteknologi.

Innhald

Studieprogrammet i havteknologi har sitt faglege fokus innan akustikk, optikk, måleteknologi og instrumentering. Spesialiserte emne innanfor desse fagfelta inngår i studiet.

I tillegg til grunnleggjande emne i matematikk, fysikk, statistikk og dataprogrammering, inneheld studieprogrammeteit introduksjonsemne i havmiljø som er obligatorisk i første semester. Vidare inngår emne innan innovasjon eller mikroøkonomi, samt praksisutplassering i ei verksemd/ forskingsverksemd med arbeidsoppgåver relatert til havteknologi.

Arbeidsformer som nyttast i studieprogrammet er førelesningar, kollokvia, laboratoriearbeid, praksisopphald i verksemd/ forskingsverksemd og ekskursjonar, samt eit rettleia forskingsprosjekt i form av ei masteroppgåve.

Kvalifikasjon/tittel

Master i havteknologi (sivilingeniør)