Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 32.80 (primær)
  • 40.00 (ordinær)
Studieplasser: 38
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 184438

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

5. desember 2023.

Om studiet

Geografifaget dreiar seg om verdsbiletet - om mangfald, variasjon og samspel i naturgjevne og menneskeskapte lokale og globale prosessar på jordoverflata. Faget er kjenneteikna ved store kontaktflatar til andre fagdisiplinar innan både samfunnsvitskap og naturvitskap.

Studiet tilbyr innføring og spesialisering innan tre retningar.

  • Naturgeografi tar utgangspunkt i naturlandskap og søkjer gjennom ulike metodar å forklara korleis ulike prosessar har forma og formar (det norske) landskapet.
  • Miljø- og landskapsgeografi omfattar dei drivkreftene som verkar på landskap og kulturlandskap, og dei teoriar, verkemiddel og metodar som vert nytta av offentlege og ikkje-statlege aktørar innan miljøforvaltning og planlegging.
  • Samfunnsgeografi sett samfunnet si utvikling i sentrum og utforskar samspelet mellom menneske, natur og miljø og omfattar analyser av planlegging, næringsliv, forvalting, klima og energiomstilling og andre samfunnsutfordringar i eit lokalt og globalt perspektiv.

Forsking og undervisning i desse områda kan omfatte ulike geografiske nivå, frå lokal til global skala. Omgrepa rom, stad og region står sentralt i geografisk forsking. Metodisk er faget både kvalitativt og kvantitativt orientert, med ein sterk feltarbeidstradisjon. Feltstudiar utgjer difor ein sentral metodisk del av faget, noko som kjem til uttrykk i undervisninga. Særskilde geografiske metodar omfattar dessutan kartografi, geografiske informasjonssystem (GIS) og fjernanalyse (satellittmåling).

Institutt for geografi tilbyr studium på lågare grad (Bachelor), høgare grad (Master) og doktorgrad (ph.d.). Feltkurs og ekskursjonar utgjer ein viktig del av undervisninga på alle nivå og er obligatoriske.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i geografi