Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204438

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

10. mai 2022.

Om studiet

Interessert i samfunnsplanlegging, geografiske informasjonssystemer, natur og samfunn? Da kan geografistudiet være noe for deg! Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som samfunnsplanlegging og bærekraftig byplanlegging, samfunnssikkerhet, turisme, og til å undervise i geografi og samfunnsfag. Som geograf benytter du geografiske informasjonssystemer (GIS) for planlegging og romlige/geografiske analyser. Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet', bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling.

Bachelorgradsstudiet i geografi og samfunnsplanlegging gir studentene en generell innføring i geografifagets arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder med et særskilt fokus på samfunnsplanlegging og geografiske informasjonssystemer. Studiet gir en oversikt over norske, nordlige og internasjonale samfunns- og miljøforhold, og knytter relevant teori og forskning til omfattende endringsprosesser. Studiet gir også grunnleggende innføring i kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode, gjør studentene kjent med ulike forskningsfelt innenfor geografifaget, og gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et område av geografifaget. Bachelorgradsstudiet gir kunnskap om samfunnsplanlegging, geografiske informasjonssystemer, økonomisk geografi, befolkningsutvikling, globalisering, naturbasert næringsutvikling, miljø- og klimautfordringer, bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling

Komplekse samfunnsutfordringer trenger tverrfaglige løsninger. Som geograf kan du spesialisere deg i for eksempel samfunnsplanlegging med fokus på bærekraft, romlige analyser med geografiske informasjonssystemer, økonomisk geografi med vektlegging av næringsutvikling, miljøgeografi med fokus på fornybare energikilder, reiseliv og opplevelsesnæringer.

Studiet er samlingsbasert. Les mer om organisering av studiet under overskriften Samlinger.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om geografiske teorier og begreper og geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
 • har bred kunnskap om samfunnsplanlegging på ulike nivåer med særskilt fokus på kommunal planlegging
 • har kunnskap om planleggingens forutsettinger og metoder,
 • har kunnskap om geografiske informasjonssystemer (GIS) og romlige metoder
 • har kunnskap om bærekraft og bærekraftsmålene
 • har kunnskap om internasjonale forhold og planlegging på europeisk og globalt nivå.
 • har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
 • kjenner til vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt

Ferdigheter

 • kan anvende romlige metoder og teorier innenfor samfunnsplanlegging
 • kan anvende geografiske informasjonssystemer for å beskrive og analysere romlige forhold
 • kan anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og samfunnsmessige sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
 • kan gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet, miljø, arbeidsliv, økonomi og globalisering
 • kan anvende og forholde seg til geografiske kunnskaper på forskjellige geografiske nivåer og hvordan disse nivåer samspiller.
 • kan vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen problemstilling
 • kan tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk sammenheng

Generell kompetanse

 • forstår og kan reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer og endringer på ulike geografiske nivå
 • kan formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor geografi og samfunnsplanlegging

Videre studier

Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå ved andre norske universiteter og ved utenlandske utdanningsinstitusjoner. Ved Nord universitet tilbys det en fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsanalyse fra høst 2022, med aktuelle emner for geografi. Denne kan også tas som en heltidsmaster ved campus Bodø.

Karrieremuligheter

Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med samfunnsplanlegging, bærekraftig utvikling og 'det grønne skiftet'. Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, skoleverk, forskning og utvikling. Med et tydelig fokus på samfunnsplanlegging og GIS, møter vi behovet for samfunnsplanleggere med en bred kompetanse som etterspørres i norske kommuner, fylkeskommuner, etater og myndigheter. Det finnes også gode muligheter til arbeide i et internasjonalt miljø. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig samfunnsplanlegging, næringsselskap, avansert utredningsvirksomhet, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer også til undervisning i geografi og samfunnsfag i videregående skole.

Utveksling

Aktuelt semester for utveksling på bachelor i geografi og samfunnsplanlegging er 4. semester. Dersom du ønsker å studere et semester i utlandet har vi flere aktuelle utvekslingsavtaler. Ta kontakt med studieveileder dersom du er interessert i å ta et semester i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i geografi