Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204438

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

Er du nysgjerrig på hvordan samfunnet fungerer og ønsker å spille en avgjørende rolle i å forme en bærekraftig fremtid? Da er vår bachelor i geografi studiet for deg! Gjennom dette programmet vil du utvikle forståelsen av samspillet mellom natur og samfunn og ekspertise innen samfunnsplanlegging og geografiske informasjonssystemer (GIS). Som geograf vil du ta del i viktige diskusjoner om planlegging, bærekraftig byutvikling, samfunnssikkerhet, turisme og til og med kunne undervise i geografi og samfunnskunnskap. Med geografiske informasjonssystemer (GIS) som ditt verktøy, vil du kunne gjøre komplekse romlige og geografiske analyser, og spille en nøkkelrolle i utformingen av fremtidige bærekraftige samfunn. Geografi er et allsidig fag som er høyt etterspurt, spesielt med tanke på utfordringene knyttet til det grønne skiftet, bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling. Ta det første skrittet mot en spennende karriere hvor du kan bidra til å løse globale utfordringer og forme fremtidens samfunn med vår bachelor i geografi.

Bachelorgradsstudiet i geografi og samfunnsplanlegging gir en generell innføring i geografifagets arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder med et særskilt fokus på samfunnsplanlegging og geografiske informasjonssystemer. Studiet gir en oversikt over norske, nordlige og internasjonale samfunns- og miljøforhold, og knytter relevant teori og forskning til omfattende endringsprosesser. Studiet gir også grunnleggende innføring i kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode, gjør studentene kjent med ulike forskningsfelt innenfor geografifaget, og gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et område av geografifaget.

Bachelorgradsstudiet omfatter så forskjellige tema som samfunnsplanlegging, geografiske informasjonssystemer, økonomisk geografi, befolkningsutvikling, globalisering, naturbasert næringsutvikling, miljø- og klimautfordringer, bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling. Komplekse samfunnsutfordringer trenger tverrfaglige løsninger. Som geograf kan du spesialisere deg i flere retninger, for eksempel samfunnsplanlegging med fokus på bærekraft, romlige analyser med geografiske informasjonssystemer, økonomisk geografi med vektlegging av næringsutvikling, miljøgeografi med fokus på fornybare energikilder, eller reiseliv og opplevelsesnæringer.

Studiet er samlingsbasert. Les mer om organisering av studiet under overskriften Samlinger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har bred kunnskap om geografiske teorier og begreper og geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
 • har bred kunnskap om samfunnsplanlegging på ulike nivåer med særskilt fokus på kommunal planlegging
 • har kunnskap om planleggingens forutsetninger og metoder
 • har kunnskap om geografiske informasjonssystemer (GIS) og romlige metoder
 • har kunnskap om bærekraft og bærekraftsmålene
 • har kunnskap om internasjonale forhold og planlegging på europeisk og globalt nivå
 • har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
 • kjenner til vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende romlige metoder og teorier innenfor samfunnsplanlegging
 • kan anvende geografiske informasjonssystemer for å beskrive og analysere romlige forhold
 • kan anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og samfunnsmessige sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
 • kan gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet, miljø, arbeidsliv, økonomi og globalisering
 • kan anvende og forholde seg til geografiske kunnskaper på forskjellige geografiske nivåer og hvordan disse nivåene samspiller
 • kan vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen problemstilling
 • kan tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk sammenheng.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • forstår og kan reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer og endringer på ulike geografiske nivåer
 • kan formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor geografi og samfunnsplanlegging.

Videre studier

Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå ved andre norske universiteter og ved utenlandske utdanningsinstitusjoner. Ved Nord universitet tilbys det en fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsanalyse fra høst 2022, med aktuelle emner for geografi. Denne kan også tas som en heltidsmaster ved campus Bodø.

Karrieremuligheter

Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med samfunnsplanlegging, bærekraftig utvikling og 'det grønne skiftet'. Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, skoleverk, forskning og utvikling. Med et tydelig fokus på samfunnsplanlegging og GIS, møter vi behovet for samfunnsplanleggere med en bred kompetanse som etterspørres i norske kommuner, fylkeskommuner, etater og myndigheter. Det finnes også gode muligheter til arbeid i et internasjonalt miljø. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig samfunnsplanlegging, næringsselskap, avansert utredningsvirksomhet, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi i videregående skole, og kan også kvalifisere til undervisning i samfunnskunnskap.

Utveksling

Aktuelt semester for utveksling på bachelor i geografi og samfunnsplanlegging er 4. semester. Dersom du ønsker å studere et semester i utlandet har vi flere aktuelle utvekslingsavtaler;

Mittuniversitetet i Sverige

Roskilde University i Danmark

University of Iceland på Island

Universitet i Padova i Italia

Augsburg University i Minneapolis i USA

Western Sydney University i Australia

Vancouver Island University og University of Northern British Colombia (UNBC) i Canada

Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon om utvekslingsmuligheter!

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i geografi