Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2022

  • 36.60 (primær)
  • 44.40 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203310

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du nysgjerrig på naturen og ønskjer å påverke utforming av tettstadar og forvaltning av landskap? Med ein bachelor i landskapsplanlegging kan du vere med på å gjere omgjevnadane våre grønare, og planlegge og vurdere inngrep.

Du studerer i vakker vestlandsnatur, i eit fagmiljø som er blant dei fremste i landet.

Utdanninga er tverrfagleg og yrkesretta, og kombinerer kunnskap om natur med forvaltnings- og planleggingsemne, inkludert landskapsarkitekturfag.

Gjennom studiet lærer du:

  • om naturmangfald og kulturmiljø
  • om økologiske samanhengar i landskapet
  • å vurdere estetiske og økologiske konsekvensar av landskapsinngrep
  • å bruke digitale kart og andre elektroniske verktøy
  • å planlegge og forvalte tettstader og landskap

Vi er tett på bre, fjell og fjord, og brukar naturen som klasserom gjennom ekskursjonar og feltarbeid.

Undervisningsmåtar

Undervisninga omfattar forelesingar, ekskursjonar, laboratorieøvingar, feltarbeid og prosjektarbeid, både individuelt og i grupper. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi begynner på neste emne.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Du kan bygge på bacheloren din med master in Climate Change Management eller master i Areal og eigedom ved HVL.

Med fullført bachelorgrad blir du også kvalifisert til andre masterstudium i Noreg og utlandet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4. semester.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

  • Arealplanlegging i kommunal, fylkeskommunal og statleg sektor, til dømes Statens vegvesen og NVE
  • Plan-, analyse- og utgreiingsarbeid i privat sektor, t.d. ingeniør- og konsulentfirma
  • Landskapspleie og forvaltning av natur- og kulturmiljø

Utveksling

Australia | University of the Sunshine Coast | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Nederland | Van Hall Larenstein University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10375

Nederland | HAS University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10434

Polen | Wroclaw University of Environmental and Life Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10415

Polen | University of Silesia in Katowice | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10376

USA | Western Washington University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10517

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329