Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Oppstart: 15. august
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 36.60 (primær)
  • 44.40 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203310

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

9. desember 2022.

Om studiet

Er du nysgjerrig på naturen, og vil påverke korleis vi utformar landskapet rundt oss? Då kan ein bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur vere utdanninga for deg!

Kvifor studere landskapsplanlegging med landskapsarkitektur?

Du studerer i vakker vestlandsnatur på campus Sogndal, der vi er tett på bre, fjell og fjord. Vi brukar naturen som klasserom, og har mykje ekskursjonar og feltarbeid.

Landskapsplanlegging omfattar planlegging i alle typar landskap, frå fjell til kyst, frå verneområde til kvardagslandskap og frå jordbrukslandskap til tettstader og byar.

Gjennom studiet lærer du:

  • om naturmangfald og kulturmiljø
  • om økologiske samanhengar i landskapet
  • å vurdere estetiske og økologiske konsekvensar av landskapsinngrep
  • å bruke digitale kart og andre elektroniske verktøy
  • å planlegge og forvalte tettstader og landskap

Utdanninga er tverrfagleg og yrkesretta, og kombinerer kunnskap om natur med forvaltnings- og planleggingsemne, inkludert landskapsarkitekturfag.

Studiets oppbygging

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, ekskursjonar, laboratorieøvingar, feltarbeid og prosjektarbeid. 

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi begynner på neste emne.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4. semester.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

  • Arealplanlegging innan kommune, fylkeskommune eller statleg sektor som for eksempel Statens vegvesen og NVE.
  • Plan-, analyse- og utgreiingsarbeid i privat sektor, blant anna i ingeniør- og konsulentfirma.
  • Landskapspleie og forvaltning av natur- og kulturmiljø.

Utveksling

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Nederland | Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (VHL) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10375

Nederland | HAS Green Academy | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10434

Polen | University of Silesia in Katowice | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10376

Polen | Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (WUELS) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10415

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | Western Washington University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10517