Sivilingeniør

– Jeg kan utforske, tenke fritt og bruke tid på å tenke nytt, forteller Jamal.
Mann med svart genser og mørkt hår står foran en kontorvegg
Jamal Haqi, 36 år
Sivilingeniør
COWI
«Det blir utdannet veldig få ingeniører innenfor dette feltet, så her vil jeg tro sjansene for å få jobb er nesten 100 %.»
― Jamal Haqi
Intervju:
Ingrid Nøstdal
Publisert: 24.02.2024
«Det blir utdannet veldig få ingeniører innenfor dette feltet, så her vil jeg tro sjansene for å få jobb er nesten 100 %.»
― Jamal Haqi
«Noe av det jeg li­ker best er fri­he­ten jeg har når jeg sit­ter og job­ber.»
― Jamal Haqi

Hvor­for valg­te du å bli si­vil­in­gen­iør?

– Jeg har all­tid vært glad i tek­no­lo­gi, og på sko­len var det i na­tur­fag og mat­te jeg had­de de bes­te ka­rak­te­re­ne. Så len­ge jeg kan hus­ke har jeg visst at jeg vil­le bli in­gen­iør. Man kan bli si­vil­in­gen­iør in­nen­for man­ge om­rå­der, og hvor­for det ble in­nen­for det fel­tet jeg job­ber i, som er vann og mil­jø­tek­nikk, er litt til­fel­dig. Jeg star­tet med å ta en bache­lor som bygg­in­gen­iør. Det tred­je og siste året på ba­che­lo­ren had­de jeg noen fag som drei­de seg om vann og mil­jø. Det var vel­dig in­ter­es­sant for meg, og gjor­de at jeg øns­ket å stu­de­re det mer. Jeg tok der­for en mas­ter i vann og mil­jø­tek­nikk. Mas­ter­opp­ga­ven var inn­gan­gen til den stil­lin­gen jeg har nå.

Image
En mann med brunt hår, blå genser og hvit skjorte sitter ved et skrivebord. Han har tre PC-skjermer foran seg. På skrivebordet er en notatblokk, briller og en kaffekopp.

Hvor­dan er en van­lig ar­beids­dag for deg?

– Da­gen min be­gyn­ner mel­lom klok­ka 7 og 8. Jeg star­ter PC-en og går gjen­nom mai­len min. Der lig­ger det ube­hand­le­de mai­ler fra da­gen før og nye mai­ler som har kom­met inn. Så bru­ker jeg litt tid på å be­sva­re mai­le­ne, og da må jeg pri­ori­te­re mel­lom det som has­ter og det som kan ven­te. Der­et­ter be­gyn­ner jeg å ar­bei­de med de ar­beids­opp­ga­ve­ne som er satt for uka. Da­ge­ne er plan­lag­te for en-to uker si­den, så jeg vet nøy­ak­tig hva jeg skal gjø­re. Vi har gan­ske stram­me frem­drifts­pla­ner.

Vi dri­ver stort sett med hovedforsyningsanlegg. Det er sto­re vann­led­nin­ger som skal frak­te vann fra ren­se­an­legg til uli­ke so­ner i en kom­mu­ne. Jeg job­ber for det meste med ho­ved­vann­led­nin­ger som strek­ker seg 8–10 ki­lo­me­ter fra høy­de­bas­seng til høy­de­bas­seng. Ak­ku­rat nå job­ber jeg med et stort pro­sjekt som skal kob­le vann­led­nin­ger fra Fred­rik­stad og Sarps­borg til Oslo. Her er det man­ge uli­ke fag­felt som må inn for å få op­ti­ma­li­sert ar­bei­det. Og så er det man­ge krav for hvor­dan det­te skal gjø­res som må tas hen­syn til.

Jeg er en po­tet, så jeg gjør egent­lig litt av alt. Jeg fun­ge­rer både som pro­sjekt­le­der, men jeg gjør mye av fa­get i til­legg. Det kan be­stå av teg­nin­ger, be­skri­vel­ser, be­reg­nin­ger, rap­por­ter og ikke mi­nst kun­de­kon­takt. Jeg mo­del­le­rer mye, som vil si å lage 3D-teg­nin­ger i et da­ta­pro­gram. 

I lø­pet av da­gen har jeg man­ge uli­ke mø­ter som går ut på å av­kla­re og for­mid­le in­for­ma­sjon. Det er uli­ke sta­tus­mø­ter, kontraktoppfølgingsmøter og jevn­li­ge pro­sjek­te­rings­mø­ter. Det kan gjer­ne være to-tre mø­ter i lø­pet av en dag. Et­ter et møte er det mye et­ter­ar­beid. Du skal gjer­ne for­mid­le in­for­ma­sjon til and­re fag­folk, el­ler du skal end­re el­ler ut­re­de noe. Mye av tida går med til det. 

Jeg sam­ar­bei­der med man­ge fag­folk in­nen­for for­skjel­li­ge om­rå­der. Det kan være folk som job­ber med byg­ge­søk­na­der, ma­skin­in­gen­iø­rer, byg­nings­folk, og de som job­ber med mil­jø­re­la­ter­te ting. Kom­mu­ni­ka­sjon er en vik­tig del av hver­da­gen vår.

Hva kre­ves for å kun­ne job­be som si­vil­in­gen­iør?

– For å kal­le seg si­vil­in­gen­iør, må man ta en mas­ter i in­gen­iør­fa­get. For man­ge er den na­tur­li­ge vei­en å gå og ta et stu­die­for­be­re­den­de ut­dan­nings­pro­gram på vi­de­re­gå­en­de, og der­et­ter stu­de­re til in­gen­iør. Men å ha en prak­tisk for­stå­el­se er en stor for­del i job­ben som in­gen­iør. Der­for kan det være po­si­tivt å ha et fag­brev i bunn før du be­gyn­ner på ut­dan­nel­sen. Da må du i til­fel­le ta et på­byg­nings­år før du star­ter på in­gen­iør­stu­di­e­ne. 

Hvem pas­ser det­te yr­ket for, og hvem pas­ser det ikke for?

– Du bør like tek­no­lo­gi, na­tur­fag og ma­te­ma­tikk. Du bør også være glad i sam­funns­ut­vik­ling og ny­tenk­ning. Og hvis du i til­legg tri­ves med kom­mu­ni­ka­sjon og sam­hand­ling, er du langt på vei. 

Det er uli­ke ty­per in­gen­iø­rer, så det­te yr­ket kan pas­se for både in­tro­ver­te og eks­tro­ver­te. Du får så man­ge mu­lig­he­ter, så du kan vel­ge den ret­nin­gen som pas­ser deg best. 

Hva li­ker du best med å være si­vil­in­gen­iør?

– Det er så mye. Noe av det jeg li­ker best er fri­he­ten jeg har når jeg sit­ter og job­ber. Jeg kan ut­fors­ke, ten­ke fritt og bru­ke tid på å ten­ke nytt. En an­nen ting jeg li­ker er sam­ar­beid med and­re, kom­mu­ni­ka­sjo­nen, å bli kjent med and­re, se ver­den fra and­re per­spek­tiv og å lære fra and­re. Jeg li­ker også mu­lig­he­te­ne yr­ket gir deg. Du har god lønn, det er en bra ar­beids­plass, og du har flek­si­bel ar­beids­tid der du også har mu­lig­he­ter for hjem­me­kon­tor.

Hva li­ker du mi­nst?

– Inn­imel­lom er det vel­dig mye å gjø­re. Du får tids­press på deg, og du må le­ve­re. Det kan bli litt stress. Men det er mye opp til deg hvor­dan du plan­leg­ger da­ge­ne. Hvis du føl­ger frem­drifts­pla­nen, og det du har blitt enig om, og hvis du i god tid sier fra om at du for ek­sem­pel tren­ger fle­re res­sur­ser el­ler mer tid, vil det som re­gel løse seg.

Image
En mann med brunt hår og briller sitter på en kontorstol. I hendene holder han et hefte som han ser ned på. I bakgrunnen er et vindu, og ut av vinduet kan vi se en stor bygning.

Hvil­ke and­re mu­lig­he­ter fin­nes in­nen­for yr­ket?

– Det er man­ge mu­lig­he­ter som si­vil­in­gen­iør. Jeg job­ber for et pri­vat sel­skap, men man kan også job­be for kom­mu­nen el­ler sta­ten. Så kan man star­te pri­vat fir­ma. El­ler man kan bli læ­rer. 

Du kan også fin­ne en in­ter­es­sant pro­blem­stil­ling, og så kan du vi­de­re­ut­dan­ne deg og få en dok­tor­grad. Et­ter det er det kan­skje mest na­tur­lig å job­be på en ut­dan­nings­in­sti­tu­sjon som fors­ker. 

Hva tje­ner en si­vil­in­gen­iør?

– Start­løn­na er på rundt 650 000 kro­ner. Jo mer er­fa­ring du har, jo mer får du. Et­ter ti år vil jeg si at snitt­løn­na er på mel­lom 850 000–900 000.

Hvor­dan er sjan­se­ne for å få jobb som si­vil­in­gen­iør?

– Som in­gen­iør in­nen­for vann og mil­jø­tek­nikk er sjan­se­ne sto­re. Det blir ut­dan­net vel­dig få in­gen­iø­rer in­nen­for det­te fel­tet, så her vil jeg tro sjan­se­ne for å få jobb er nes­ten 100 %. Men Norge skri­ker ge­ne­relt  et­ter tek­no­lo­ger. Det er be­hov for in­gen­iø­rer in­nen­for en rek­ke felt som blant an­net ma­skin og elek­tro­nikk. Der­for skal det ikke være noe pro­blem å få seg jobb som si­vil­in­gen­iør.

Tilhørende utdanninger

Sivilingeniør

For å bli sivilingeniør må du ta en femårig utdanning. Du kan enten starte direkte på et femårig masterprogram innenfor teknologiske fag eller ta en bachelor i ingeniørfag etterfulgt av et toårige masterprogram i teknologi. Dette gir deg retten til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør.

Finn studier
Ingeniør

En ingeniørutdanning kombinerer realfag og teknologifag, og gir kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn.

Finn studier
Videreutdanning for ingeniører

En videreutdanning gir deg spesialisert kunnskap innen det valgte fagomårdet.

Finn studier