Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Master i sosialt arbeid retter seg mot fagfolk på ulike praksisområder som nav, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider.

Masterstudium. Deltid, 4 år.

Studiets oppbygging

Studiet skal bidra til teoretisk refleksjon, forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis innenfor sosialt arbeids fagfelt.

Studiet er et deltidsstudium over 4 år. Det organiseres med undervisning i ukesamlinger (samlingsbasert) og det stilles krav til selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret, deltidsundervisningen foregår de samme ukene som for heltidsstudentene, men deltidsstudentene deltar på færre emner, og det varierer hvor mange dager det er undervisning hver uke.

Studiet består av obligatoriske og valgfrie emner.

Emner i studiet:

 • Sosialt arbeid i partnerskap
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i partnerskap
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis
 • Barnevern - arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge
 • Boligsosialtarbeid i partnerskap
 • Kunnskapsgrunnlag - hva er konflikt og hvordan forstå konflikter?
 • Faglig veiledning
 • Beboermedvirkning
 • Social justice in a Global Perspective
 • Partnerskap i praksis
 • Masteroppgave

Opptaksinformasjon

For opptak på studiet kreves det bachelorgrad og/eller fullført treårig grunnutdanning som sosionom, barnevernpedagog, vernepleier eller velferdsviter, eller tilsvarende utdanning fra andre land.

Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand. mag eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da også dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

Det søkes direkte til høgskolen her

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sosialt arbeids historie nasjonalt og internasjonalt, og om fagets tradisjoner, teorigrunnlag og metoder
 • har bred kunnskap om sosiale problemer og levekår, og forstår hvordan samfunnsmessige strukturer kan bidra til å skape og vedlikeholde sosiale problemer og ekskludering
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjoner, samhandling og veiledning, og forstår betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid
 • har bred kunnskap om sosial- og velferdspolitikk, velferdsmodeller og velferdsforvaltningen
 • har bred kunnskap om betingelser for menneskers utvikling, mestring, ressurser og medvirkning i ulike livsfaser
 • har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt
 • har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordelingen i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor
 • har kunnskap om menneskerettigheter, konvensjoner og sentral lovgivning i sosialt arbeid
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminerende sosialt arbeid
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode, vitenskapsteoretiske posisjoner og forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende ulike kunnskapsformer i profesjonsutøvelsen
 • kan arbeide metodisk og kunnskapsbasert i samarbeid med enkeltpersoner, grupper, familier og samarbeidspartnere
 • kan anvende rettsregler og juridisk metode, og utøve sosialfaglig skjønn
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og relasjon i sosialfaglig praksis
 • behersker metoder som fremmer makt, innflytelse og likestilling
 • behersker metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking i sosialt arbeid
 • kan reflektere over og anvende sosialfaglig kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud, nytenkning og innovasjon i tjenestene
 • kan tilegne seg ny kunnskap og foreta sosialfaglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og ulike former for kunnskap, og fremstille dette både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i menneskesyn, verdier i sosialt arbeid og etiske teorier, og kan håndtere etiske dilemma i profesjonsutøvelsen
 • har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser, og kan reflektere over egen profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav
 • har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet, og kan fremme praksiser som bidrar til et mer inkluderende samfunn
 • kan planlegge, gjennomføre, koordinere og lede tverrfaglige samarbeidsprosesser i sosialt arbeid
 • kan bidra til nytenkning, endrings- og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid
 • har digital kompetanse og kunnskap om litteratursøk, kildehåndtering og faglig formidling

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre forskning og forskerutdanning (ph.d.)

Karrieremuligheter

Etter endt studie kan man inneha stillinger innenfor blant annet NAV/sosialtjeneste, barnevern, helse- og omsorgsfeltet som krever kunnskap på høyere nivå.

Stillinger innenfor undervisningsområdet sosialt arbeid.

Stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Sosialt arbeid

Alle utdanninger innen