Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Master i sosialfag ved Universitetet i Stavanger vil gi deg kompetanse til å møte de nye kunnskapskravene som stilles til sosialarbeiderne.

Studiets oppbygging

De siste tiårene har arbeidsfeltet for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere blitt mer komplekst og omskiftelig. Kravene til handlingskompetanse, forståelse og analytisk evne er stigende. Endringene kjennetegnes ved ord som differensiering, individuell oppfølging, rettigheter og kulturelle utfordringer.

Under studiet får du:

  • utvidet din kunnskap om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder
  • inngående forståelse for forskning innenfor det sosialfaglige feltet
  • velge mellom en rekke valgemner som hver for seg dekker viktige områder innenfor sosialt arbeid og sosialpedagogikk

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.

Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Du lærer å identifisere sosialfaglige utfordringer og sette disse inn i en større teoretisk og samfunnsmessig kontekst. Etter endt studium skal du kunne analysere sosialfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet. Du skal kunne analysere behov og interesser hos individer og grupper i utsatte sosiale eller pedagogiske situasjoner. I tillegg skal du kunne vurdere, planlegge og iverksette ulike sosialfaglige tiltak og anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

Videre studier

Graden master i sosialfag kvalifiserer for opptak til studier på doktorgradsnivå.

Karrieremuligheter

Studiet vil kvalifisere deg for faglige lederstillinger innenfor barne- og ungdomsvern, miljø- og velferdsarbeid og faglige utviklingsstillinger i statlig og kommunal forvaltning.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk

Alle utdanninger innen