Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å fordype deg i nordisk språk og litteratur? Vil du forstå mer av språkets historie, oppbygning og praktiske bruk? Vil du lære mer om litteraturen som kunst, om dens sjangre, temaer og formspråk? Da er masterstudiet noe for deg. Her får du kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innenfor ett av områdene. Som utenlandsk student følger du de samme kursene som dine norske medstudenter, men du er fritatt for kravet som å skrive eksamen på begge målformer (bokmål og nynorsk).

Studiet består av ett teorikurs, to korte (obligatoriske) skrivekurs, tre fordypningsemner og en masteroppgave. Du velger selv om du tar språk- eller litteraturteori. I begge tilfeller får du lese og diskutere teoretiske originaltekster, og du får en innføring i viktige teoriområder i faget. I de tre fordypningsemnene velger du enten språklige eller litterære emner – eller begge deler. Temaene i disse emnene varierer fra år til år. Tidlig i studiet blir det også to skrivekurs som er innrettet på masteroppgaven. Her får du hjelp til å finne ideer, formulere forskningsspørsmål og lage en prosjektbeskrivelse. Selve masteroppgaven, som er 60 studiepoeng, er et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning av en av instituttets forskere. Etter endt studium står det en splitter ny masteroppgave i bokhylla di – med ditt navn på.

Nordiskmiljøet på UiA har stor faglig tyngde og bredde, og studentene får tett oppfølging i hele studieløpet.

Hva lærer du?

  • Å lese tekster, å forstå og vurdere dem fra ulike synsvinkler
  • Å kjenne fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet
  • Å kjenne til, forklare og bruke sentrale begreper, metoder og teorier fra litteratur- og språkvitenskap og å kunne beskrive, analysere og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa fra det nordiske kulturområdet
  • Å vurdere bruken av vitenskapelig teori, metode, begreper og fremstillingsmåter i den vitenskapelige litteraturen om språk og litteratur
  • Du får avansert innsikt i deler av fagområdet nordisk gjennom temastudier
  • Du får trening i å utvikle egen vitenskapelig fremstilling – skriftlig og muntlig – i arbeidet med emnekretsene og masteroppgaven og blir stimulert til faglig nytenkning om tekstkulturen
  • Å uttrykke deg klart og formålstjenlig i tale og skrift i språkfaglige og litteraturfaglige emner i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå bestått fordypningsenhet i nordisk språk og litteratur på minst 80 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng av fordypningsenheten må være på 200-nivå. For å bli tatt opp på programmet må du både ha annet morsmål enn norsk og annen videregående opplæring enn norsk videregående opplæring.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, beregnet på grunnlag av fordypningsenhet.

Rangering skjer på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for fordypningsenhet.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Søknadsfrist

  • Ikke EU/EEA internasjonale søkere: Fra 1. november til 1. desember.
  • EU/EEA søkere og søkere med permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge: Fra 1. februar til 1. mars.

Kvalifikasjon/tittel

Master i nordisk språk og litteratur for utenlandske studenter