Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å fordype deg i nordisk språk og litteratur? Vil du forstå mer av språkets historie, oppbygning og praktiske bruk? Vil du lære mer om litteraturen som kunst, om dens sjangre, temaer og formspråk? Da er masterstudiet noe for deg. Her får du kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innenfor ett av områdene. Som utenlandsk student følger du de samme kursene som dine norske medstudenter, men du er fritatt for kravet som å skrive eksamen på begge målformer (bokmål og nynorsk).

Studiet består av ett teorikurs, to korte (obligatoriske) skrivekurs, tre fordypningsemner og en masteroppgave. Du velger selv om du tar språk- eller litteraturteori. I begge tilfeller får du lese og diskutere teoretiske originaltekster, og du får en innføring i viktige teoriområder i faget. I de tre fordypningsemnene velger du enten språklige eller litterære emner – eller begge deler. Temaene i disse emnene varierer fra år til år. Tidlig i studiet blir det også to skrivekurs som er innrettet på masteroppgaven. Her får du hjelp til å finne ideer, formulere forskningsspørsmål og lage en prosjektbeskrivelse. Selve masteroppgaven, som er 60 studiepoeng, er et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning av en av instituttets forskere. Etter endt studium står det en splitter ny masteroppgave i bokhylla di – med ditt navn på.

Nordiskmiljøet på UiA har stor faglig tyngde og bredde, og studentene får tett oppfølging i hele studieløpet.

Hva lærer du?

  • Å lese tekster, å forstå og vurdere dem fra ulike synsvinkler
  • Å kjenne fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet
  • Å kjenne til, forklare og bruke sentrale begreper, metoder og teorier fra litteratur- og språkvitenskap og å kunne beskrive, analysere og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa fra det nordiske kulturområdet
  • Å vurdere bruken av vitenskapelig teori, metode, begreper og fremstillingsmåter i den vitenskapelige litteraturen om språk og litteratur
  • Du får avansert innsikt i deler av fagområdet nordisk gjennom temastudier
  • Du får trening i å utvikle egen vitenskapelig fremstilling – skriftlig og muntlig – i arbeidet med emnekretsene og masteroppgaven og blir stimulert til faglig nytenkning om tekstkulturen
  • Å uttrykke deg klart og formålstjenlig i tale og skrift i språkfaglige og litteraturfaglige emner i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Opptakskrav

Faglig grunnlag er bestått fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i nordisk språk og litteratur. For å bli tatt opp på programmet må søkerne både ha annet morsmål enn norsk og annen videregående opplæring enn norsk videregående opplæring.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/nordisk-utenlandskestudenter.

Kvalifikasjon/tittel

Master i nordisk språk og litteratur for utenlandske studenter