Nøkkelinformasjon

Logo Nordland fagskole
Logo Nordland fagskole

Lærested

Studiested

Mosjøen
Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

90.0

Semester

6

Studieform

Nettstudium, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Neste opptak ved studiet Bærekraftige matopplevelser vil være i 2026. Jobber du i verdikjeden fra jord og fjord til bord? Er du interessert i å ta aktiv del i det grønne skiftet gjennom produksjon, foredling eller servering? Nå har du muligheten til å bygge nødvendig kunnskap om hvordan du med bakgrunn i bærekraftige prinsipper kan bidra til å skape opplevelser som er bra for miljøet, dyrehelse, folkehelse, norsk matproduksjon og dine gjester!

Den økte interessen for lokalmat og autentiske matopplevelser, viser at det er et konkurransefortrinn for spisesteder som tilbyr denne type særegne kvaliteter. Miljøutfordringene verden står overfor, styrker oppmerksomheten omkring bruk av natur- og kulturverdier i denne produksjonen. Kompetanse om bærekraftig matproduksjon og –forbruk, sett i sammenheng med økt selvforsyningsgrad, matsikkerhet og –beredskap, er på nytt aktualisert og bragt til nye høyder.  

Opplevelsesturisten vil gjerne komme nært på lokal kultur og lokale tradisjoner. Samtidig etterspørres et miljøvennlig produkt, og gjestene ønsker å legge igjen et positivt grønt fotavtrykk ved å støtte bedrifter som tar spesielle hensyn. Dette inkluderer også hensyn til bevaring av natur- og kulturverdier – blant annet genetiske ressurser i gamle husdyrraser og  kulturplanter, kystkultur, biologisk mangfold i kulturlandskapet og håndverkstradisjoner. Samlet gir dette muligheter for ny verdiskaping i næringene langs verdikjeden, både for primærprodusenter, videreforedlingsbedrifter og serveringsbedrifter. Studiet Bærekraftige matopplevelser ble nominert til Matprisen i 2022 i kategorien "Årets formidler", og nominasjonskomiteen skriver: "Hvis vi skal nå FN-målene om bærekraftig matproduksjon er det helt avgjørende å utdanne gode forbilder som både produserer, tilbereder og formidler om mat på en fremtidsrettet og helhetlig måte. Med Nordland fagskoles utdanning «Bærekraftige matopplevelser» har vi fått et slikt tilbud.  Formidlingsaspektet i utdanningen står sentralt i utdanningens læringsmål, og studentene skal selv bli gode formidlere og forbilder for et bærekraftig produksjons- og forbruksmønster. Rekruttering til kokkeyrket og mer bærekraftig matproduksjon er to ting som går opp i en høyere enhet hos fagskolen."

Undervisningsopplegg

Utdanningen er praksisnær, og består av matverksteder og utprøving av matopplevelser, i kombinasjon med teoretiske forelesninger, hjemmeoppgaver og studiebesøk.

Studiebesøkene legges til bedrifter langs verdikjeden fra jord og fjord til bord, som er relevante for utdanningens innhold, og der matverksted og utprøvinger av opplevelsesprodukt kan foregå. 

Hvert semester inkluderer tre samlinger som krever fysisk oppmøte, i tillegg til nettbasert undervisning og hjemmearbeid mellom samlingene.

I tillegg til fast undervisningspersonell, hentes det inn gjesteforelesere og formidlere både nasjonalt og internasjonalt. Disse representerer både vitenskapelig og yrkesfaglig kompetanse inkludert tradisjonsbærere som er viktig for å formidle handlingsbåren kunnskap.

Studiets emner er: 

- Matkultur og bærekraft

- Bærekraftige matopplevelser

- Matproduksjon og råvarer fra norsk natur

- Matkonservering og foredling

- Ernæring og helse

- Hovedprosjekt

Opptakskrav

Opptakskrav til fagskolen er enten:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. (Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning, er presentert nedenfor.)

b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Dette gjelder søkere med minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram som fordypningen bygger på. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c) For denne utdanningen er også studiekompetanse opptaksgrunnlag. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår av bestått prøve i løpet av det påfølgende semesteret. Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med utdanning tilsvarende norsk videregående opplæring, eller med realkompetanse fra de andre nordiske landene, vurderes ut fra kravene iht. § 2-3. Søkere utenfor Norden må, ved autorisert translatør, dokumentere likeverdig opplæring og praksis. Søkerne må ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i fellesfagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. De må også oppfylle krav om relevant praksis eller utdanning fra hjemlandet. Søkere må ha kunnskaper tilsvarende nivå B2 i «Test i norsk – høyere nivå» iht. §2-4 og §2-6 (Forskrift for Høyere yrkesfaglig utdanning ved Nordland fagskole). Poengberegning og rangering reguleres av Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Nordland fagskole, §2-6 og §2-7.

Relevant yrkesutdanning Følgende yrkesutdanninger regnes som relevante for opptak til utdanningen:  Baker  Servitør  Sjømathandler  Butikkslakter  Slakter  Sjømatproduksjon  Institusjonskokk  Konditor  Fisker  Industriell matproduksjon  Kjøttskjærer  Fagarbeider reindrift  Kokk  Pølsemaker  Fagoperatør akvakultur  Ernæringskokk  Reiselivsmedarbeider  Agronom  Gartner

Opptaksinformasjon

Ordinært opptak gjøres via Samordna opptak med søknadsfrist 15. april 2026.

Karrieremuligheter

Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftige matopplevelser er et bransjeovergripende utdanningstilbud. Studiet retter seg mot personer med tilknytning til næringer langs verdikjeden fra jord og fjord til bord. Dette kan være fagansatte som ønsker spesialisering/etterutdanning (f.eks. agronom, fisker, fagarbeider reindrift, fagarbeider sjømatproduksjon, kokk, institusjonskokk, servitør, reiseliv m.fl.) men også andre fagpersoner med annen utdanningsbakgrunn som ønsker spesialisering innenfor bærekraftige matopplevelser for å øke sin attraktivitet i arbeidsmarkedet.

Målgruppa er først og fremst personer innen primærnæringer (landbruk, fiske, reindrift), lokalmatprodusenter, foredlingsbedrifter, serverings- og opplevelsesbedrifter og de som ønsker å jobbe innenfor bransjene.

Studiet kan også passe for personer med tilknytning til dagligvare- og næringsmiddelindustrien, ansatte i mattilsynet og helsevesenet og lærere i ulike skoleslag.

Kvalifikasjon/tittel

Fagtekniker i Bærekraftige matopplevelser