Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

Biovitenskap ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur er studiene av oppbygging, funksjonen og adferd hos levende organismer i akvatiske økosystemer, hovedsakelig relatert til marin sektor.

Doktorgradsprogrammet representerer den høyeste akademiske utdannelsen i Norge. Den skal, i tråd med forskriftene, kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles særskilte krav til vitenskapelig innsikt og metode. Gjennom utdanningen skal doktorgradsstudentene skaffe seg faglig dybde og bredde i fagområdet akvatisk biovitenskap, samt ha kapasitet til å være en bidragsyter til forsvarlig forvaltning av havets ressurser.

Det overordnede temaet for Ph.d. i biovitenskap er grunnleggende forståelse og forvaltning av ressursene i havet. Studiet omfatter tre områder av spesialisering: akvakultur, marin økologi og marin genomikk. Disse reflekterer de strategiske forskningsområdene ved fakultetet.

Menneskeskapte miljøendringer skjer kontinuerlig. Da er det viktig at de akvatiske ressursene til enhver tid blir forvaltet i samsvar med bærekraftige prinsipper. Det er nært og gjensidig samspill mellom akvakultur, høsting av naturlige bestander og miljøet. Dette inkluderer geokjemiske reaksjoner, forurensning, og svingninger i rekruttering av organismer på ulike trofiske nivå. Ansvarlig næringsvirksomhet knyttet til akvakultur og forskningsbasert forvaltning og høsting av naturressurser vil sikre at menneskeheten har en bærekraftig tilgang på mat fra havet som er trygg, sunn og av høy kvalitet.

Ph.d.-prosjekter kan være tverrfaglige i natur, og kan omfatte organismer både i oppdrett og ville akvatiske organismer, inkludert miljøet de lever i. Forskningsarbeidet kan omfatte forskjellige akvatiske biosfærer og man kan fordype seg i alt fra molekylære reaksjoner og kontrollmekanismer til studier av hele økosystemer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

For å bli opptatt på studiet må søkeren ha en mastergrad tilsvarende 120 studiepoeng (ECTS) innenfor akvakultur, marin økologi eller andre relaterte felt innenfor biologi. Mastergrader bygget opp etter andre systemer kvalifiserer også etter individuell vurdering av Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA). Potensielle kandidater med mastergrad fra andre fagområder kan vurderes. Det kreves normalt et karaktersnitt på B eller bedre.Søknader om opptak vurderes av forskningsutvalget ved FBA, og godkjennes av dekanen.

Å ha tilstrekkelig finansiering er en absolutt forutsetning for å kunne innvilge opptak. Finansieringen må dekke hele doktorgradsperioden. Mulige finansieringstyper kan være stipendiatmidler og andre forskningsmidler, eller annen ekstern finansiering fra hjemlandet. Privat finansiering (egne eller familiens midler og lignende) aksepteres normalt ikke som tilsvarende finansiering for opptak til den organiserte forskerutdanningen ved FBA. Ved utlysning av stipendiatmidler til et bestemt doktorgradsstudie kan du finne ledig stilling her: Ledige stillinger

Krav til opptak til ph.d.-studiet er beskrevet nærmere i Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, med utfyllende retningslinjer for ph.d i akvatisk biovitenskap ved FBA, Nord universitet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført ph.d. i akvatisk biovitenskap skal ha følgende læringsutbytte definert gjennom kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten skal:

 • ha et kunnskapsnivå innen akvatisk biovitenskap som er på et konkurransedyktig nivå internasjonalt, kjenne relevante teorier og være i stand til å bruke de riktige metodene og fremme kunnskapen innen fagfeltet
 • ha inngående og oppdatert kunnskap om metoder og teknikker som benyttes i forskning innen området for akvatisk biovitenskap
 • ha avansert kunnskap om nyere innovasjoner, metodikk, formidling og tolkning av forskning innenfor sitt spesialområde.

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:

 • utvikle nye hypoteser og problemstillinger som grunnlag for vitenskapelig forskning innen sitt spesialområde
 • planlegge og gjennomføre forskning og faglig arbeid på anerkjent internasjonalt nivå basert relevant metodikk
 • løse komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen akvatisk biovitenskap

Generell kompetanse
Kandidaten skal:

 • kunne identifisere nye og eksisterende etiske problemstillinger,
 • ha evne å utføre forskningsarbeid, og formidle midlertidige resultater og sluttresultater basert på veletablerte vitenskapelige og etiske prinsipper
 • ha ferdigheter innen ledelse som stimulerer til godt samarbeid slik at eget arbeid, prosjektarbeid og komplekse tverrfaglige oppgaver blir gjennomført på en effektiv og enklest mulig måte
 • kunne formidle pågående forskningsarbeid og resultater fra dette i relevante nasjonale og internasjonale kanaler for å best mulig påvirke sluttbrukere og samfunn til å forstå dets verdi og muligheter for anvendelse
 • delta i nasjonale og internasjonale, vitenskapelige- og populærvitenskapelige debatter innen sitt kompetansefelt
 • skal være i stand til å vurdere behovet for innovasjon, initiere og gjennomføre forsking som leder til nyskaping på en måte som stimulerer til tenkning, trivsel og framgang for menneskeheten

Videre studier

PhD er endelig grad og den høyeste form for akademisk utdannelse som tilbys.

Karrieremuligheter

Ph.d. i akvatisk biovitenskap kvalifiserer studenter for stillinger innen høyere forskningsbasert utdanning og for forskning og utviklingsarbeid. Kandidatene er også velkvalifiserte for stillinger i innen biologi- eller akvakulturrelaterte næringer i Norge og i utlandet. Ikke-statlige organisasjoner (NGOs) med interesse for marine miljøspørsmål er også være en attraktiv arbeidsgiver.

Utveksling

Fakultetet ønsker generelt at kandidatene deltar i mobilitetsprogram. Basert på forskningsprosjektet som kandidaten arbeider på kan det være aktuelt med både feltarbeid / forskningsopphold / opphold på nasjonale og internasjonale institusjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Ph.d. i biovitenskap

Alle utdanninger innen