Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆMUNT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204575

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Vil du lære å undervise i musikk samtidig som du utvikler deg som utøver? Vil du bli en del av et av Norges mest spennende miljø innen musikkutdanning?Dette studiet gir deg kompetanse til å undervise i praktiske og estetiske fag. Ditt første fag er musikk. I tillegg kan du velge å ta 60 stp. i ett undervisningsfag, eller 30 stp. i to ulike undervisningsfag. Dette kan være fag som kunst og håndverk, engelsk, matematikk, norsk, kroppsøving, naturfag, samfunnsfag, mat og helse, spesialpedagogikk eller KRLE (kristendom, religion, livsyn og etikk). Du kan kan også velge å ta fordypning i musikk som fag 2. Utdanninga gir deg tittelen lektor.

Lærerutdanning for praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk, er en to-faglig masterutdanning. Du får en master i musikk, samtidig som du kan velge 60 studiepoeng fag 2 eller 30 studiepoeng fag 2 og 30 studiepoeng fag 3.

Fokusområder i utdanningen er:

- Samspill og ensembleledelse

- Instrumentalt arbeid med fem ulike biinstrument i tillegg til veiledning av godt kvalifiserte faglærer på hovedinstrument

- Profesjonfag

- Musikkproduksjon og sceneproduksjon

- Arrangering, komponering og improvisasjon

- Samisk musikk og kulturforståelse

- Ulike valgmuligheter for fag 2 og 3

- Praksisopplæring fra grunnskole, kulturskole til videregående opplæring

Vi anbefaler internasjonal utveksling i ditt 6. semester. Du vil i god tid få god veiledning av godt kvalifiserte rådgivere om ulike muligheter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det er også krav om opptaksprøve. Denne prøven er tredelt og består av: a) gehør - og teoriprøve b) praktisk del for å se nivå i hovedinstrument og c) muntlig del for å avklare motivasjon og ønsker for valg av utdanning.

Eksempler på opptaksprøve:

Eksempel på Gehør- og teoriprøve (nord.no)https://www.nord.no/no/studier/Documents/Eksempel_pa_Gehor-og_teoriprove_2022.pdf

Eksempel på Gehør- og teoriprøve FASIT (nord.no)https://www.nord.no/no/studier/Documents/Eksempel_pa_Gehor-og_teoriprove_2022_FASIT.pdf

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk og
 • minst 35 skolepoeng.

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2024 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap og profesjonsfaglig kunnskap i masterfaget og bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag i utdanningen
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven) og inngående kunnskap om forskningsmetode og -etikk, og om profesjonsrelevant forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • har bred kunnskap om de praktiske og estetiske fagenes egenart og historie, om hvordan den digitale utviklingen påvirker deres innhold og arbeidsmåter, og om fagenes betydning for barn og unge i et livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om lærerprofesjonen, om utviklingen av skolen som organisasjon, fagene som skole-, kultur- og forskningsfag, og bred forståelse av skolens mandat og verdigrunnlag
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster, spesielt knyttet til de praktiske og estetiske fagenes praksiser
 • har kunnskap om samisk musikk og kultur og estetiske og kunstneriske prosesser
 • har kunnskap om estetiske og kunstneriske prosesser
 • har inngående kunnskap om klasseledelse, hva som skal til for å fremme et godt læringsmiljø og hva som fremmer læring spesielt i de praktiske og estetiske fagene
 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnehage til barnetrinn, fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende ulike uttrykk, former og teknikker i praktisk, utøvende og skapende arbeid og har spesialiserte ferdigheter i masterfaget
 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset profesjonsrettet forskningsarbeid eller kunstnerisk utviklingsarbeid (masteroppgaven) som er i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens faglige utvikling, og arbeide med de grunnleggende ferdighetene på fagenes premisser
 • kan alene og sammen med andre planlegge, vurdere og gjennomføre undervisning for elever med ulike behov, basert på nasjonal og internasjonal forskning, profesjonsfaglig erfaringskunnskap og gjeldende læreplaner og andre styringsdokumenter
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan analysere og vurdere risiko i opplæringen og gjennomføre opplæringen slik at sikkerhet, helse og miljø ivaretas
 • kan anvende profesjonsfaglig digital kompetanse i kreativt arbeid, læringsprosesser, dokumentasjon og formidling, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter i de aktuelle fagene
 • kan anvende kunnskap om samisk musikk og kultur i skapende arbeid og i ulike formidlingskontekster
 • kan anvende kunnskap om estetiske og kunstneriske prosesser
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder tegn på mobbing, seksuelle overgrep og vold, og kan på bakgrunn av faglige vurderinger etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan initiere og ivareta et samarbeid mellom skole og hjem, og med arbeids-, samfunns- og kulturliv og andre aktører som er relevante for skolens virksomhet.
 • kan bidra til å styrke skolens arbeid med verdigrunnlaget i overordnet del av læreplanverket og de tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling
 • kan alene og sammen med andre initiere praktiske, skapende, utforskende og estetiske læringsprosesser, og bidra med dette både i ulike skoleslag og det frie kulturliv
 • kan på et avansert nivå drive formidlingsarbeid basert på masterfagets særtrekk, og kan identifisere, vurdere og formidle profesjonsfaglige- og etiske problemstillinger og bidra til å utvikle egen praksis og profesjonsutøvelsen
 • kan, basert på innsikt i barne- og ungdomskultur, legge til rette for barn og unges kreative utfoldelse som skapende individer
 • kan bidra til forståelse av samenes status som urfolk og kan formidle dette gjennom skapende arbeid
 • Kan, alene og sammen med andre, skape nye estetiske og kunstneriske uttrykk og utøve og formidle dette til ulike målgrupper som musiker og kunstner

Videre studier

Denne utdanninga kvalifiserer deg for videre Ph.d.-studier.

Karrieremuligheter

Arbeid i kulturskole, grunnskole, videregående skole, folkehøgskole og det frivillige kulturliv.

Utveksling

I 6. semester (3. studieår) kan du dra på utveksling til utlandet. Fakultetet har samarbeidsavtaler med en rekke universiteter i ulike land i Europa og i USA.

Eksempler på utvekslingsinstitusjoner:
Augustana University, USA
Vancouver Island University, Canada
Pedagogische Hochschule Freiburg, Tyskland