Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

Har du lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke kunst og kultur systematisk, kan du få en lettere arbeidshverdag med flere nye verktøy i innerlomma. En faglig boost for deg som har stått og fortsatt står i en arbeidssituasjon som krever mye.

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» gir kunnskap om kunst og kultur både som kilde til livsmestring og «wellbeing», samt kompetanse på hvordan kunst- og kulturuttrykk kan anvendes systematisk i helse- og omsorgsfaglig arbeid. Studiet vektlegger utvikling av handlingskompetanse for å planlegge og gjennomføre anvendbare kulturtiltak på egen hånd og i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger (totalt 9 samlingsdager) over ett semester.

Det vil være undervisningspersonale fra kunst- og kulturfag og fra helsefag.

Innhold:

 • Sammenheng og samspill mellom kunst, kultur og helse
 • Ulike kulturuttrykk - drama/teater, bildeuttrykk, sang/musikk, dans, billedkunst og skjønnlitteratur
 • Begrepene kunst, kultur, helse, folkehelse og omsorg
 • Kunst og kultur i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid/samhandling mellom kultur- og helsesektoren. Individ- og gruppefokus
 • Frivillighetens rolle og muligheter i kultur- og helsearbeidet
 • Etikk og verdigrunnlag
 • Utvikling av anvendbare kulturtiltak

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om kunst-, kultur-, helse- og omsorgsfeltet og sammenhengen mellom disse i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid
 • har kunnskap om hvordan kunst og kulturaktiviteter kan implementeres i helse- og sosialfaglig arbeid
 • har kunnskap om hvordan ulike helse- og sosialfaglige og kunst- og kulturfaglige fagmiljø kan samarbeide om kulturaktiviteter, evt. sammen med frivilligheten

Ferdigheter

Kandidaten

 • anvender faglig kunnskap i teoretiske problemstillinger og praktiske kulturtiltak
 • reflekterer over egen utøvelse
 • samarbeider på tvers av fagmiljø innen kunst, kultur, helse og omsorg
 • planlegger og gjennomfører anvendbare kultur- og helsetiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har evne til nytenkning og innovasjon der kunst og kultur bidrar til å ivareta kulturelle behov som del av en helhetlig omsorg
 • reflekterer over ulike etiske problemstillinger innen kunst, kultur, helse og omsorg

Karrieremuligheter

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Utveksling

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Studiet er forankret i nyere internasjonal forskning. Det kan bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere i studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 15 SP