Fakta

Lærested:
Sted:
Steinkjer
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Steinkjer
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204172
Steinkjer
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204172

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

Om du er interessert i natur, jakt, fiske og/eller friluftsliv kan årsstudiet i naturforvaltning gje deg god innsikt i forvaltning av naturressursane. Studiet legg vekt på praktisk forståing av forvalting, innføring i geografiske verktøy og artskunnskap innan botanikk og zoologi. Etter endt studium kan ein søke seg rett på andreåret i bachelorstudiet i naturforvaltning.

Årsstudiet i naturforvaltning handlar hovudsakleg om biologiske og forvaltningsrelaterte emne. Du lærar om zoologisk og botanisk naturmangfald på artsnivå, spesifikk forvaltning av hjortevilt og fisk og grunnleggande metodar i geografiske arbeidsverktøy for naturforvalting. Studiet er eit tilbod til deg som vil satsa på naturbasert næring, ønsker å utvide kompetansebasen din i naturforvalting eller er nysgjerrig på å starta ei høgare utdanning i naturforvaltning.

Studiet inneheld emne som til saman gjev innsikt i viktige sider ved forvaltingsverdiane i naturen. I tillegg til forelesningar inneheld dei fleste emne feltkurs, ekskursjonar og prosjektoppgåver. Delar av undervisninga går føre seg i felt, bl.a. praktisk elgjakt, elektrisk fiske og feltekskursjonar i zoologi og botanikk.

Studentar må ha gjennomført eit tryggleikskurs før dei kan bruka spesialrom, spesialutstyr eller utføra prosedyrar som medfører forhøgd risiko.

Delar av undervisninga kan bli gjeven på engelsk.

Studiet er campusbasert og blir ikkje tilbode via nett eller samling.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krev generell studiekompetanse.

Søkarar som ikkje har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til dei generelle krava for realkompetanse gjeld følgjande krav for dette studieprogrammet:

Relevant erfaring:
Arbeid innan landbruk, skogbruk, fiskeri, friluftsturisme, skjøtsel, miljøforvaltning, reindrift, klima og miljøvern og andre relaterte næringar/organisasjonar.

Relevant utdanning:
Skular med relevant linje/fag i forhold til utdanningen kan til dømes vera grøne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Matematikk fra Vg1
  • Naturfag fra Vg1

Videre studier

Årsstudiet i naturforvaltning tilsvarar det første året på bachelor i naturforvaltning. Det er mogleg å søka om overgang til bachelor i naturforvaltning ved minst 50 oppnådde studiepoeng frå årsstudiet.

Karrieremuligheter

Dersom du går vidare på bachelor i naturforvaltning, kvalifiserer du for ei rekke ulike stillingar innan f.eks. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Døme på verksemder der kandidatar frå naturforvaltning arbeider er kommunane, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelingane hos Fylkesmannen, private bedriftar og organisasjonslivet.

Utveksling

Det er ikkje rom for utanlandsopphald i årrsstudiet i naturforvaltning.

Kvalifikasjon/tittel

31 - 60 studiepoeng

Alle utdanninger innen