Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Vil du jobbe med viktige miljøutfordringer? Kombinasjonen natur- og samfunnsfag er nøkkelen til en bærekraftig forvaltning. Vi har ledende forskere innen alle relevante fagfelt og tilbyr et bredt spekter av emner og oppgavetema.

Naturforvaltning er skjæringspunktet mellom naturens tålegrenser, og samfunnets ønsker. Hvordan finne en god balanse mellom hensynet til naturen og artene som lever der, og samfunnets behov? Hvordan sikrer vi livskvalitet og tilgang på naturressurser til både nåværende og fremtidige generasjoner?

Nøkkelpersonen som gjør slike faglige vurderinger er naturforvalteren. Dette er studiet for deg som ønsker å bruke din anvendte biologiske kunnskap i arbeidslivet, og bidra til en bærekraftig forvaltning av naturområder og -ressurser.

Forvaltning av natur krever både god biologisk og økologisk kunnskap, og solid kunnskap om miljøforvaltning, lovverk og samfunnsplanlegging, samt evnen til å kombinere disse.

Studiet er utformet for å gi deg en solid forståelse av hvordan norsk miljøforvaltning er sammensatt og fungerer. Dette inkluderer kunnskap om:

 • truede naturtyper og arter
 • ulike verneformer
 • konflikthåndtering og konfliktløsning
 • konsekvenser av naturinngrep
 • bærekraftig arealdisponering
 • saksbehandling på alle nivå

Vi legger vekt på en praktisk tilnærming, og vektlegger konkrete eksempler fra norsk naturforvaltning og besøk til forskjellige aktører og arbeidsgivere, både i det offentlige og private. I løpet av studiet skriver du blant annet en forvaltningsplan på oppdrag fra en ekstern organisasjon.

Hva blir du?

Naturforvaltere får jobb over alt i samfunnet der det arbeides med miljøspørsmål.

Det er svært mange aktuelle arbeidsgivere, både offentlig og privat. I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. På statlig nivå er Statens naturoppsyn, Miljødirektoratet, NVE og Statens vegvesen typiske arbeidsgivere.

I privat sektor er en rekke konsulentfirmaer, nærings- og interesseorganisasjoner aktuelle, som for eksempel Naturvernforbundet, Biofokus, WWF, Multiconsult med flere.

Programmet har en solid vitenskapelig basis så det er også mulig å fortsette med en ph.d.-grad.

Noen eksempler på temaer våre ferdige kandidater jobber med er:

 • Bruk og vern av norsk natur, for eksempel i forbindelse med opprettelse av verneområder
 • Bærekraftig utvikling av byer og samfunn
 • Ferskvannsressurser og forurensningsproblematikk
 • Fisk- og viltforvaltning
 • Konsekvensutredninger og artskartlegging i forbindelse med inngrep i naturen
 • Nasjonalparkforvaltning

Hva lærer du?

Du lærer å utrede forvaltningsstrategier for bærekraftig utnyttelse av naturressurser. Du lærer også å gjøre tverrfaglige analyser av problemer og løsninger knyttet til norsk naturforvaltning og utarbeide operative forvaltningsplaner.

Som student har du stor innvirkning på valg av emner og studieplan. Du tar noen obligatoriske emner, men majoriteten av emnene er valgfrie.

Obligatoriske emner inkluderer:

 • Miljø og planlegging
 • Miljøforvaltningsrett
 • Norsk naturforvaltning
 • Praktisk naturforvaltning
 • Tverrfaglig samarbeid om bærekraftsmål
 • Vitenskapelig metode

I tillegg velger du minst to faglige spesialiseringer skreddersydd mot dine ønsker. Mulige fordypningsområder:

 • Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder
 • Bevaringsbiologi
 • Fiskeforvaltning
 • Landskapsøkologi
 • Miljøgifter og økotoksikologi
 • Global miljøpolitikk
 • Naturbasert reiseliv
 • Naturressurs- og miljøøkonomi
 • Plan- og bygningsrett
 • Politisk økologi
 • Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling
 • Restaureringsøkologi
 • Skogøkologi
 • Vannforurensning
 • Viltforvaltning
 • Økologi og forvaltning av elver og innsjøer
 • Økologiske effekter av globale miljøforandringer

NMBU har også et bredt spekter av valgfrie emner du kan velge blant. Vi har landets desidert største fagmiljø innen naturforvaltning. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter, og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen. De ansatte har også samarbeid med private og offentlige aktører innen naturforvaltningssektoren. Dette garanterer studiets relevans og fokus på tidsaktuelle problemstillinger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Naturforvaltning

Alle utdanninger innen