Fakta

Sted:
Haugesund
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Haugesund, deltid
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 37.00 (primær)
  • 49.10 (ordinær)
Studieplasser: 27
Søknadskode (SO): 203063
Sogndal, deltid
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 32.10 (primær)
  • 48.00 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203061

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Som vernepleier jobber du for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre.

Vernepleierutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Som vernepleier må du ha høy etisk bevissthet, kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne tenke både kritisk og innovativt. Utdanningen skal sikre at du får kompetanse og holdninger som gir likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet. 

Som vernepleier får du særlig kompetanse innen:

  • miljøterapeutisk arbeid
  • habilitering og rehabilitering
  • helsefremming og helsehjelp

Hvordan er undervisningen?

Det blir 2-4 obligatoriske samlinger på campus pr. semester på inntil 4 dager. Det er krav om 80 % nærver pr. samling. Antall dager på samlingene varierer avhengig av faglig innhold og hvor mye ferdighetstrening det er i de ulike emnene. Videre er det ukentlig digital undervisning, veiledning og møter.

Undervisningen på campus blir lagt opp som ferdighetstrening, øvelser og ellers studentaktive læringsformer. På SimArena får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelsene både på realistiske prosedyrer og scenario. På denne måten blir du godt forberedt til praksis.

Det er forventet at du jobber med tilgjengelige digitale læringsressurser og oppgaver mellom samlingene. Det faglige innholdet og emnene er like i hel- og deltidsutdanningene, men deltidsutdanningen tar dette på fire år (75 % studie pr. år).

Praksis

I studiet er praksis en viktig læringsarena. Hvert studieår inneholder 13 ukers brukerrettet praksis. Hver praksisperiode inkluderer praksisforberedelser og oppsummering i etterkant av praksis. Praksisstudia skal bidra til at du øker forståelsen for sammenhengen mellom forsking, teori og kunnskap.

Her finner du informasjon om praksis.

Studiets oppbygging

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

I studiet er det lagt til rette for internasjonalisering gjennom tilbud om mobilitet, praksis i utlandet, utveksling, valgfrie moduler, samt moduler med internasjonalisering hjemme.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Du bør vere vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du startar på studiet. https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Sjå informasjon om medisinsk testing og vaksinasjon.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelse. En vernepleier driver miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid med mennesker med ulike funksjonsvansker, særlig personer med utviklingshemming.
  • En vernepleier er både helse- og sosialarbeider. Det betyr at man er autorisert helsepersonell som kan ivareta legemiddelhåndtering. Dette gjør at du som vernepleier også kan jobbe i rusomsorgen, psykisk helsevern og eldreomsorgen.
  • I tillegg kan du som vernepleier jobbe i ulike deler av barne-, skole- og undervisningssektoren og i barnevernsinstitusjoner.

Utveksling

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Danmark | University College Lillebælt | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10450

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Alle utdanninger innen