Fakta

Sted:
Haugesund
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Haugesund, deltid
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 45.90 (ordinær)
Studieplasser: 27
Søknadskode (SO): 203063
Sogndal, deltid
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 44.00 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203061

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

9. desember 2023.

Om studiet

Hvorfor studere vernepleie?

Vernepleieutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Som vernepleier må du ha høy etisk bevissthet, kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne tenke både kritisk og innovativt.

Du kan studere vernepleie deltid ved campus Sogndal og campus Haugesund. 

Vernepleieutdanningen skal sikre at du får kompetanse og holdninger som gir likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet. Som vernepleier får du særlig kompetanse innen:

  • miljøterapeutisk arbeid
  • habilitering og rehabilitering
  • helsefremming og helsehjelp

Du kan også studere vernepleie på heltid ved campus Sogndal og campus Bergen.

Studiets oppbygging

Praksis

I studiet er praksis en viktig læringsarena. Hvert studieår inneholder 13 ukers brukerrettet praksis. Hver praksisperiode inkluderer praksisforberedelser og oppsummering i etterkant av praksis. Praksisstudiene skal bidra til at du øker forståelsen for sammenhengen mellom forsking, teori og kunnskap.

Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudier. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremme krav om ny politiattest i løpet av utdanningen. Her kan du lese mer om politiattest. 

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Hvordan er undervisningen?

Det er to til fire obligatoriske samlinger på campus per semester på inntil fire dager. Det er krav om 80 % nærver per samling. Antall dager på samlingene varierer avhengig av faglig innhold og hvor mye ferdighetstrening det er i de ulike emnene. Videre er det ukentlig digital undervisning, veiledning og møter.

Undervisningen på campus blir lagt opp som ferdighetstrening, øvelser og ellers studentaktive læringsformer. På SimArena får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelsene både på realistiske prosedyrer og scenario. På denne måten blir du godt forberedt til praksis.

Det er forventet at du jobber med tilgjengelige digitale læringsressurser og oppgaver mellom samlingene. Det faglige innholdet og emnene er like i hel- og deltidsutdanningene, men deltidsutdanningen tar dette på fire år (75 % studie pr. år).

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

I studiet er det lagt til rette for internasjonalisering gjennom tilbud om mobilitet, praksis i utlandet, utveksling, valgfrie moduler, samt moduler med internasjonalisering hjemme.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. En vernepleier driver miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid med mennesker med ulike funksjonsvansker, særlig personer med utviklingshemming.
  • En vernepleier er både helse- og sosialarbeider. Det betyr at man er autorisert helsepersonell som kan ivareta legemiddelhåndtering. Dette gjør at du som vernepleier også kan jobbe i rusomsorgen, psykisk helsevern og eldreomsorgen.
  • I tillegg kan du som vernepleier jobbe i ulike deler av barne-, skole- og undervisningssektoren og i barnevernsinstitusjoner.

Lønn: Hva tjener en vernepleier? 

Ifølge Utdanning.no tjener en vernepleier i gjennomsnitt 571 920 kroner. Les mer om lønnsstatistikk for vernepleie på utdanning.no. 

Utveksling

Alle utdanninger innen