Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 45.70 (primær)
  • 49.50 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 203701

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. april 2024.

Om studiet

Kvifor studere radiografi? 

Radiografen gjer ein viktig jobb for at vi skal kunne få god behandling, og for å forstå kva som skjer inni kroppen. I radiografi står mennesket i sentrum. Ein bruker høgteknologisk utstyr for å hjelpe personar til best mogleg helse.

På radiografutdanninga lærer du korleis du skal utføre undersøking med røntgen, magnetisk resonans (MR), nukleærmedisin og ultralyd. Pasientbehandling og omsorg er også ein viktig del av studiet. Ein radiograf må kunne ta hand om pasientar i ulike situasjonar og fasar i livet.

Radiografar arbeider sjølvstendig, og saman med legar og anna helsepersonell. Utdanninga passar godt for deg som likar å samarbeide med andre menneske.

Ved HVL er det særleg fokus på medisinsk bildebehandling, kunstig intelligens og innovasjon innan radiografifaget. 

Du kan studere radiografi ved campus Bergen.

Studiets oppbygging

Praksis

Det er praksis i alle tre studieåra. Desse er er sett saman av klinisk praksis ved somatisk avdeling (sengeavdeling) og klinisk praksis ved radiologiske- og stråleterapiavdelingar. Du kan bli tildelt praksisplass utanfor Bergen.

Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudiar. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremje krav om ny politiattest i løpet av utdanninga. Her kan du lese meir om politiattest. 

Her finn du informasjon om praksis for radiografi

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Innhald i studiet

Studieløpet i bachelor i radiografi vekslar mellom teori og praksis. Du lærer gjennom forelesningar, gruppearbeid, ferdigheitstrening, problemløysing relatert til relevante situasjonar i praksisfeltet og sjølvstudium. Utdanninga har eit nytt og velutstyrt øvingslokale for bruk til ferdigheitstrening individuelt og i gruppe.

Eksempel på teoretiske fag i studiet er

  • strålefysikk
  • strålebruk/strålevern
  • anatomi
  • fysiologi
  • patologi
  • pasientomsorg
  • apparaturlære
  • undersøkingsteknikkar og forskingsmetode

Sidan strålefysikk og strålevern er ein sentral del av dei naturvitskaplege emna er det ein fordel å ha fordjuping i, eller interesse for, matematikk og fysikk.

Formidling av kunnskap gjennom oppgåveskriving og munnlege framlegg er lagt vekt på, både gruppevis og individuelt. Studentane blir gitt undervisning i å søke den best tilgjengelege kunnskapen, og til å bruke denne i både teoretisk og praktisk arbeid.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! I siste semester av studiet er det lagt til rette for at du kan ta ein utvekslingsperiode på tre månadar ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet, om du ønsker det.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Ein autorisert radiograf kan arbeide med bildediagnostikk og på stråleterapeutiske avdelingar på sjukehus eller i private institutt.

Radiografar kan også undervise, drive med industriell radiografi eller jobbe i firma som produserer radiologisk utstyr.

Lønn: Kva tener ein radiograf? 

Ifølgje Utdanning.no tener ein radiograf i gjennomsnitt 603 720 kroner. Les meir om lønnstatistikk for radiograf på utdanning.no.  

Utveksling

Belgia | ODISEE University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=829

Danmark | UCL University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10450

Finland | Tampere University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10032

Finland | Turku University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=791

Hellas | University of West Attica | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10018

Irland | University College Dublin - National University of Ireland, Dublin | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=800

Italia | University of Bologna | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10217

Malta | University of Malta | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=771

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Nederland | Fontys University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=786

Portugal | Polytechnic Institute of Coimbra | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=768

Portugal | P.PORTO - Polytechnic of Porto | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=774

Slovenia | University of Ljubljana | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10207

Sverige | Lund University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=777

Sverige | Jönköping University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=802

Østerrike | FH Campus Wien University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=796

Alle utdanninger innen