Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
300
Søknadsinformasjon:
Opptakskrav: LÆRER
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 203541
Opptakskrav: LÆRER
Poenggrenser 2022:
  • 46.80 (primær)
  • 49.90 (ordinær)
Studieplasser: 32
Søknadskode (SO): 203566

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

3. februar 2023.

Om studiet

Vil du jobbe med kroppsøving og idrettsfag i grunnskolen, videregående skole eller i idretten? Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag trinn 1-13 gir deg mulighet til å undervise i faget du brenner for, i en meningsfull jobb der du kan gjøre en forskjell.

Hvorfor studere lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1-13?

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag gir deg mulighet til å fordype deg i et fagområde du interesserer deg for. Som lærer i kroppsøving og idrettsfag får du en fleksibel jobb hvor du kan være kreativ og få brukt dine evner. Det er en sosial og variert jobb med utfordrende og spennende oppgaver der ingen dager er like. Du blir lektor med god startlønn og som det er stort behov for i fremtiden.

Høgskulen på Vestlandet vil som eneste høgskole/universitet på Vestlandet tilby en fem-årig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 1-13. Gode undervisnings- og treningsfasiliteter ved campus Bergen og campus Stord danner en unik ramme for utdanningen.

Studiets oppbygging

Hva lærer du?

Utdanningen gir solid faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Du vil utvikle kunnskap om hele mennesket med fokus på hvordan vi lærer i bevegelse. Lærerutdanningen setter fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidrar til profesjonsforståelse og kritisk refleksjon av kroppsøving og idrettsfag.

Masterutdanningen er to eller tre-faglig. I tredje studieår skal du velge et annet skolefag, enten et på 60 studiepoeng eller to på 30 studiepoeng. Dette vil være emner som grunnskolelærerutdanning 1.-7 og 5.-10 tilbyr ved HVL. Ønsker du å fordype deg i treningslære og idrettsvitenskaplige emner, tilbyr HVL 60 studiepoeng treningslære som kan velges i steden for et annet skolefag. Det valgfrie skolefaget kan du også ta ved andre høgskoler eller universitet i Norge eller utlandet.

Praksis

Praksis er en viktig og integrert del av utdanningen og fordelt over alle fem studieårene.

I 1.-3.studieår skal du ha minst 90 dager praksis der minst 70 dager skal være i grunnopplæringen, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet, i grunnskolen og i videregående opplæring.

I 4.-5.studieår skal studenten ha minst 40 dagar praksis, der minst 30 dager skal være i grunnopplæringen og minst halvparten av dagene skal være prosjektbasert. 10 dager kan være i eller utenom grunnopplæringen.

All praksis skal være veiledet og vurdert.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på HVL sitt doktorgradsprogram Studiar av danning og didaktiske praksisar eller andre relevante doktorgradsprogram ved andre universitet og høgskoler.

Utveksling

Det er tilrettelagt for utveksling ved utenlandske institusjoner i 8.semester (4.studieår).

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Etter endt utdanning får du en aktiv arbeidshverdag der du kan bety mye for andre mennesker.

Ved å velge studieretning kroppsøving og idrettsfag kan du bli faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Du kan undervise i kroppsøving på alle trinn i grunnskolen, i kroppsøving og idrettsfag i videregående opplæring (også breddeidretts- og toppidrettslinjer), i folkehøgskole og i idretten.