Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 21. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

8. desember 2023.

Om studiet

Hvorfor studere master i helsesykepleie? 

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Master i helsesykepleie er praksisnær og forskningsbasert, og skal møte samfunnets krav om likeverdige og kunnskapsbaserte tjenester. Utdanningen har som mål å utdanne helsesykepleiere som kan bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med globale, demografiske, sosiale, miljømessige og teknologiske endringer.

Du kan studere helsesykepleie ved campus Bergen. 

I studiet lærer du

  • om helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
  • om veiledning og undervisning
  • å gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger i komplekse situasjoner
  • hvordan du kan være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling

Fullført helsesykepleierutdanning på 120 studiepoeng (2 år på heltid) gir mastergrad i helsesykepleie og kvalifiserer for arbeid som helsesykepleier. Dersom du avslutter studiet etter 90 studiepoeng (1,5 år), har du fullført videreutdanning i helsesykepleie og kvalifiserer også til arbeid som helsesykepleier.

Studiets oppbygging

Praksis

Det inngår 10 uker praksisstudier (til sammen 15 studiepoeng) innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Praksisstudiet er fordelt på fire uker i 2. semester (7,5 studiepoeng) og seks uker i 3. semester (7,5 studiepoeng).

Det er 30 timer per uke, og det kreves 90% tilstedeværelse. Gjennom praksisstudiet vil du får varierte erfaringer i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger. Vi har primært praksisplasser i Bergen og Vestland fylke, og Høgskulen på Vestlandet tildeler praksisplasser til studentene. 

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert ved campus Bergen. 

Utveksling

HVL har bred satsning på internasjonalisering med student- og lærerutveksling og forskningssamarbeid. I forbindelse med masteroppgaven kan studenter inkluderes i ansattes forskningsprosjekter og internasjonale samarbeidsrelasjoner.

Utdanningen er med i Nordplusnettverket Nordsne for master- og videreutdanninger innen sykepleie, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Island og Latvia.

Opptakskrav

Merk: Opptakskravet er er under revisjon.
Gjeldende krav for opptak 2024 blir publisert her innen 1. januar.

Opptakskrav 2023:

Kvote:
Kvoten vil for studieåret 2023/2024 være forbeholdt inntil 12 søkere som kan dokumentere bosted i Helse Fonna sitt område. For å ha rett til å delta i kvoten må du i tillegg til opptakskravet laste opp:

  • Bostedsattest som viser at du er bosatt i Helse Fonna eller en kommune som regnes som "tilhørende" Helse Fonna.*

*Se nettside med oversikt over kommuner som regnes som “tilhørende” de ulike helseforetakene.


Søknadskode: 3011

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med? 

Du blir kvalifisert for å arbeide som helsesykepleier i kommunehelsetjenesten. Helsesykepleierens oppgaver er i vesentlig grad knyttet til helsestasjon for barn i alderen 0 til 5 år, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole og helsestasjon for ungdom.

Du kan også blant annet arbeide med migrasjonshelse, eller smittevernarbeid.

Du blir kvalifisert til å kunne veilede og undervise, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.