Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Oppstart: 15. august
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203096

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

8. desember 2022.

Om studiet

Med ei utdanning i havteknologi får du jobbe med framtidas viktigaste ressurs - havrommet.

Ved HVL kan utdanne deg som ingeniør i havteknologi med fordjupning i havbruksteknologi eller petroleumsretta undervassteknologi.

I havbruksteknologi lærer du å forstå samspelet mellom organisme, miljø og teknologi i oppdrettsindustrien. I undervassteknologi lærer du om teknologi for utvinning og behandling av olje og gass, boring og klargjering, i tillegg til drift og vedlikehald av produksjonseiningar.

Begge utdanningsretningane har fokus på overvaking av miljøet, for all utvikling i havet må utførast på ein berekraftig og god måte.

Under utdanninga har vi nært samarbeid med næringa, og det er moglegheit for utplassering i praksis, ekskursjonar og oppgåveskriving i ein verdsleiande industri. 

Korleis er undervisninga?

Du får tradisjonell klasseundervisning og praksis, gruppeoppgåver, laboratorieoppgåver og innleveringsoppgåver. Mange av faga har prøvar undervegs, i staden for tradisjonell eksamen, og det er derfor større krav til jamleg fysisk oppmøte enn ved mange andre studium.

Fleire av faga har engelske lærebøker, og nokre av faga kan bli underviste på engelsk.

Studiets oppbygging

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald mot slutten av studietida.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

For ein havteknolog er det arbeidsplassar over heile verda. Den tverrfaglege utdanninga gjer deg i stand til å arbeide på ei rekke felt i havrommet, i energisektoren, havbruksindustrien, hos leverandørbedrifter og i rådgivande bedrifter. Du kan også få jobb i annan industri som treng ingeniørar med bakgrunn innan mekanikk og/eller elektronikk.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology (QUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Storbritannia og Nord-Irland | University of Strathclyde | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=798

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen