Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 203070

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

28. februar 2024.

Om studiet

Kvifor studere barnevern?

Barnevernspedagogar prøver å finne gode løysingar for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det.

Evna til å skape tillit er ein av dei viktigaste eigenskapane ein barnevernspedagog må ha. Utdanninga passar for deg som er god på samarbeid og konfliktløysing.

Du kan studere barnevern ved campus Sogndal.

Du lærer:

  • om forhold i samfunnet som påverkar barn og unges oppvekst og utvikling
  • å kommunisere og samhandle med barn, familiar og samarbeidspartnarar
  • å planlegge og bruke ulike tiltak i arbeid med barn og unge og deira familiar

Studiets oppbygging

Praksis

Praksisdelen av barnevernsstudiet utgjer nær 25 prosent. Gjennom alle tre studieår har du ulike typar praksis og du får jobbe med prosjekt i samarbeid med praksisfeltet.

Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudiar. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremje krav om ny politiattest i løpet av utdanninga. Her kan du lese meir om politiattest. 

Her finn du informasjon om praksis for barnevern

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Mentorordninga Nattergalen er ei ordning der bachelorstudentar i barnevern eller sosialt arbeid er mentorar for eit barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år. 

Korleis er undervisninga? 

Vi har førelesingar, seminar, rollespel, presentasjonar med meir. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Etter bachelor i barnevern kan ein jobbe innan

  • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakt
  • barnehage og skule
  • flyktningtenesta i kommunar
  • barne- og ungdomspsykiatri

Lønn: Kva tener ein barnevernspedagog?

Les meir om lønnsstatstikk for barnevernspedagog på utdanning.no.

Alle utdanninger innen