Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 36.10 (primær)
  • 43.00 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 203070

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Som barnevernspedagog hjelper du barn og ungdom i vanskelege livssituasjonar. Med bachelor i barnevern kan ein jobbe med førebygging, støtte og hjelp til utsette barn, unge og familiane deira.

Kvifor studere barnevern?

Barnevernspedagogar prøver å finne gode løysingar for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det.

Evna til å skape tillit er ein av dei viktigaste eigenskapane ein barnevernspedagog må ha. Utdanninga passar for deg som er god på samarbeid og konfliktløysing.

Du kan studere barnevern ved campus Sogndal.

Kva lærer du?

  • om forhold i samfunnet som påverkar barn og unges oppvekst og utvikling
  • å kommunisere og samhandle med barn, familiar og samarbeidspartnarar
  • å planlegge og bruke ulike tiltak i arbeid med barn og unge og deira familiar

Studiets oppbygging

Praksis

Praksisdelen av barnevernsstudiet utgjer nær 25 prosent. Gjennom alle tre studieår har du ulike typar praksis og du får jobbe med prosjekt i samarbeid med praksisfeltet. Her finn du informasjon om praksis.

Mentorordninga Nattergalen er ei ordning der bachelorstudentar i barnevern eller sosialt arbeid er mentorar for eit barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år.

Korleis er undervisninga?

Vi har førelesingar, seminar, rollespel, presentasjonar med meir. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Etter bachelor i barnevern kan ein jobbe innan

  • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakt
  • barnehage og skule
  • flyktningtenesta i kommunar
  • barne- og ungdomspsykiatri

Lønn: Kva tener ein barnevernspedagog?

Ifølgje Utdanning.no tener ein barnevernspedagog i gjennomsnitt 562 200 kroner. Les meir om lønnsstatstikk for barnevernspedagog på utdanning.no.

Utveksling

Alle utdanninger innen