Fakta

Sted:
Bergen
Førde
Haugesund
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 19. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

En anestesisykepleier er den første som møter pasienten på operasjonsavdelingen, og den siste som forlater pasienten ved overføring til operasjonsavdelingen.

Hvorfor studere anestesisykepleie? 

Anestesisykepleieren har ansvar for pasienter som får anestesi (bedøvelse) i forbindelse med kirurgiske inngrep eller undersøkelser. Anestesisykepleierens funksjon innebærer også å ivareta pasienter med akuttmedisinske tilstander som respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt eller annen akutt kritisk tilstand i og utenfor sykehus.

Helsetjenesten trenger flere anestesisykepleiere som også kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Du kan studere anestesisykepleie ved campus Bergen, Førde og Haugesund.

I studiet lærer du blant annet å utøve faglig forsvarlig anestesisykepleie tilpasset pasientens tilstand og kirurgiske inngrep. Du lærer også å bedømme akutte situasjoner og å opprettholde/gjenopprette akutte livsviktige funksjoner.

Anestesisykepleie er en spesialisering innen master i spesialsykepleie, og du finner studieplan og emneplan for anestesisykepleie på siden til master i spesialsykepleie.

Fullført utdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i anestesisykepleie og kvalifiserer for arbeid som anestesisykepleier med handlingskompetanse til å gjennomføre forsknings- eller kvalitetsarbeid, samt kompetanse til å drive og utvikle kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i anestesisykepleie og kvalifiserer til arbeid som anestesisykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Hva kan du jobbe med?

  • Du kan jobbe som spesialist i kommunehelsetjenesten og som anestesisykepleier med særskilt fagansvar.
  • Du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.
  • En anestesisykepleier kan også jobbe på operasjonsavdelinger ved sykehus, ambulanse, legevakt, akuttmottak preoperative poliklinikker og postoperative avdelinger og på smerteklinikker.
  • Anestesisykepleierne er også ansatt offshore som SAR-sykepleiere, i forsvaret og hos hjelpeorganisasjoner.

Lønn: Hva tjener en speisalsykepleier?

Ifølge Utdanning.no tjener en spesialsykepleier 677 880 kroner. Les mer om lønnsstatistikk for anestesisykepleier her. 

Praksis

Studiet og praksis blir gjennomført i den regionen du blir tatt opp i, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor regionen.

Hvordan er undervisningen?

Arbeidsformene veksler mellom praksisstudier, forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

Alle utdanninger innen