Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Nordnes

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Kostnader

Semesteravgift 550,- kr pr semester

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

15. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Rehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknol, Bergen, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-RHV0001

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-47

Rehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknol, Bergen, nettbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-RHV0001

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

40

Søknadskode (SO)

20084-48

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Rehabilitering og velferdsteknologi er i sterk utvikling og endring i samfunnet, både i kommunane og spesialist helsetenesta. Covid -19 har blant anna satt fokus på kor framtidsretta dette studiet er. Studentane vil mellom anna få ei opplæring i rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi. Kjerna i utdanninga er å oppnå best mogleg funksjonsevne, meistringsevne, sjølvstende og deltaking i samfunnet. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

Undervisningsopplegg

Utdanninga er på 60 studiepoeng, fordelt over 2 år med undervisning i snitt 1 dag i veka på skulen. I tillegg er det nettstøtta opplæring / arbeid (ein vil da til saman måtte medrekne ca 2,5 dag skulearbeid pr.veke). Etter vel 1 år med teori, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis på fulltid og eit hovudprosjekt.

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:

> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev
eller
> realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Liste over relevante fagbrev finn du på nettsidane våre.

Opptaksinformasjon

Du søkjer via Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanning kan kompetansen din nyttast innan:

  • Kommunal helse- og sosialtenesta som til dømes heimebasert omsorg, sjukeheim, bukollektiv og andre institusjonar
  • Grunnskole, barnehage, SFO, vaksenopplæring og vidaregåande skole
  • Rehabiliteringssenter og andre liknande institusjonar
  • Psykisk helsevern og andre spesialisttenester og det statlege pedagogiske støttesystem
  • NAV, og i tillegg vil ein ha kompetanse til å vera personleg koordinator i individuelle planprosessar

Alle utdanninger innen