Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-HAD0001

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

1647-17

Om studiet

Informasjonsteknologi brukes i stadig større grad, også i helsevesenet, og behovet for kompetanse innen helseadministrasjon er stort. Dette studiet egner seg godt for deg som jobber som helsesekretær, tannhelsesekretær, eller saksbehandler i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Studiet legger stor vekt på emner som kommunikasjon, service og arbeidsflyt samt organisering, kvalitetssikring og finansiering av helse- og omsorgstjenesten.  Utdanningen inneholder også et felles emne for ettårige fagskoleutdanninger innen helse - og oppvekstfag. Hensikten med utdanningen er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak for pasienter og deres pårørende, og i samarbeid med andre yrkesgrupper.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Det er ukentlige nettsamlinger (dagtid på tirsdager) og fysisk oppmøte på skolen ca. 1 gang per måned.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av teams, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis gjennomføres 2 x 5 uker i høst/vår i 2. studieår. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som praksis på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fem hovedemner:

 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
 2. Kommunikasjon, service, og arbeidsflyt
 3. Organisering kvalitetssikring og finansiering av helse og omsorgstjenesten
 4. Praksis
 5. Hovedprosjekt

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid og fremvisninger.

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurderinger underveis. Digital læringsplattform benyttes. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler. 

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått 3-årig yrkesfaglig videregående opplæring:
  • Søkere må ha fullført og bestått en treårig yrkesfaglig videregående opplæring.
  • Dette gjelder for utdanning som gir yrkeskompetanse som helsesekretær eller tannhelsesekretær.

    

 2. Opptak basert på realkompetansevurdering:
  • I tillegg til den formelle utdanningen, kan det også gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Økt utdanning vil gi mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. 

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen