Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik
Hamar

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Velg alternativ

Hamar

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MRP0001

Studiested

Hamar

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-17

Gjøvik

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MRP0001

Studiested

Gjøvik

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-18

Om studiet

En bred og tverrfaglig tilnærming er viktig overfor mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker. Den helhetlige helsesituasjon, familierelasjoner, sosiale utfordringer og nettverk er viktige temaer.

Pasienter med sammensatte helseutfordringer er et vanlig innslag i arbeidshverdagen til helsepersonell. Mange pasienter med (alvorlige) psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser. Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe, og samhandlingsreformen innebærer økte omsorgsoppgaver for kommunene overfor disse pasientene.

Studiet er forenlig med jobb og familieliv da undervisningen foregår en dag i uken og praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Undervisningsopplegg

Studiet består av (fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt) 6 emner?

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
 • Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
 • Organisering, system og ledelse
 • Praksis
 • Hovedprosjekt

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe- og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den er egnet), som tradisjonell utplassering et annet sted eller som en kombinasjon.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Aktivitørfaget
 • Ambulansefaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Portørfaget

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Du er kvalifisert for arbeid innen hjemmebasert omsorg, på boenheter som er bemannet med helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Studiet vil være nyttig for alle som jobber i helsevesenet, da man møter mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse i flere bransjer.

Alle utdanninger innen