Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik
Hamar

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, Hamar

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MRP0001

Studiested

Hamar

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-17

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, Gjøvik

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MRP0001

Studiested

Gjøvik

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-18

Om studiet

I møte med mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus er en bred og tverrfaglig tilnærming viktig. Den kroppslige helsesituasjon, familierelasjonene, sosiale utfordringer og ikke minst det sosiale nettverket er alle viktige elementer.

Pasienter med sammensatte helseutfordringer er mer vanlig enn uvanlig i arbeidshverdagen til helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasien-tene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser. I lys av samhandlings-reformen ser vi økte omsorgsoppgaver for kommunene til disse pasientgruppene.

Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe. Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er og å kunne bidra til tverrfaglig samarbeid.  

Studiet tilbys ved Fagskolen Innlandet Gjøvik og Storhamar videregående skole på Hamar, begge med opptak 2022.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe- og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for  studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt: 

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
  3. Fagspesifikk kunnskap om brukegruppene
  4. Organisering, system og ledelse
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Følg lenken til studiet på skolens nettsider (helt nederst på denne siden) for å se godkjente fagbrev/svennebrev.

Enkelte studier, modulutdanninger og kurs kan ha spesielle opptakskrav knyttet til praksis eller erfaring. Søkerutinene kan også variere. Du finner mer informasjon om dette på våre nettsider www.fagskolen-innlandet.no

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, på boenheter som er bemannet med helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i kommunene og innen psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester.

Alle utdanninger innen