Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Hvam

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Studiet starter opp høsten 2022 på Hvam videregående skole. Tilbud der samspill mellom dyr og mennesker inngår, krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming der både dyras velferd og menneskenes behov blir ivaretatt. Dette studiet retter seg mot personer som bruker dyr i samspill med mennesker. Målet er å skape arenaer for mestring og mening som kan gi økt livskvalitet og gode opplevelser i hverdagen.

Aktuelle studenter kan være gårdbrukere/kommende gårdbrukere, yrkesutøvere/aktører i institusjoner, fagarbeidere innenfor helse- eller dyrefag, fagpersoner innen skole/oppvekst eller andre med relevant fagkompetanse.

 

Undervisningsopplegg

I gjennomføringen av studiet legges det vekt på en tverrfaglig tilnærming der dyra som medhjelpere og deltakernes behov for mestring står i fokus. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til de teoretiske temaene og arbeidsformer som krever aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningsform er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver og prosjektarbeid.

Studentene skal også ha to praksisperioder ute i bedrift/institusjon på tilsammen 120 timer. I studiet inngår også selvstudium og veiledning. Studentene har også mulighet til å arbeide med utvikling av egen arbeidsplass og velferdstilbud gjennom studiet.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksisperioder og hovedprosjekt i selvvalgt emne.

  1. Innføring i dyreassisterte aktiviteter
  2. Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktivitetert
  3. Dyr som medhjelpere
  4. Arena og ledelse av tilbudet
  5. Tverrfaglig hovedprosjekt, inkludert praksis
     

Fullstendig studieplan kan hentes på www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift samt programområdene helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Fagskoletilbudet retter seg mot tre målgrupper: sjølstendig næringsdrivende, ansatte i institusjoner, ledere innen dyreassisterte aktiviteter og som ansatt på en gård eller institusjon som aktivt benytter DAA som et verktøy. Studiet gir fagkvalifikasjoner med mulighet til å søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å bli faglærer i videregående skole.