Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Vil du utvikle din kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig omsorg til mennesker med psykiske lidelser? Vil du jobbe for å få frem pasientens/klientens iboende ressurser?

Videreutdanning på masternivå

Studiets oppbygging

Videreutdanning i psykisk helsearbeid er et tverrfaglig studietilbud ved Fakultet for helsefag. Studiet foregår på deltid over 2 år og tilbys i Oslo og Sandnes.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid vektlegger et humanistisk kunnskapssyn. Derfor er det viktig å tilstrebe å gjøre personen som søker hjelp jevnbyrdig med den profesjonelle slik at vedkommendes evner, krefter og ressurser kan frigjøres. Studiet er opptatt av å reflektere over forståelsen av egen makt som profesjonsutøver og kunnskap om forhold som kan hindre gjennomføring av et godt psykisk helsearbeid.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid tilbyr i 2. studieår en tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid tilsvarende 30 studiepoeng (av hele studiets 60 studiepoeng). Psykososialt arbeid har som mål å fremme enkeltmenneskets ressurser, mestring og dets behov for tilknytning og fellesskap i et familie- og nettverksperspektiv. Psykososialt arbeid omhandler også tiltak på samfunns- og politisk nivå, slik som rettigheter, ressurser og tilgjengelighet til bolig, arbeid, personlig økonomi og aktivitetstilbud.

Studiet fokuserer på grunnleggende verdispørsmål. Forholdet mellom beskrivelse, forståelse og behandling av psykiske helseproblemer blir reflektert i teoriundervisning så vel som i den kliniske delen av praksisstudiene og gjennom tverrfaglig veiledning.

Organisering av studiet

Deltid over to år. Studiet gjennomføres med 2-3 studiesamlinger ved studiestedet hvert semester. 3. semester er det praksisperiode på 8 uker, til sammen 240 timer.

Emner

  • Perspektiver på psykisk helsearbeid
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Kunnskapsformer og terapeutisk samhandling
  • Systemisk kunnskapsutvikling i profesjonell praksis
  • Relasjonskompetanse i et psykososialt perspektiv

Opptakskrav

  • Det kreves minst tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen.
  • Du må ha ett års praksis i direkte pasient- eller klientarbeid etter endt bachelorgrad. Dette tilsvarer en 100 % stilling i ett år, eller f.eks. en 50 % stilling i to år. Praksisen dokumenteres med arbeidsattest fra arbeidsgiver som må foreligge når du søker.
  • Gjennom hele studietiden må du stå i et arbeidsforhold hvor du jobber minst 50 % i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette kliniske arbeidet skal være i forhold til mennesker med psykiske helseproblemer og/eller som er i vanskelige livssituasjoner. Dette må komme frem i arbeidsattesten og i vedlegget for praksis som du finner for nedlastning på studiesiden.

Det er også mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Krav til studenten i utdanningsperioden

Parallelt med arbeid underveis i studietiden, skal studenten gjennomføre tverrfaglig veiledning i gruppe med varighet på minimum 60 timer i løpet av de to studieårene. Veiledningen har student selv ansvar for og må betale ekstrakostnader for. Eventuelle utgifter til veiledning kommer utenom studieavgiften. Høgskolen godkjenner veileder og skal på slutten av studiet ha bekreftelse fra veileder om at studenten har deltatt på veiledning.

Opptaksinformasjon

Målgruppen for studiet er personer med helse-/sosialfaglig utdanningsbakgrunn og relevant yrkespraksis som ønsker å videreutvikle sin relasjonskompetanse og få fordypet kunnskap i psykisk helsearbeid.

Det søkes direkte til høgskolen. Søknaden registreres her

Søknadsfrist: 15.april

Videre studier

Flere høgskoler og universiteter tilbyr relevante masterstudier. Etter gjennomført videreutdanning i psykisk helsearbeid kan studenten søke opptak til masterstudium, og videre søke om godkjenning av videreutdanning (innpass).

Karrieremuligheter

Mulighetene i arbeidsmarkedet er gode, og er avhengig av tidligere utdanning og erfaring. Du finner fagpersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid ved kommunale tjenester for psykisk helse, kommunale dagsentra, boligveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktspsykiatriske sentra, rusomsorgen og i tjenester for barn og ungdom.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning