Fakta

Sted:
VID Oslo
VID Stavanger
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

2. januar 2024.

Om studiet

Vil du utvikle din kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig omsorg til mennesker med psykiske lidelser? Vil du jobbe for å få frem pasientens/klientens iboende ressurser?

Videreutdanning på masternivå, deltid, 60 studiepoeng.

Studiets oppbygging

Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid passer fagpersoner som arbeider med forebyggende, behandlende, og rehabiliterende arbeid innenfor kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (forskrift 14. mars 2022 nr. 387 §2).

Utdanningen kvalifiserer helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende, og rehabiliterende arbeid innenfor kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Emner:

Mennesket i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis

Kunnskapsbaserte metoder og arbeidsmåter i et helthetlig perspektiv

Relasjon og samhandling i praksis

Kunnskapsutvikling i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

 

Opptakskrav

Målgruppen for studiet er personer med helse-/sosialfaglig utdanningsbakgrunn og relevant yrkespraksis som ønsker å videreutvikle sin relasjonskompetanse og få fordypet kunnskap i psykisk helsearbeid.

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknadsfrist: 15.april

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning