Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

6. februar 2023.

Om studiet

En videreutdanning i helsesykepleie er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesykepleiefaget.

En videreutdanning til helsesykepleier skal bidra til at kandidaten har en dypere forståelse av utfordringer i folkehelsearbeidet generelt, og helsestasjons- og skolehelsetjenesten spesielt og hvordan disse kan ivaretas.

Ti uker av studiet (4 høstsemestret + 6 vårsemestret) er praksis i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Høgskolen har ansvar for at studenten får praksisplass. Studenten må ta imot den praksisplassen som blir tildelt. Praksisplassene er fortrinnsvis i Oslo og omegn. Eventuelle utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved helsesykepleierutdanningen. Studiet kvalifiserer til stillinger som helsesykepleier i kommunen.

Studiets oppbygging

Videreutdanning i helsesykepleie skal bidra til at studenten har en dypere forståelse av utfordringer i folkehelsearbeidet generelt, og helsestasjons- og skolehelsetjenesten spesielt, og hvordan utfordringene kan håndteres.

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak)

Søknadsfrist: 15. april

Hvis du allerede er utdannet helsesykepleier (60 studiepoeng / 20 vekttall) kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram Master i klinisk sykepleie del 2 i lokalt opptak ved VID).

Læringsutbytte

Sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie har inngående kunnskap og forståelse for barn, unge og familiers situasjon. De har avansert kompetanse i å vurdere helsebehov og kan ta ansvar for å planlegge, utøve og evaluere helsestasjons-og skolehelsetjenesten. Videre skal de kunne arbeide tverrfaglig og kunnskapsbasert for å sikre best mulig ivaretakelse og oppfølging av brukere.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i helsesykepleie