Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Videreutdanningen skal gi studentene nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide for å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet, og grunnlag for å analysere forhold som fremmer og hemmer medvirkning og partnerskap i boligsosialt arbeid

En god og trygg bolig er en forutsetning for kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på egen helse. Boligen er også en ramme for sosialt liv og gir tilhørighet til et bomiljø og et lokalsamfunn.

For mennesker som av ulike grunner tilbringer mye tid i nærheten av hjemmet vil boligen og bomiljøet ha særlig stor betydning for livskvaliteten. Boligen og nærområdet har også stor betydning for oppveksten til barn og unge. Barn i lavinntektsfamilier bor ofte dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i en bolig som familien eier.

Boligsosialt arbeid kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning og framskaffe egnede boliger og tjenester til den enkelte og om å iverksette bo- og nærmiljøtiltak. De strategiske oppgavene handler mer om å løse boligsosiale utfordringer på samfunnsnivå gjennom systematisk, tverrfaglig og sektorovergripende arbeid, innovasjon og tjenesteutvikling.

Studiets oppbygging

Studiet organiseres med undervisning i samlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er to samlinger i høstsemesteret og tre samlinger i vårsemesteret. Det vil variere hvor mange undervisningsdager det er per samling. Det vil også legges opp muligheter for digitale aktiviteter mellom samlingene.

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknadsfrist 15. april

Læringsutbytte

Emner

  • Boligsosialt arbeid i partnerskap
  • Beboermedvirkning
  • Skriftlighet i boligsosialt arbeid

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Alle utdanninger innen