Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Master i sosialt arbeid retter seg mot fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider.

Masterstudium.

Studiets oppbygging

Studiet skal bidra til teoretisk refleksjon, forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis innenfor sosialt arbeids fagfelt.

Studiet er et heltidsstudium. Det organiseres med undervisning i ukesamlinger og det stilles krav til selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret, deltidsundervisningen foregår de samme ukene som for heltidsstudentene, men deltidsstudentene deltar på færre emner, og det varierer hvor mange dager det er undervisning hver uke.

Studiet består av obligatoriske og valgfrie emner.

Emner i studiet:

 • Sosialt arbeid i partnerskap
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i partnerskap
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis
 • Barnevern - arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge
 • Boligsosialtarbeid i partnerskap
 • Kunnskapsgrunnlag - hva er konflikt og hvordan forstå konflikter?
 • Faglig veiledning
 • Beboermedvirkning
 • Social justice in a Global Perspective
 • Partnerskap i praksis
 • Masteroppgave

Opptaksinformasjon

For opptak kreves det oppnådd bachelorgrad og/eller fullført treårig grunnutdanning som sosionom, barnevernpedagog, vernepleier eller velferdsviter, eller tilsvarende utdanning fra andre land.

Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand. mag eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da også dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.


Det er også mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Det søkes direkte til høgskolen her

Søknadsfrist: 15.april

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre forskning og forskerutdanning (ph.d.)

Karrieremuligheter

Etter endt studie kan man inneha stillinger innenfor blant annet NAV/sosialtjeneste, barnevern, helse- og omsorgsfeltet som krever kunnskap på høyere nivå. Stillinger innenfor undervisningsområdet sosialt arbeid. Stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Sosialt arbeid

Alle utdanninger innen