Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Sandnes

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Masterstudiet gir kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere kan være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser både på person- og systemnivå. Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme medborgerskap innen fagfeltene folkehelse, habilitering og rehabilitering. Masterstudiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske og sosiale rettigheter, og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse. For å fremme verdier i fremtidens velferdstjenester, har studiet fokus på samhandling og samarbeid med sosialt nettverk, frivillighet og sivilsamfunn

Masterstudium.

Studiets oppbygging

Det tverrfaglig masterstudiet i medborgerskap og samhandling har til hensikt å styrke kvalitet og kompetanse i planlegging og gjennomføring av velferdsfaglige tjenester, med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter og et samfunnsperspektiv på helse og funksjonsevne.

Det innebærer styrket velferdsfaglig felleskunnskap og samarbeidskompetanse, tillitt og respekt for den enkelte. Samtidig pekes det på en dreining bort fra et medisinsk-teknisk paradigme mot en mer helhetlig formulering av re-/habilitering- og folkehelsefeltet.

Studiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske, sosiale og religiøse rettigheter og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse.

Hvert emne er samlingsbasert med 2-3 samlinger à 3-4 dager pr semester. Totalt 120 stp.

Opptakskrav

Det stilles krav om minimum bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen utdanning på tilsvarende nivå, av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- og andre velferdsfag.

Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse.

Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Opptaksinformasjon

Mastergradsstudiet retter seg mot fagpersoner som arbeider med utdanning, helse og velferd innen kommunal, statlig, privat eller ideell tjenesteyting og pedagogisk virksomhet; som innebærer samfunns- og tjenesteområder hvor tjenesteyting planlegges, tilrettelegges og gjennomføres. Studiet vil også egne seg for administrativt personell og ledere i kommunal og statlig virksomhet, med ansvar for koordinering eller planlegging for folkehelse og velferdstjenester.

Aktuelle faggrupper er blant andre vernepleier, ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, barnevernspedagoger og lærere/pedagoger innenfor tilrettelagt pedagogikk/helse- og sosialfaglig områder.

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak).

Søknadsfrist er 15. april.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten blant annet inngående og utdypet kunnskap om;

 • medborgerskap og menneskerettigheter
 • ulike former for samhandling og kontekster som fremmer medborgerskap
 • velferdssamfunnets utfordringer i møte med demografiske endringer og sosiale ulikheter i helse
 • marginalisering, inkludering og tilgjengelighet knyttet til menneskelig, religiøst og kulturelt mangfold
 • innenfor folkehelse, habilitering og rehabilitering
 • demokratiske prosesser sin betydning for folkehelse, re-/habilitering, samt sosial og politisk deltakelse.

I tillegg har kandidaten blant annet ferdigheter og generell kompetanse i å:

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike arbeidsmetoder som fremmer folkehelse
 • tverrfaglige samarbeid og kan fremme medvirkning på ulike nivå
 • analysere sammenheng mellom demokratiske prosesser og helse, funksjonsevne og folkehelse
 • bidra til velferd og kollektiv gevinst i samarbeid med tredje sektor – pårørende, frivillige og ideelle virksomheter
 • forholde seg kritisk, reflekterende og aktiv til ulikheter i makt, ressurser og tilgjengelighet
 • anvende kunnskapsbaserte fremgangsmåter i fagutøvelse og samhandling
 • generere informasjonskompetanse og digital kompetanse som inkluderer kunnskap om faglig formidling, kildehåndtering, litteratursøk og opphavsrett
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid under veiledning, og formidle resultater til andre fagpersoner, brukere og allmennheten
 • praktisere kritisk refleksjon og etisk dømmekraft

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre forskning og forskerutdanning (phd-studier).

Kvalifikasjon/tittel

Master i medborgerskap

Alle utdanninger innen