Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Masterstudiet gir kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere kan være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser både på person- og systemnivå. Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme medborgerskap innen fagfeltene folkehelse, habilitering og rehabilitering. Masterstudiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske og sosiale rettigheter, og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse. For å fremme verdier i fremtidens velferdstjenester, har studiet fokus på samhandling og samarbeid med sosialt nettverk, frivillighet og sivilsamfunn

Det tverrfaglige masterstudiet i medborgerskap og samhandling har til hensikt å styrke kvalitet og kompetanse i planlegging og gjennomføring av velferdsfaglige tjenester, med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter og et samfunnsperspektiv på helse og funksjonsevne.

Det innebærer styrket velferdsfaglig felleskunnskap og samarbeidskompetanse, tillitt og respekt for den enkelte. Samtidig pekes det på en dreining bort fra et medisinsk-teknisk paradigme mot en mer helhetlig formulering av re-/habilitering- og folkehelsefeltet.

Studiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske, sosiale og religiøse rettigheter og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse.

Hvert emne er samlingsbasert med 2-3 samlinger à 3-4 dager pr semester. Totalt 120 stp.

Opptakskrav

Se opptaskrav på studiesiden

Opptaksinformasjon

Mastergradsstudiet retter seg mot fagpersoner som arbeider med utdanning, helse og velferd innen kommunal, statlig, privat eller ideell tjenesteyting og pedagogisk virksomhet; som innebærer samfunns- og tjenesteområder hvor tjenesteyting planlegges, tilrettelegges og gjennomføres. Studiet vil også egne seg for administrativt personell og ledere i kommunal og statlig virksomhet, med ansvar for koordinering eller planlegging for folkehelse og velferdstjenester.

Aktuelle faggrupper er blant andre vernepleier, ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, barnevernspedagoger og lærere/pedagoger innenfor tilrettelagt pedagogikk/helse- og sosialfaglig områder.

Kvalifikasjon/tittel

Master i medborgerskap

Alle utdanninger innen