Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. mai 2023.

Om studiet

Det tverrfaglige masterprogrammet har til hensikt å styrke kandidatenes handlingskompetanse til å møte dagens og fremtidens utfordringer i helsetjenestene. Etablering av nye og innovative samarbeidsformer, omstilling og fornyelse forutsetter at ansatte har nødvendig kompetanse og kunnskaper som bidrar til større tverrfaglig bredde i tjenestene.

Studiets oppbygging

Programmet har en tverrvitenskapelig profil hvor demografiske, psykologiske, sosiologiske og kulturelle perspektiv på eldres hverdagsliv, sosial aktivitet, helse og livskvalitet inngår. Oppøvelse av evnen til kritisk vurdering av tjenestenes utvikling, innhold og brukeroppfølging vil være framtredende i studieprogrammet. Fremtidens helsetjenester vil i større grad basere seg på tverrfaglig samarbeid. Derfor er en framtidsrettet, utvidet og kritisk forståelse av tverrprofesjonell samhandling også en del av studiets profil. Politiske føringer for fremtidens eldreomsorg vektlegger at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig. Dette innebærer et sterkere fokus på helsefremming for å styrke individuelle ressurser og forebygge sykdom eller forverring av sykdom.

Les mer om organisering og gjennomføring på studiesiden.

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Se søknadsfrister på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i helsefremmende tjenester til eldre

Alle utdanninger innen