Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

2. mars 2023.

Om studiet

Master i helsefremmende relasjonsarbeid er et tverrfaglig studietilbud som tematiserer etiske, psykologiske/psykiske og sosiale perspektiver på relasjonsarbeid.

Relasjonsarbeid innenfor profesjonell praksis innebærer å jobbe bevisst med relasjonen mellom pasient/bruker og fagutøver som en integrert del i helse- og sosialfaglig arbeid. Master i helsefremmende relasjonsarbeid er et tverrfaglig studietilbud som tematiserer etiske, psykologiske/psykiske og sosiale perspektiver på relasjonsarbeid.

Fokus på verdier og relasjoner skal bidra til kritisk tenkning og etisk refleksjon i profesjonell praksis og utgjør studiets profil og kjerneområde.

Første del av masterprogrammet

Første del av masterutdanningen består av en spesialisering som er organisert som en 60 studiepoengs videreutdanning:

  • Videreutdanning i psykisk helsearbeid (se studiesiden)
  • Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (se studiesiden)
  • Videreutdanning i SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser (se studiesiden)
  • Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk (se studiesiden)

Det tilbys i utgangpunktet 5 studieplasser pr studieretning.

Andre del av masterprogrammet

Masterutdanningens andre del er felles for alle studenter, uavhengig av studieretning. I denne delen videreutvikles og spisses temaene knyttet til etikk og systematisk refleksjon, relasjonelle perspektiver, samt til vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. Masterutdanningen vil bygge opp under studentenes evne til å videreutvikle sin relasjonelle kompetanse og utvikle et kritisk blikk på egen praksis og relasjonens betydning i faglig arbeid.

Studiets oppbygging

Målgrupper

Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning psykisk helsearbeid, retter seg mot personer med helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn og relevant yrkespraksis som ønsker å videreutvikle sin relasjonskompetanse og få fordypet kunnskap i psykisk helsearbeid.

Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning psykososialt arbeid med barn og unge, retter seg i hovedsak mot personer med helse- og sosialfaglig og pedagogisk høyskole-/universitetsutdanning og andre med høyskole- eller høyere universitetsutdannelse med relevante arbeidsoppgaver. Studiet er primært for ansatte i kommuner og bydeler, og som arbeider med barn, ungdom og/eller unge voksne (0-23 år), men studiet kan også være åpent for søkere fra andre sektorer, tjenester eller organisasjoner som arbeider med barn og unge.

Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning rus- og avhengighetsproblematikk, retter seg mot personer som arbeider innenfor feltet rus- og avhengighetsproblematikk og som ønsker å utdype og utvikle sine kunnskaper og sin kompetanse i kombinasjon med å være i arbeid.

Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, retter seg mot ansatte innenfor kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre som har behandlings- og oppfølgingsoppgaver overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser og eventuelt rusproblematikk. Studiet retter seg mot deltakere som er naturlige samarbeidspartnere fra kommune og spesialisthelsetjeneste i samme geografiske område.

Opptakskrav

Les mer om opptakskrav på studiesiden.

Se også individuelle opptakskrav til hver enkelt studieretning.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak)

Søknadsfrist 15. april

Kvalifikasjon/tittel

Master i helsefremmende tjenester til eldre