Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Master i helsefremmende relasjonsarbeid er et tverrfaglig studietilbud som tematiserer etiske, psykologiske/psykiske og sosiale perspektiver på relasjonsarbeid.

Relasjonsarbeid innenfor profesjonell praksis innebærer å jobbe bevisst med relasjonen mellom pasient/bruker og fagutøver som en integrert del i helse- og sosialfaglig arbeid. Master i helsefremmende relasjonsarbeid er et tverrfaglig studietilbud som tematiserer etiske, psykologiske/psykiske og sosiale perspektiver på relasjonsarbeid.

Fokus på verdier og relasjoner skal bidra til kritisk tenkning og etisk refleksjon i profesjonell praksis og utgjør studiets profil og kjerneområde.

Første del av masterprogrammet

Første del av masterutdanningen består av en spesialisering som er organisert som en 60 studiepoengs videreutdanning:

Det tilbys i utgangpunktet 5 studieplasser pr studieretning.

Andre del av masterprogrammet

Masterutdanningens andre del er felles for alle studenter, uavhengig av studieretning. I denne delen videreutvikles og spisses temaene knyttet til etikk og systematisk refleksjon, relasjonelle perspektiver, samt til vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. Masterutdanningen vil bygge opp under studentenes evne til å videreutvikle sin relasjonelle kompetanse og utvikle et kritisk blikk på egen praksis og relasjonens betydning i faglig arbeid.

Studiets oppbygging

Målgrupper

Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning psykisk helsearbeid, retter seg mot personer med helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn og relevant yrkespraksis som ønsker å videreutvikle sin relasjonskompetanse og få fordypet kunnskap i psykisk helsearbeid.

Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning psykososialt arbeid med barn og unge, retter seg i hovedsak mot personer med helse- og sosialfaglig og pedagogisk høyskole-/universitetsutdanning og andre med høyskole- eller høyere universitetsutdannelse med relevante arbeidsoppgaver. Studiet er primært for ansatte i kommuner og bydeler, og som arbeider med barn, ungdom og/eller unge voksne (0-23 år), men studiet kan også være åpent for søkere fra andre sektorer, tjenester eller organisasjoner som arbeider med barn og unge.

Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning rus- og avhengighetsproblematikk, retter seg mot personer som arbeider innenfor feltet rus- og avhengighetsproblematikk og som ønsker å utdype og utvikle sine kunnskaper og sin kompetanse i kombinasjon med å være i arbeid.

Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, retter seg mot ansatte innenfor kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre som har behandlings- og oppfølgingsoppgaver overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser og eventuelt rusproblematikk. Studiet retter seg mot deltakere som er naturlige samarbeidspartnere fra kommune og spesialisthelsetjeneste i samme geografiske område.

Opptakskrav

Les mer om opptakskrav på studiets nettside

Se også individuelle opptakskrav til hver enkelt studieretning.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen via Søknadsweb

Søknadsfrist 15. april

Anbefalt forhåndskunnskap

For å bli tatt opp til masterprogrammet må du ha en bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang innenfor helse- og sosialfag, samt minst ett års relevant yrkespraksis i 100 % stilling etter fullført bachelorutdanning.

Se opptakskrav i sin helhet på studiets nettside

Videre studier

Studiet kvalifiserer også for stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning/videre studier på doktorgradsnivå.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger knyttet til undervisning innenfor ulike kliniske arenaer eller til fagutvikling og forskning. Stillinger innenfor bl.a. helse- og omsorgsvirksomheter, NAV/sosialtjeneste eller barnevern som krever kunnskap på høyere grads nivå er relevante. Studiet gir kvalifikasjoner for faglige lederstillinger.

Alle utdanninger innen