Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Er du opptatt av dine medmennesker, frivillig engasjement, samfunnsforståelse, fellesskap og mangfold? Ønsker du å kombinere tro og faglighet? Master i diakoni er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelige høgskole.

Studiets oppbygging

Mastergraden i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosial- eller pedagogisk utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon. Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i kirkens diakonale oppdrag. Samtidig sikter studiet mot å utvikle ferdigheter og holdninger som er aktuelle for utøvelsen av diakoni. Masterstudiet i diakoni er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelige høgskole (MF).

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden

Opptaksinformasjon

Studiet er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelige høyskole og er tilrettelagt som et heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år. De som skal søke på heltid, søker direkte til MF og søkere til deltid, søker direkte til VID. Dette studiet krever at studentene har pc med kamera ved digital undervisning.

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak). Søknadsfrist: 15. april

Det kan søkes opptak til enkeltemner (individuelle søknadsfrister).Se nettsiden vår for oversikt over disse.

Læringsutbytte

Studiet er delt inn i teologifaglige og diakonifaglige emner, samt vitenskapsteori og metode. Det er praksisorientert og har vekt på diakoni, menighet, institusjon og samfunn.

Studiet inviterer til en prosess der studenten kan integrere tro og erfaring med sikte på fremtidig tjeneste.

Studiet har tre ukers veiledet menighetspraksis og fem ukers veiledet fordypningspraksis i menighet, organisasjon eller institusjon. Praksisperiodene kan tilpasses den enkelte student. Høgskolen har avtaler med praksissteder i Norge og i utlandet, og en mer omfattende rammeavtale med Kirkens Nødhjelp.

Hvorfor velge master i diakoni?

  • Kan tas både på heltid og deltid.
  • Du får kompetanse i omsorgsutøvelse og ledelse både i kirke og samfunn.
  • Du får innsikt i ny forskning på diakoni, og invitasjon til å bidra med ny kunnskap gjennom erfaringer fra feltet og eget forskningsarbeid.
  • Spennende praksisplasser i menigheter og diakonale institusjoner/organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Master i diakoni