Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du opptatt av dine medmennesker, frivillig engasjement, samfunnsforståelse, fellesskap og mangfold? Ønsker du å kombinere tro og faglighet? Master i diakoni er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske Menighetsfakultet.

Masterstudium.

Studiets oppbygging

Mastergraden i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosial- eller pedagogisk utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon. Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i kirkens diakonale oppdrag. Samtidig sikter studiet mot å utvikle ferdigheter og holdninger som er aktuelle for utøvelsen av diakoni. Masterstudiet i diakoni er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID Diakonhjemmet og Det teologiske Menighetsfakultet (MF).

Opptakskrav

Bachelorgrad innen pedagogisk, helsefaglig eller sosialfaglig utdanning. Det forutsettes normalt at veiledet praksis inngår i bachelorgraden. Opptak kan i tillegg skje på grunnlag av dokumenterte kvalifikasjoner som anses som likeverdige med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

For søkere til "utdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier", er det nå krav om at det legges fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Søkere som tas opp til studiet, må derfor legge fram politiattest.

Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknaden registreres her

Det kan søkes opptak til enkeltemner.Se nettsiden vår for oversikt over disse.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Studiet er delt inn i teologifaglige og diakonifaglige emner, samt vitenskapsteori og metode. Det er praksisorientert og har vekt på diakoni, menighet, institusjon og samfunn.

Studiet inviterer til en prosess der studenten kan integrere tro og erfaring med sikte på fremtidig tjeneste.

Studiet har tre ukers veiledet menighetspraksis og fem ukers veiledet fordypningspraksis i menighet, organisasjon eller institusjon. Praksisperiodene kan tilpasses den enkelte student. Høgskolen har avtaler med praksissteder i Norge og i utlandet, og en mer omfattende rammeavtale med Kirkens Nødhjelp.

Hvorfor velge master i diakoni?

  • Kan tas både på heltid og deltid.
  • Du får kompetanse i omsorgsutøvelse og ledelse både i kirke og samfunn.
  • Du får innsikt i ny forskning på diakoni, og invitasjon til å bidra med ny kunnskap gjennom erfaringer fra feltet og eget forskningsarbeid.
  • Spennende praksisplasser i menigheter og diakonale institusjoner/organisasjoner.
  • Muligheter for praksis i utlandet.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre studier på ph.d.-nivå.

Karrieremuligheter

Etter endt studium er du kvalifisert for arbeid som diakon i Den norske kirke eller i andre kirkesamfunn. Diakonikompetansen svarer på behov for kvalitativ omsorg og ledelse innenfor organisasjoner og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Utveksling

Det er muligheter for praksis i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i diakoni, deltid